Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Motiverande samtal (MI)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Motiverande samtal (MI)"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Motiverande samtal (MI)
Margareta Pantzar, psykolog, Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering

2 Hur vill vi att ett samtal om förändring ska upplevas av patienten?
Patient ska känna sig förstådd och respekterad, fundera aktivt, ta ställning och se de möjligheter som finns Motiverande samtal ger oss verktygen för detta

3 Samtal om förändring När en patient kommer till hälso- och sjukvården är det ofta nödvändigt att leta efter vad som är fel. Detta synsätt ger oss inte något stöd när vi vill hjälpa någon att förändra sitt liv, sina vanor. Viktigt att kunna skifta perspektiv i samtalet och även träna oss i att se patientens resurser, vad hon kan och vill.

4 I ett motiverande samtal
Utgår man istället från att lösningen finns hos människan själv. Behandlarens roll är att locka fram och förstärka detta, tillföra information och att sedan tillsammans med patienten utforma alternativ som hon/han vill och kan genomföra.

5 Definition av motiverande samtal
Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. Miller, W.R. & Rollnick, S. (2012). Motivational Interviewing: helping people change (3:e utg.). New York: Guilford Press. Författarens

6 MI-anda - 4 nyckelbegrepp
Partnerskap/samarbete, jämställt förhållande Att försöka se saker ur patientens perspektiv Bemötande och förhållningssätt har betydelse och påverkar patientens motivation Idag vill upphovsmännen fästa större uppmärksamhet på den underliggande andan i metoden. Centralt i MI är en humanistisk och klientcentrerad ”anda”.

7 MI-anda - 4 nyckelbegrepp
2. Förmedla acceptans Betonar patientens värde och möjligheter Respekt för självbestämmandet Bekräftar patientens styrkor Förmedlar empati, en önskan att förstå Bemötande och förhållningssätt har betydelse och påverkar patientens motivation Idag vill upphovsmännen fästa större uppmärksamhet på den underliggande andan i metoden. Centralt i MI är en humanistisk och klientcentrerad ”anda”.

8 MI-anda - 4 nyckelbegrepp
3. Medkänsla, compassion Att förstå och vilja vara behjälplig Bemötande och förhållningssätt har betydelse och påverkar patientens motivation Idag vill upphovsmännen fästa större uppmärksamhet på den underliggande andan i metoden. Centralt i MI är en humanistisk och klientcentrerad ”anda”.

9 MI-anda - 4 nyckelbegrepp
4. Framkallande, locka fram tankar och känslor om förändring Utgå från patientens tankar och idéer om hur hon/han vill förändras och på vilket sätt samt utforma en plan för åtgärder/aktiviteter Bemötande och förhållningssätt har betydelse och påverkar patientens motivation Idag vill upphovsmännen fästa större uppmärksamhet på den underliggande andan i metoden. Centralt i MI är en humanistisk och klientcentrerad ”anda”.

10 Samtalets processer Engagera Fokusera Framkalla Planera
Relationsbyggande, lyssna aktivt i syfte att förstå Fokusera Bestäm tema för samtalet, mål. Information i dialog Framkalla Locka fram förändringsprat, skäl, förmåga och behov av förändring Planera Förhandla om mål och handlingsplan när är beredd

11 Kommunikationsfärdigheter
Lyssna Reflektera Ställa öppna frågor Sammanfatta Undvika rättningsreflexen

12 5 Strategier Information i dialog Skalfrågor Ambivalensutforskning
Meny&Agenda Hantera status quo-prat och dissonans

13 Strategi 1 – Information i dialog
Be om lov: Jag skulle vilja prata med dig om …, är det OK? Framkalla: Vad vet du redan om ..? reflektera och summera denna information Ge: Ge ny information i lagom portion Framkalla/följ upp: Vad tänker du om det här som vi pratat om? Vad innebär det för dig?

14 Strategi 2 – skalfrågor inte viktigt mycket viktigt
Hur viktigt är det för dig att ändra dina vanor? inte viktigt mycket viktigt Följdfrågor: Vad är det som gör att du säger .. och inte .. (lägre siffra)? Vad behöver du för att komma högre upp på skalan? Bedöma motivation genom att ta reda på: huar pat ser på sitt beteende har pat någon beredskap till f`örändring? Använda skala på papper - om det passar en själv, alla behöver itne gör apå samma sätt, kan även göras muntligt, smaksal även skalfrågor på en skala 0-1+ hur vikti pat tycker att förädnringen är hur säker pat är på att kuna genomföra en förändring om han/hon väl bestämt sig 14

15 Förändringsprat Alla yttranden från patienten som riktar sig mot målet
Framlockande av förändringsprat görs genom reflektioner och öppna frågor ”Vad skulle kunna vara ett första steg” ”Om du bestämde dig, hur skulle du göra för att lyckas” ”Du har en hel del att göra just nu samtidigt är det viktigt för dig att komma igång med din träning. Hur skulle du….”

16 MI:s användningsområden
Patientsamtal Anhörigkontakter Samarbete med olika aktörer Personalfrågor Ledningsfrågor

17 Ökad kunskap om levnadsvanornas betydelse och hur motivation stärks
Stort behov av en bra samtalsmetod Stort fokus på bemötandefrågor MI har blivit ett viktigt svar på dessa behov Primärvården har satsat på utbildning i många år – nu behöver vi fortsätta med metodstöd för att utveckla och vårda satsningen

18 Metodstöd/handledning
Personal erbjuds att delta i grupp på plats på vårdcentralen Inspelade samtal och övningar på olika situationer samt diskussioner Upplägg: 4 tillfällen á 2 timmar, 1 gång/mån

19 E-post: margareta.pantzar@lul.se
Kontakta oss på Folkhälsoenheten för en diskussion om tider och upplägg för metodstödsgrupp på din vårdcentral! Margareta Pantzar E-post: Tel:


Ladda ner ppt "Introduktion till Motiverande samtal (MI)"

Liknande presentationer


Google-annonser