Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Samarbete inom området Kunskapsstyrning SLL /Gotland Susanna Lagersten tf bitr avd.chef Medicinskt Kunskapscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Samarbete inom området Kunskapsstyrning SLL /Gotland Susanna Lagersten tf bitr avd.chef Medicinskt Kunskapscentrum."— Presentationens avskrift:

1 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Samarbete inom området Kunskapsstyrning SLL /Gotland Susanna Lagersten tf bitr avd.chef Medicinskt Kunskapscentrum

2 2010-03-19 Kunskapsstyrning – vad är det? Kunskapsstyrning innebär att styra med kunskap, det vill säga att låta bästa tillgängliga kunskap ligga till grund för administrativa och kliniska beslut för att få en mer kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Tydlig koppling till styrning, och integrering med befintliga styr- och ledningssystem.

3 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Viktiga komponenter för kunskapsstyrning  Riktlinjer  Indikatorer  IT-stöd  Stöd till systematiskt förbättringsarbete  Uppföljning

4 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Regionala vårdprogram, mm Kvalitetsindikatorer IT-stöd Uppföljning Stöd till genomförande Mål, prioriteringar Analys

5 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Olika typer av riktlinjer/vårdprogram och kunskapsunderlag på den nationella nivån  Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen  Systematiska litteraturöversikter + alertrapporter, SBU  Rekommendationer för läkemedelsbehandling, Läkemedelsverket

6 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK)  Bildades Januari 2009 bildades på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.  I gruppen medverkar  de fyra nationella myndigheterna (Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SBU, TLV), Sveriges kommuner och Landsting samt  företrädare för de sex sjukvårdsregionerna (Sydöstra regionen, Norrlandsregionen, Stockholm/Gotland, Södra regionen, Västra Götalands regionen och Uppsala/Örebro).

7 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Fyra samarbetsområden Sll/Gotland 2010 1. HTA – Health Technology Assessment Health Technology Assessment (HTA) innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur kan komma fram till om en ny metod är lika bra, sämre eller bättre än en gammal. Metodrådet är en regional funktion för evidensbaserad utvärdering av nya metoder och kunskaper inom vården.  Metodrådet omfattar SLL och Gotland och får beteckningen ”Metodrådet SLL/Gotland”  Gotland innehar en plats i arbetsutskottet  Utbildning – Gotland deltar med 1-2 personer på utbildningsinternat i Stockholm, januari 2010.

8 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 2. Nationella riktlinjer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Under 2009 presenterades preliminära riktlinjer för depression och ångest, diabetes, demens samt slutversion av strokeriktlinjer. Under 2010 kommer preliminära riktlinjer för lungcancer, rörelseorganens sjukdomar, sjukdomsförebyggande metoder samt vuxentandvård. Sjukvårdsregionerna förväntas ta emot riktlinjerna genom ett förberedande arbete där nuvarande praxis kartläggs och förväntade konsekvenser av riktlinjerna diskuteras. Underlaget ska presenteras för beslutsfattare i sjukvårdsregionerna för att initiera en fortsatt process. Sjukvårdsregionerna ombeds också inkomma med synpunkter på de preliminära riktlinjerna.  SLL ansvarar för projektledning av arbetsgrupper.  Gotland medverkar i arbetsgrupperna och ansvarar för att utse kontaktpersoner.

9 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 3. Läkemedel Chefsfarmaceuten vid Kvalitetsenheten, Gotland, knyts till lämpligt läkemedelsnätverk inom SLL och får tillgång till erfarenhetsutbyte och utvecklingsaktiviteter. 4. Dialogforum Samverkan och dialog på övergripande plan mellan Medicinskt Kunskapscentrum i SLL och Kvalitetsenheten Gotland med möte 2-4 ggr/år

10 Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 www.vardsamordning.se www.janusinfo.se www.viss.nu


Ladda ner ppt "Medicinskt Kunskapscentrum 2010-03-19 Samarbete inom området Kunskapsstyrning SLL /Gotland Susanna Lagersten tf bitr avd.chef Medicinskt Kunskapscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser