Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Quality is everyone's responsibility”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Quality is everyone's responsibility”"— Presentationens avskrift:

1 ”Quality is everyone's responsibility”
”Best Practice” i Arbetsterapi Fokus på hela processen, inte bara utfallet. ”Quality is everyone's responsibility” W. Edward Deming Själv klart - Vi klart Läns-AT Forum

2 Vägen från nationella riktlinjer till nationella kvalitetsregister
Länsgemensamma arbetsterapiprogram Arbetsterapiprocessen genomförs Kodning – Kvalitetsindikatorer Mått och Mätetal på gruppnivå. Kvalitetsregister.

3 Sex kvalitetsområden 1. Kunskapsbaserad? 2. Ändamålsenlig vård? 3. Säker vård? 4. Patientfokuserad vård? 5. Effektiv vård? 6. Rimlig tid?

4 Nationella riktlinjer
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Slutliga Kompletterande Preliminära Pågående

5 Nationella Riktlinjer
Vilka finns? Finns aktivitetsrelaterade mätetal ? Kan vi använda dessa i vår verksamhet? Hur kan vi påverka för att få mer arbetsterapi i nationella riktlinjer

6 Kvalitetsindikatorer
Mått som speglar kvaliteten Är underlag för verksamhetsutveckling Är underlag för öppen redovisning av hälso- och sjukvårdens och omsorgens kvalitet. Ska ha vetenskaplig - rimlighet/validitet - vikt/relevans - god mätbarhet - tolkningsbarhet/entydighet. ska vara tydlig, pålitlig, mätbar, accepterad och möjlig att registrera kontinuerligt i informationssystem, såsom register och andra datakällor. En kvalitetsindikator är ett mått som speglar kvaliteten och kan användas som underlag för verksamhetsutveckling samt för öppen redovisning av hälso- och sjukvårdens och omsorgens kvalitet. En kvalitetsindikator ska ha vetenskaplig rimlighet/validitet, vikt/relevans, god mätbarhet och tolkningsbarhet/entydighet. Kvalitetsindikatorer som är angelägna att mäta är; - Patientrelaterade mått som t ex Sjukdomssympton (fokuserar symptomen - Funktionsförmåga-ADL-boemde - Välbefinnande-hälsorelaterad livskvalitet - Nytta, - Tillfredsställelse

7 Varför mäta resultat? Effektiv användning av resurserna för bra resultat Mäta för att lära Bas för verksamhetsutveckling. Gör vi rätt saker - rätt indikation? Gör vi på rätt sätt - möter vi patienters individuella behov? Identifiera subgrupper som inte blir så bra. Identifiera grupper med särskilda behov Mått som kompletterar varandra Professionella /kliniska mått Patientens självrapporterade sjukdomsspecifika mått. (Patient Reported Outcome Measure) PROM Effektiv användning av resurserna för bra resultat Visa resultat av insatser. Hälsoekonomiska anlalyser.

8 Kvalitetsindikatorer angelägna att mäta
Patientrelaterade mått t ex sjukdomssymptom Funktionsförmåga – ADL - boende Välbefinnande - hälsorelaterad livskvalitet Nytta, Tillfredsställelse,

9 Hur definiera och mäta rådgivning
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Enkla råd •Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer •Ingen särskild uppföljning •Tar mindre än 5 minuter •Kan kompletteras med skriftlig information Rådgivande samtal •Mer av en dialog och anpassat till individen •Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel •Kan också kompletteras med särskild uppföljning •Tidsmässigt mer omfattande än enkla råd Kvalificerat rådgivande samtal •Är strukturerat/teoribaserat •Personalen särskilt utbildad •Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal

10 Arbetsterapiprogram/riktlinjer
Bygga på nationella riktlinjer Utgå från brukarnas / patienternas behov. Utgå från evidens och beprövad erfarenhet Val av lämpliga kvalitetsindikatorer (mått och mätetal) Utredning KVÅ (vilka är valbara eller obligatoriska) Mål - utvärdering av måluppfyllelsen Intervention KVÅ (utifrån resultat av utredningen, vilka är valbara eller obligatoriska) *Patientrelaterade mått (Prom) *Kliniska mått med evidens som grund *Välbefinnande - Hälsorelaterad livskvaliet

11 FSA - Nationella kvalitetsregister
Vilka? Stroke ADHD KOL Demens MS

12 Nycklar till framgång Nuläge Rätt mål Lagom stor insats Rätt metod
Rätt process Mätning i rätt tid Analys Utvärdering System som underlättar

13 Effektiv arbetsterapi i vårdkedjan
Själv klart - Vi klart

14 Arbetsterapi i Jönköpings län 2012-09-20
Arbetsterapiprogram – Arbetsterapeutiska riktlinjer vid rehabilitering …. Arbetsterapi i Jönköpings län

15 Syfte Främja utveckling inom arbetsterapi i länet genom att
Enas om enhetliga metoder vad gäller utredning, intervention och utvärdering Samverka i kollegiala grupper, vårdkedjor Tydliggöra arbetsterapi Enas om enhetlig terminologi och instrument Möjliggöra kvalitetsmätningar t.ex. via KVÅ

16 Arbetsterapiprogramgruppen i landstinget
5 deltagare från länets olika verksamheter, psykiatri, somatik, habilitering, primärvård Uppgift: Handledning Kvalitetsgranskning Publicering Förankring i verksamheterna

17 Utvecklingsbehov Uppdateringar Koppling till Fakta-dokument
Kompletteras med KVÅ-koder Utvärderingar

18 Nya riktlinjer sista året
Underbensamputation Njursvikt – dialys Utredning av aktivitetsförmåga – rättspsykiatrisk vård Rehabilitering inom rättspsykiatrisk vård Depression Re-/habilitering - Neuropsykiatrisk problematik

19 Uppdaterade riktlinjer
Utredning psykosvård Dupuytrens kontraktur Ländryggsfusion Triggerfinger Positionering i viloställningar

20 På gång! Bedömning av körförmåga Utprovning av personlyft/lyftsele
Parkinson Väntar på publicering Utredning – neuropsykiatrisk problematik Palliativ vård Svullen hand efter neurologisk sjukdom/skada


Ladda ner ppt "”Quality is everyone's responsibility”"

Liknande presentationer


Google-annonser