Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan inom socialförsäkringen Rapport 2010-2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan inom socialförsäkringen Rapport 2010-2."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan inom socialförsäkringen Rapport 2010-2

2 Uppdraget Inhämta, sammanställa, bedöma och i möjligaste mån jämföra.

3 Avgränsning Enbart redan publicerade rapporter som avser samverkansinsatser genomförda från och med 2004 och framåt och som publicerats senast i februari 2010. Endast externa rapporter, vilket här definieras som rapporter där författaren inte själv varit delaktig i den samverkansinsats som följts upp eller utvärderats.

4 Samverkansformer 810 miljoner kronor, 2010: Tvåpartssamverkan - 100 miljoner kr. Handlingsplanssamverkan - 460 miljoner kr. Fyrpartssamverkan - 250 miljoner kr.

5 Resultat 121 rapporter sammanlagt: 5 avsåg tvåpartssamverkan, 4 avsåg handlingsplanssamverkan, 94 avsåg fyrpartssamverkan, varav 20 utgjordes av samhällsekonomiska utvärderingar, 19 rapporter var FK:s återrapporteringar till regeringen.

6 Framgångsfaktorer Tydlig målgrupp Relevanta aktörer involverade Förankring Incitament att samverka Formaliserade kontakter Gemensamt arbetssätt Gemensamt synsätt Gemensamma utbildningsinsatser Ett ledarskap som inte bevakar revir

7 Tvåpartssamverkan 1 effektutvärdering av resursteam: negativa effekter för individen, nöjd personal. 4 intervjustudier av personal och chefer i resursteam: nöjda med arbetsmetoden. Samtliga handlar om resursteam. Tydlig målsättning saknas. Förankringen oklar. Beslut om fortsatt satsning för föregås av fler krav på utformningen och utvärderingen.

8 Handlingsplanssamverkan 1 akademisk avhandling ur handläggarperspektiv. 3 uppföljningar med kvalitativ ansats med i huvudsak personal. FK:s återrapportering: 28 % i stället för målsatta 40 % var i arbete eller utbildning vid projektets slut. Anmärkningsvärt är att denna samverkansform som trots allt funnits sedan 2002 inte utvärderats i större utsträckning. Goda förutsättningar att lyckas. Saknar relevanta aktörer. Målsättningen bör relateras till målgruppen. Har bäst förutsättningar att utvärderas.

9 Fyrpartssamverkan 20 samhällsekonomiska utvärderingar. 74 rapporter i huvudsak uppföljningar: –Individ (28) –Samverkan (28) –Organisation (23) Ingen effektutvärdering, däremot överensstämmande resultat med övrig vetenskaplig litteratur. Bäst förutsättningar att lyckas. Beställare och mottagare av utvärderingar saknas. Krav på utvärdering bör inte ställas på förbunden, som i stället bör producera tillförlitlig och relevant statistik. Ompröva finansieringen.

10 Slutsatser Fler effektutvärderingar behövs. Antalet uppföljningar och utvärderingar varierar mellan samverkansformer utan koppling till använda medel. Effektiva beställare och mottagare av utvärderingsrapporter saknas. Målen behöver preciseras och relateras till målgrupp.

11 Förslag Initiera en effektutvärdering av den nationella handlingsplanssamverkan. Ändra lagen så att krav på utvärdering inte ställs på samordningsförbunden. Kravet bör istället förtydligas på att producera relevant och tillförlitlig statistik. Finansieringen av fyrpartssamverkan bör omprövas. Inkludera de relevanta aktörer. Beslut om fortsatt satsning bör föregås av fler krav på utformning och utvärdering.

12 Budskapet Grundförutsättningen för all utvärdering är tillgång till bra data. Att tänka på: Rätt sorts samverkan för rätt målgrupp, som mäts på rätt sätt i rätt tid.

13 Fortsättning följer…

14 Nytt uppdrag för ISF Föreslå hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av samordningsförbundens insatser kan utvecklas, definiera och beskriva olika relevanta effektmått samt lämna förslag på vilken instans som kan ges ett löpande ansvar för ett sådant samlat stöd.

15 Slutsatser i Rapport 2011:14 Decentraliserat ansvar för utvärdering har små förutsättningar att fungera och bör därför koncentreras. En förutsättning för framgångsrika utvärderingar är bättre tillgång till individdata, men kräver att de rättsliga förutsättningarna utreds närmare. Lämpliga utfallsmått varierar med målsättning, insats och målgrupp.

16 www.inspsf.se

17 Varför är utvärdering av samverkan svårt? Vertikal integration Horisontell integration SamordningSamverkanSamarbete (Modifierad från Axelsson & Axelsson, Red (2007). Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur, s. 16.)


Ladda ner ppt "Samverkan inom socialförsäkringen Rapport 2010-2."

Liknande presentationer


Google-annonser