Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behov av åtgärder Underskott 2008 - 120 mkr Budget 2009- 160 mkr ca- 280 mkr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behov av åtgärder Underskott 2008 - 120 mkr Budget 2009- 160 mkr ca- 280 mkr."— Presentationens avskrift:

1 Behov av åtgärder Underskott 2008 - 120 mkr Budget 2009- 160 mkr ca- 280 mkr

2 Bakgrund (forts) Konsekvenser för bemanning  500 – 600 medarbetare färre i jfr med sept 2008  Genomförs genom avveckling av vikarier och naturlig avgång  Inga tillsvidareanställda sägs upp Konsekvenser rörande vårdöverenskommelsen  Vårdöverenskommelsen ska genomföras  Vårdvolymerna ska uppnås  Vårdgarantin ska klaras

3 Exempel på åtgärder  Översyn av vårdplatser och vårdavdelningar  Översyn och normering bemanning  Minskat beroende av bemanningsföretag  Minskade externa vårdköp  Förändring utbudspunkter  Överföring från slutenvård till dagvård  Överföring av vård till andra vårdgivare  Prioriteringar, indikationer mm för minskade vårdvolymer

4 Några av styrelsen beslutade åtgärder  stänga behandlingshemmet Skogslyckan  överflyttning av akutmottagningen för psykiatri dagtid vid Mölndal till Sahlgrenska och Östra  stängning av ÖNH-mottagningen på Kungälvs sjukhus  vissa vårdplatsreduktioner

5 Åtgärder Skogslyckan  8 vårdplatser  f.n. 6 patienter, ca 20 patienter per år  62 patienter 2005 - 2008-10  Vård kommer tillhandahållas genom beroendeklinikens öppenvård, daglig öppenvårdskontakt  Ingen förväntad effekt för primärvård eller kommunal vård Minskad kostnad 5,5 mnkr

6 Åtgärder Överflyttning av akutmottagningen för psykiatri dagtid vid Mölndal till Sahlgrenska och Östra  Flytta akutmottagningen för psykiatri dagtid vardagar från Mölndal till Sahlgrenska och Östra  Andra tider på dygnet och veckan söker samma patienter redan idag till andra akutintag  Omfattar i genomsnitt fem patienter per dag  Mobila team (motsvarande) möter allt bättre behoven utanför sjukhus och hjälper även till med direktinläggning på vårdavdelning vid behov

7 Överflyttning av akutmottagningen för psykiatri dagtid vid Mölndal till Sahlgrenska och Östra  Bemannas idag med 50% stafettläkare och 2,6 egna medarbetare  Särskilda informationsinsatser genomförs så att patienter söker rätt  Påverkar inte primärvård eller kommunal vård Minskad kostnad, 2,0 mnkr Åtgärder

8 Stängning av ÖNH-mottagningen, Kungälvs sjukhus  För liten och för sårbar verksamhet  Patienterna tas om hand vid SUs övriga ÖNH-mottagningar  Påverkar inte primärvård eller kommunal vård Minskad kostnad 0,6 mkr Åtgärder

9 Avdelning 355 B, Östra  20 vårdplatser  10 vårdplatser för geriatrik på annan vårdavdelning  Rehabiliteringsresurser knutna till avdelning 355B fördelas till övriga avdelningar Åtgärder

10 Avdelning 355 B, Östra (forts)  Verksamhetsområde medicin och geriatrik, Östra har hög beläggning, korta vårdtider och jämförelsevis låg bemanning  Ett minskat antal vårdplatser måste åtföljas av färre inläggningar  Andelen inläggningar vid medicin och geriatrik Östra från akutmottagningen har ökat väsentligt 2006-2008 och är idag högre än vid Sahlgrenska och Mölndal

11 Avdelning 355 B, Östra (forts)  Inga sjukdomsrelaterade skäl har funnits för att andelen inläggningar från akutmottagningen vid Östra ska öka mer än från andra akutmottagningar  Den större ökningen av inläggningar från akutmottagningen Östra beror inte på en större ökning av patienter som kommer med ambulans Åtgärder

12 Avdelning 355 B, Östra (forts)  Antalet inläggningar från akutmottagningen ska främst minskas dels genom ändrad ambulansstyrning (färre patienter till Östra), dels genom ändrad bemanning av läkare på akutmottagningen (minskat antal inläggningar från akutmottagningen)

13 Avdelning 355 B, Östra (forts)  Inläggningsklar patient  Calici  Utskrivningsklara patienter  Beredskap öppna 10 vårdplatser Minskad kostnad 18 mkr Åtgärder

14 Reduktion 6 slutenvårdsplatser, inrättande av 4-5 dagvårdsplatser, ÖNH  All slutenvård koncentreras till ett våningsplan  Påverkar inte primärvård eller kommunal vård Minskad kostnad 1,8 mkr Åtgärder

15 Neddragning av fyra vårdplatser verksamhetsområde Kardiologi  Färre angiografier och PCI genom striktare medicinsk prioritering baserat på nationella riktlinjer  Vårdkedjor arytmi och hjärtsvikt  Minskad bemanning på vårdavdelning med sju medarbetare  Påverkar inte primärvård eller kommunal vård Minskad kostnad 2,1 mnkr Åtgärder


Ladda ner ppt "Behov av åtgärder Underskott 2008 - 120 mkr Budget 2009- 160 mkr ca- 280 mkr."

Liknande presentationer


Google-annonser