Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OM KÄLLHANTERING VID UNIVERSITETSTUDIER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OM KÄLLHANTERING VID UNIVERSITETSTUDIER"— Presentationens avskrift:

1 OM KÄLLHANTERING VID UNIVERSITETSTUDIER
Lars Våge Mittuniversitetets bibliotek

2 VAD BEHÖVER MAN KÄNNA TILL OCH KUNNA?
Att allt finns inte i Google Att allt är inte gratis och lättillgängligt i digital form Att man måste träna sig i att söka och veta var man ska söka Att känna till vilka publikationsformer som finns Att kunna värdera olika källor Att kunna ange källorna korrekt Att kunna läsa och förstå referenser

3 HUR FUNGERAR VETENSKAPLIG PUBLICERING
Vetenskap är ett objektivt sökande som inte är baserat i den enskilda individens uppfattningar och åsikter Vetenskapliga resultat som ska ofta kunna upprepas och kontrolleras av andra forskare men inte inom alla vetenskapsgrenar Man skiljer på primär och sekundär publicering Populärvetenskap är en tolkning av vetenskapen för en bredare publik I populärvetenskap finn inte kravet på utförlighet, kollegial bedömning eller angivande av källor

4 PRIMÄR OCH SEKUNDÄR PUBLICERING
Primärpublicering är när ett nytt vetenskapligt resultat publiceras för första gången Teori och analys måste anges mycket noga inom vetenskaper där resultatet ska kunna gå att upprepa och verifiera Sekundärpublicering använder sig av primärpublicering för att sammanställa kunskap kring ett ämne I sekundärpublicering måste referenser finnas till primärkällorna så att dessa går att kolla upp

5 PRIMÄR PUBLICERING Inom olika vetenskaper används olika publikationsformer Inom naturvetenskap och teknik är det huvudsakligen i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter Det kan också vara i form av artiklar som publiceras i anslutning till vetenskapliga konferenser Vetenskaplig kvalitet bedöms av forskare inom samma område (s.k. peer-reviewing) Finast är att publicera i prestigefulla tidskrifter som Nature o. Science

6 SEKUNDÄR PUBLICERING Vanligast i form av tryckta böcker som:
Olika typer av facklitteratur Litteratur riktad mot studenter som t.ex. kursböcker Artiklar i facktidskrifter som inte uppfyller kraven på peer-reviewing Artiklar i uppslagsverk som t.ex. Nationalencyklopedin Även artiklarna i Wikipedia kan i viss mån räknas hit men de saknar ofta referenser till primära källor

7 AVHANDLINGAR OCH FORSKNINGSRAPPORTER
Avhandlingar skrivs av forskarstuderande för att bli godkända för doktors- eller licentiatsgrad De flesta svenska avhandlingar publiceras gratis tillgängligt på nätet Forskningsrapporter är en slags avrapportering av en forskare eller forskargrupps pågående arbete eller om avslutade projekt Forskningsrapporter publiceras utan extern bedömning Även icke-akademiska organisationer som t.ex. statliga myndigheter kan publicera forskningsrapporter

8 PUBLICERINGSCYKELN 1.En forskningsidé föds och
en forskningsansökan görs. 4. Forskningsresultaten hamnar i kursböcker Översiktsartiklar skrivs av andra forskare. Studenter läser dessa när de ska skriva egna uppsatser. Ca 6 år Publiceringscykeln 2. Preliminära resultat diskuteras mellan forskare vid konferenser. Föredrag publiceras i konferenstryck. 3. Färdiga forskningsresultat publiceras i artiklar, avhandlingar och rapporter. Ca 3 år

9 TEKNISKA STANDARD Viktigt inom ingenjörsvärlden är s.k. tekniska standard De baseras ofta på vetenskaplig forskning och praktiskt testande av processer och produkter I allmänhet är ett tekniskt standard ett formellt dokument som finns tillgängligt i en databas eller i tryckt form och oftast inte gratis Svenska och internationella standard finns i e-nav och IEEE Xplore Det finns också privata standard inom organisationer och företag och ibland talar man om en standard som i själva verket är mer en överenskommelse om en etablerad praxis (de facto standard)

10 TEKNISKA Patent Patent tas bl.a. på tekniska uppfinningar och har stor konkurrensmässig betydelse Ett patent ger ensamrätt till kommersiellt användande av uppfinningen under en begränsad tid inom ett land Det kan ta flera år innan en patentansökan går igenom Patentansökningar och antagna patent finns ofta tillgängliga att läsa gratis på nätet Det gäller bl.a. amerikanska, europeiska patent och svenska patent

11 VAR KAN MAN SÖKA VETENSKAPLIGA KÄLLOR?
Bibliotekets söksystem PRIMO innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, våra tryckta böcker, och våra e-böcker Google Scholar innehåller länkar till vetenskapliga artiklar DIVA innehåller avhandlingar och forskningsrapporter Genom LIBRIS kan man hitta myndigheters och andra organisationers forskningsrapporter Specialiserade tekniska litteraturdatabaser: INSPEC/Engineering Village, IEEE Xplore och ACM Digital Library

12 VAD FÖR KÄLLOR KAN MAN ANVÄNDA?
Inom universitetsvärlden accepteras Wikipedia-artiklar vanligtvis inte som källor (men de kan ge tips om vetenskapliga källor) Tips kan man också få i litteraturförteckningar och referenslistor Primärpublicering i form av originalartiklar är de bästa källorna men kan vara svåra att förstå utan specialkunskap Översiktsartiklar i vetenskapliga tidskrifter ger ofta en bra introduktion som är mer lättfattlig Facklitteratur i form av tryckta böcker eller e-böcker Tekniska standard och patent

13 KÄLLOR MÅSTE ANGES KORREKT
Källhänvisning är ett erkännande till upphovsmannen/kvinnan Det visar vad man baserar sitt resonemang på Det är ett sätt att lättare kunna undvika att hamna i plagiering Läraren ska kunna identifiera källan, hitta den och studera den Det finns vedertagna sätt att hänvisa till källor i löpande text och i referenslistor som man måste lära sig Referenser skrivs oftast enligt Vancouver-systemet inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen men även Harvard och Oxford används

14 Några REFERENSER Av vANCOUVER-TYP
Efternamn Initial(er). Artikelns titel. Tidskriftens titel. Årtal; volym(nummer):sidor. Efternamn Initial(er). Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag, Publiceringsår. Efternamn kapitelförfattare Initial kapitelförfattare. Kapiteltitel. In: Redaktörens Efternamn Redaktörens Initial, red. Bokens titel. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. p. sidnummer. Titel [Internet]. Utgivningsort: Utgivare; publiceringsdatum [updated år månad dag; cited år månad dag]. Available from: URL.

15 ÖVNING 1 – FACKböckeR Använd bibliotekets söktjänst PRIMO genom sökrutan på bibliotekets hemsida. Sök på ”android” Begränsa sökningen till Böcker genom ”Modifiera mina träffar” till vänster Begränsa sökningen ytterligare genom att klicka på Sundsvall. Hur många träffar blev det? Välj en av böckerna och anteckna vilken placering den har? Skriv en referens till boken. Använd schemat: Efternamn Initial(er). Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag, Publiceringsår.

16 ÖVNING 2 – E-böcker Använd bibliotekets söktjänst PRIMO. Sök på ”android” Begränsa sökningen till Böcker genom ”Modifiera mina träffar” till vänster Begränsa sedan sökningen ytterligare genom att klicka på Onlineresurser. Hur många träffar blev det? Välj en av typen Bok (inte Bokkapitel) och klicka på Visa tillgång och sedan Hämta fulltext från … Skriv en referens till boken. Använd schemat: Efternamn Initial(er). Bokens titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag, Publiceringsår. [E-bok] Available: URL

17 ÖVNING 3 – Tidskriftsartiklar
Använd bibliotekets söktjänst PRIMO. Sök på ”android” Begränsa sökningen till Artiklar genom ”Modifiera mina träffar” till vänster Begränsa sedan sökningen ytterligare genom att klicka på Peer-reviewed Journals. Hur många träffar blev det? Välj ut en artikel och klicka på Tillgång och sedan Hämta fulltext och se om du kommer fram till artikeln så att du kan läsa den Skriv en referens till artikeln. Använd schemat Efternamn Initial(er). Artikelns titel. Tidskriftens titel. Årtal; volym(nummer):sidor.

18 ÖVNING 4 – ACM DIGITAL LIBRARY
Gå till bibliotekets databaslista och klicka på ACM Portal Använd sökrutan högst upp till höger och sök på android security Välj ut en av träffarna Vad är det för typ av dokument? Försök skriva en referens till den Är det en konferensartiekl kan du använda formen för kapitel i bok: Efternamn kapitelförfattare Initial kapitelförfattare. Kapiteltitel. In: Redaktörens Efternamn Redaktörens Initial, red. Bokens titel. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. p. sidnummer.

19 ÖVNING 5 – IEEE xplore Gå till bibliotekets databaslista och klicka på IEEE Xplore Fäll ner menyn Browse och välj alternativet Standards Klicka på fliken By Topic Välj Communication, Networking & Broadcasting och klicka sedan i Active Välj ut något av de aktiva standarden och klicka fram texten Skriv en referens till standarden. Använd formen: Standardens namn, standardens nummer, publiceringsår


Ladda ner ppt "OM KÄLLHANTERING VID UNIVERSITETSTUDIER"

Liknande presentationer


Google-annonser