Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leasing Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leasing Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009"— Presentationens avskrift:

1 Leasing Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009
Thomas Hjelm

2 Varför leasingutbildning?
1. En mycket vanlig finansieringsform inom såväl den privata som offentliga sektorn. Nio av leverantörerna erbjuder denna finansieringsform. Hewlett Packard har valt att inte erbjuda Leasing. 2. Ett ”enkelt” beslut för beställaren. Men det finns många fallgropar om man inte ser upp.

3 Leasing är en finansieringstjänst
Leasing är en finansieringstjänst. Rätt utnyttjad kan leasing vara ett riktigt konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. Men det finns en del att tänka på………………

4 Finansiell resp. operationell leasing
Innehåller leasingavtalet villkor som innebär att leasetagaren i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet och har möjlighet att förvärva objektet indikerar detta en finansiell lease. En operationell lease medför att leasingavgiften är att betrakta som en driftkostnad, medan i en finansiell lease kan det medföra att leasetagaren skall redovisa den leasade egendomen som tillgång i sin balansräkning och samtliga leasingavgifter som skuld.

5 Avropsrutiner

6 Rutinbeskrivning vid avrop
1. Leasetagaren utvärderar anbud samt leasingkostnad från olika leverantörer. 2. Leastagaren beslutar sig för en viss leverantör. 3. Leverantören/oftast återförsäljare presenterar leasingavtalet. 4. Kontroll sker att rätt avtal används. 5. Leasetagaren bestämmer ensidigt restvärdets storlek och leasingperiodens längd.

7 Rutinbeskrivning vid avrop
6. Leastagaren bestämmer om försäkring skall tecknas 7. Alla uppgifter fylls i på leasingavtalet 8. Avtalet undertecknas av behörig 9. Leastagaren/Kunden behåller ett exemplar liksom leverantören 10. Leverantören skickar avtalet till finansbolaget

8 Rutinbeskrivning vid avrop
11. Leverans sker av utrustning Kunden skickar ett leveransgodkännande till leasingbolaget som tillhandahållit blankett för detta ändamål 13. Leasingbolaget erlägger betalning till leverantören 14. Avtalet startar 30 dagar efter leverans och den första i månaden därefter 15. Eventuellt kan en interimsperiod inträffa efter dessa 30 dagar till den första i månaden; interimsavgift utgår till avtalsränta

9 Generella erfarenheter från tidigare leasingavtal
uteblivna rabatter på maskiner höga räntor höga försäkringsavgifter överrullade skulder ränta på överrullade skulder överlappande hyror vid maskinbyte

10 Generella erfarenheter av tidigare leasingavtal
utebliven kompensation för marknadsvärdet på utbytta maskiner uteblivet betalningsvillkor om 30 dagar netto faktureringsavgifter påminnelseavgifter höga servicekostnader höga interimsavgifter ej angivna anskaffnings- och restvärden

11 Förfrågningsunderlaget
Vid leasing i statlig verksamhet är kapitalförsörjningsförordningen (1996: 11 88) aktuell. Den stadgar i 12 § att “Ett avtal om hyra eller hyrköp (leasing) får träffas under förutsättning att det, sett över hela den ekonomiska livslängden, leder till en lägre kostnad för staten än anskaffning genom köp.”

12 Förfrågningsunderlaget
ESV:s (Ekonomistyrningsverket) allmänna råd till paragrafen anger bl.a. ”Om myndigheten har möjlighet att köpa utrustningen, t.ex. genom att ta upp lån i Riksgäldskontoret, torde det oftast även för myndigheten vara ekonomiskt mer fördelaktigt än att leasa den. I dessa fall bör utrustningen därför köpas. Leasingalternativet kan dock vara fördelaktigt för staten när behovet av utrustning är begränsat i tiden.”

13 Stibor Stockholm Interbank Offered Rate är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor. En ränta på ett lån kan exempelvis uttryckas som STIBOR+1% och kommer då följa STIBOR -räntan med ett tillägg om en procentenhet. Noteringarna för STIBOR publiceras varje vardag kl 11:00. En vanlig löptid för STIBOR är: 3 månader

14 Offererade räntemarginaler över Stibor 90 dagar
Lexmark 1,95% Sharp 0,60% Ricoh 8,00% Toshiba 1,90% Prodoc 4,00% Canon 2,99% Xerox 1,99% Kyocera 1,95% Konica Minolta 1,00%

15 Leasetagarens kontrollmöjligheter avseende leasingavgiftens förändringar vid ränteändringar är ofta ytterst begränsade.

16 Hur räknas leasingavgiften ut?
Måste veta fem grunduppgifter: Köppris; PV Leasingperiod; antal månader eller kvartal; n Skall betalning ske i förskott eller efterskott Restvärde efter leasingperiodens slut; FV Räntenivå; ränteparameter plus marginal; i

17 Leasingformeln n = antal leasingbetalningar; A = 1; förskott
PV = Köppris i = ränta FV = restvärde PMT = Leasingavgift

18 Avtal 03 Allmänna Villkor
ALLMÄNNA VILLKOR i avtalet är betydligt bättre för leastagaren än tidigare praxis i branschen. Dessa är förankrade hos Finansbolagens två intresseföreningar. Enbart dessa Allmänna Villkor gäller i denna upphandling. Inga andra kan användas.

19 Avtal 03 Allmänna Villkor
Om andra Allmänna Villkor presenteras och tecknas är detta ett avtalsbrott från leverantören. Om leasetagaren på eget initiativ väljer ett annat leasingbolag med andra Allmänna Villkor är detta en otillåten direktupphandling utanför ramavtalet. Allmänna Villkoren följer ej praxis i branschen; dessa är mer fördelaktiga för leasetagaren. Leverantörerna får aldrig neka till att erbjuda Leasing enligt tecknat ramavtal.

20 Fördelarna Avtal 03 Allmänna Villkor
Leverantörerna har ett ansvar att rätt avtal används. Räntemarginalen framgår tydligt och gäller under hela leasingperioden. Enbart en ränteparameter; Stibor 90 dagar. Inga extra avgifter. Låg interimsavgift; följer avtalsräntan.

21 Fördelarna Avtal 03 Allmänna Villkor
Möjlighet (dvs. inget tvång) för leasetagaren att kunna förvärva objektet till ett på förhand bestämt pris; restvärdet, samt möjlighet att sälja till tredje part. Leasingbolaget tar restvärdesrisken. Detta innebär att om inget förvärv sker efter leasingperioden så kan den effektiva räntan för leasetagaren bli mycket låg. Hur låg beror på restvärdets storlek som bestäms vid avtalstecknande.

22 Fördelarna Avtal 03 Allmänna Villkor
Leastagaren bestämmer om försäkring skall tecknas. Inbyten regleras separat. Möjlighet finns att när som helst förtidslösa avtalet till då bokfört restvärde framräknat enligt leasingformeln. Upplysning om att avtalet löper ut åligger leasingbolaget.

23 Fördelarna Avtal 03 Allmänna Villkor
Leasingbolaget är ej berättigad att överlåta avtalet till annan innan skriftligt godkännande av Leastagaren. Leasingavgiften beräknas efter vedertagen leasingformel enligt annuitetsmodellen. Leastagaren har rätt att två gånger per år erhålla detaljerad uppställning från leasingbolaget om totala engagemanget. Om byte av objekt skall detta regleras separat. Ömsesidig force majeure.

24 Att observera – att tänka på
Är leasing fördelaktigare än att låna hos riksgälden? Serviceavtal tecknas separat. Leverantören presenterar leasingavtalet. Är det Avtal 03 och tillhörande Allmänna Villkor? Finns på avropa.se Är alla uppgifter ifyllda på inmatningsformuläret?

25 Att observera – att tänka på
Restvärdets storlek bestäms av leastagaren innan avtalet tecknas. Restvärdet räknas in i kalkylen när leasingavgiften skall beräknas. Leverantören är oftast inte samma juridiska person som finansbolaget.

26 Att observera – att tänka på
När återförsäljare erbjuder leasing skall enbart de Allmänna Villkoren användas som godkänts i denna upphandling. Om försäkring tecknas; var noga med villkoren. Statliga organisationer skall inte teckna försäkringar. Vid inbyte; kräv ett lösenpris på tidigare leasad utrustning och ett marknadspris. Mellanskillnaden regleras helst utanför ett nytt avtal. Om reglering ändå sker i ett nytt avtal skall detta tydligt framgå.

27 Att observera – att tänka på
Innan undertecknande av avtalen bör dessa kontrolleras av ekonomifunktionen eller av andra Leasing medför att man skall ha kontroll och uppföljning på Avtalet Objektet Betalningsflöden

28 Att tänka på vid tecknande
Ramavtalsnummer skall anges Alla uppgifter skall anges om leasingbolag samt leastagare. Leverantör: Oftast återförsäljarens namn Objekten specificeras. Artikelnummer skall anges. Bilaga kan användas Leasingvillkor - tid - totalt baspris - restvärde - leasingavgift

29 Att tänka på vid tecknande
Räntevillkor - Stibor 90 dagar - Räntemarginal Under allmänna villkor finns definitioner vad som menas med olika begrepp. Försäkring tecknas enbart om Leastagaren så begär. Avgiften redovisas separat.

30 Aktivt avropsstöd Stickprovskontroller kommer att ske hos avropsberättigade samt hos leverantörer. Seminarier/Utbildningar. Konsultationer. Hemsida Maila

31 Frågor/Svar Är detta avbetalning eftersom leasetagaren kan lösa avtalet när som helst? Svar: Nej; leasingbolaget äger objektet Är detta ett operationellt leasingavtal? Svar: Nej; finansiellt Kan leasetagaren få bättre villkor hos angivna leasingbolag? Svar: Ja det är förnyad konkurrens Kan dessa Avtal 03 Allmänna Villkor även användas i andra upphandlingar? Svar: Ja

32 Frågor och svar Hur ser den typiske leasingkunden ut?
Svar: Ett företag som vill behålla sin likviditet och säkerheter för andra ändamål. Och som kanske inte heller har andra alternativ. Hur räknar jag ut vad leasing kostar i jämförelse med köp? Svar: Se på marginalen över Stibor. Kan du finansiera dig till bättre villkor än dessa så bör du köpa.

33 Frågor/svar Hur kan en Checklista se ut för beslutet?
Svar: Skall objektet behållas efter leasingperioden? Finns tillräcklig likviditet för att köpa? Om leasing; har vi budgeterat för denna kostnad? Har jag nytta av flexibiliteten som ett ägande innebär?

34 Frågor/svar Är erbjudna villkoren för leasing förmånliga?
Svar: Vi lever i spåren efter en finanskris. Marginalerna för finansiering har generellt höjts rejält senaste tiden. Marginaler över Stibor upp till 2% får nog anses som konkurrenskraftiga.

35 Frågor/svar Hur skall jag veta om leasing är mer fördelaktigt än köp?
Svar : Skall objektet behållas efter leasingperioden? Om svaret är ja så bör man alltid noggrant fundera på om inte köp är mer fördelaktigt. Se på marginalen över Stibor. Varierar från 0,6% till 8,0 %. Om svaret är nej så är det med marginaler under 4% över Stibor kanske mer fördelaktigt att leasa. Men man skall samtidigt vara medveten om att leasingbolaget ställer krav på att objektet skall vara funktionsdugligt och inga tillbehör får saknas vid tillbakalämnandet.

36 AVSLUTNINGSVIS Använd enbart de allmänna villkor som har framtagits i denna upphandling. Andra allmänna villkor skall ej användas. Leasetagare bestämmer restvärdets storlek; max 10% och leasingperiod. Var noga med att artikelnummer anges avseende samtliga komponenter. Besluta om försäkring skall tecknas. Se till att ALLA uppgifter är ifyllda. Sök gärna stöd om tveksamheter finns.


Ladda ner ppt "Leasing Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser