Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika djurslags metanproduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika djurslags metanproduktion"— Presentationens avskrift:

1

2 Olika djurslags metanproduktion
Kg metan under 1 år för olika djurslag. Häst ligger förresten på runt 15 kg metan. 2

3 Datainsamling för djurgård
N2O NH3 Djurhållning, stallgödsel CH4 Växtodling Försålda varor Insatsvaror och inköpta tjänster Djur: Antal platser, gödselslag, speciella data, ev betessäsong Stallgödsel: Spridningsteknik, -tidpunkt etc. Mängder Grödor: Areal, avkastning (N-gödsling) Jordart: mulljordar Annan/mer data när modellerna förfinas Mycket data från SiM/Greppa moduler etc.: NH3-förluster, N-utlakning, kol i mark(?) Vilka varor/tjänster? Hur mycket (kg, l, kWh…)? Egna uppgifter om växthusgasutsläpp per enhet? Gäller speciellt för foder Vilka produkter? Hur mycket (kg, kWh…)? Datainsamlingen till Beräkningsverktyget, från Maria Berglunds handledning. 3

4 Mjölkgård, 170 kor 105 ha Diagram från klimatkollen januari Cirka 170 kor och 105 hektar 4

5 Växthusgaser och kg Koldioxidekvivalenter CO2-ekv
kg CO2-ekv Koldioxid CO2 1 Metan CH4 25 Lustgas N2O 298 Tänk lite som valutor. Detta är jätteviktigt att kommunicera för att du och lantbrukaren skall förstå varför metan och lustgas påverkar så mycket. 5

6 Varför ger nötkött större utsläpp?
Metangasproduktion från fodersmältningen Låg fodereffektivitet – stora gödselmängder Få ungar jämfört med andra djurslag-lång startsträcka! Med lång startsträcka menar jag att de är relativt gamla när de slaktas. En ungtjur är i medeltal 18 månader gammal och en stut minst 22 månader. 6

7 Fodrets väg! Till skillnad från hästen som har sin grovfoderjäsning i grovtarmen kan idisslaren utnyttja grovfodret bättre Bilden är från boken HUSDJUR-ursprung, biologi och avel (Björnhag mfl 1989) 7

8 Vad är speciellt med idisslare?
4 magar Mikroorganismer-na skall utfodras Idisslaren är mycket speciell. Fodret hamnar först i vommen där det finns miljarder mikroorganismer som bryter ner fodret. Tack vare mikroorganismerna kan idisslaren bryta ner cellulosa och hemicellulosa till flyktiga fettsyror som sedan används både som näring till mikroorganismerna och till vävnader. 8

9 Varför bildar idisslare Metan CH4?
Kolhydraterna i fodret bryts ner av mikroorganismerna till enklare sockerarter som sedan omvandlas till fettsyror: Ättiksyra Propionsyra Smörsyra. Cellulosa tex kan endast brytas ner av mikroorganismer Du hittar inget glukos i kons vom, mikroorganismerna tar blixtsnabbt hand om det och förjäser det till fettsyror VFA

10 Metanet bildas när fodret ”förjäses” syrefritt.
Metanbildning forts Metanet bildas när fodret ”förjäses” syrefritt. När ättiksyra och smörsyra bildas, bildas samtidigt koldioxid och väte. Metanogena bakterier bildar sedan Metan CO2+4H2 CH4+ 2H2O Metan bildas för att ta hand om vätet som annars skulle ansamlas i vommen. De metanogena bakterierna är dessutom duktiga cellulosanedbrytare. 10

11 Metanbildning forts Metanbildningen ger mikroorganismerna energi men totalt sett förloras energi till idisslaren. Grovfoder ger mer metan då det bildas mer ättiksyra och smörsyra. Kraftfoder ger mer propionsyra och mindre metan. (bildning av propionsyra förbrukar väte) Till växande ungdjur är en produktion av propionsyra mer efterfrågad och den ger samtidigt mindre metan. För en mjölkko leder för stor propionsyraandel till att mjölkfettet sjunker. Ett grovfoder av god kvalitet (tidigt skördat) behöver inte ge mer metan enligt examensarbete av R. Danielsson 2009

12 Minskad Metanproduktion?
Mer kraftfoder? Mer fett i foderstaten + förjäses inte i vommen + väte förbrukas om det är omättat Kan hämma grovfodernedbrytning Metanhämmare(Rumensin) ej tillåtet i Sverige Vitlök? Vaccination Kängurubakterier Avel för mindre metanproduktion? Viktigt att skapa ett stabilt ekosystem i vommen, mikroorganismerna är specialiserade och det tar tid att ändra mikrofloran, en störd mikroflora ger sämre fodersmältning och därmed sämre foderutnyttjande. Kom ihåg att det är mikroorganismerna som utfodras

13 Effektivare produktion ger klimatsmartare produktion
Kortare uppfödningstid-inkalvningsålder Låg kalvdödlighet Effektivare foderutnyttjande Klimatsmartare foder (mindre soja!?) Högre produktion Mindre foderspill Friskare djur Hållbarare djur Det är framförallt en planerad och utvärderad produktion som kan minska växthusgasutsläppen hos idisslare. Mer kött och mjölk per djur innebär att färre djur behöver födas upp. 13

14 Klimatpåverkan, från fodersmältning och foder beror på uppfödningstid
Bilden visar dels metanproduktionen (det blå) från hela uppfödningsperioden, dels den klimatpåverkan som fodret har gett innan foderbordet(SIK:s databas) Metan är omräknat till kg CO2-ekvivalenter 14

15 Metan från kons fodersmältning, totalt och per kg produkt!
Ju mer kon mjölkar desto mer foder äter hon och det ger mer metan(blå linjen), när det slås ut per kg mjölk blir det mindre metan per kg producerad mjölk. 15

16 Utsläpp från produktion av olika fodermedel
Data från Siks fodermedelsdatabas, beräknat enligt LCA-metod, gödsling, avkastning, energiåtgång och för sojans del är avskogning till viss del inräknad. (data från SIKs fodermedelsdatabas, Flysjö mfl 2008, bearbetad av Maria Berglund HS Halland) 16

17 Lanmännen klimatmärker sina foder. Fler foder hittar du på hemsidan
17

18 Grovfodret gör skillnaden!
Ett grovfoder med högre smältbarhet, rätt råproteinvärde minskar in på kraftfodret och ger en lägre klimatpåverkan i foderstaten Metanproduktionen ökar inte vid högre Grovfoderintag när grovfodret är av hög kvalitet (Danielsson 2009)

19 Förslag på åtgärder för klimatsmartare utfodring
Planera för bästa möjliga näringsvärde i det egenproducerade grovfodret Analysera alla partier av ditt grovfoder-dels för att kunna välja rätt kraftfoder-dels för att utvärdera din grovfoderodling Beräkna foderstater vid varje byte av foder Utan spaning ingen aning! Grovfodret som utgör hälften av fodertilldelningen i de flesta idisslarfoderstater, måste naturligtvis analyseras, dels för att kunna välja rätt kraftfoder men också för att kunna utvärdera och förbättra grovfoderproduktionen. 19

20 Ha en plan och följ upp den!
Åtgärder i övrigt Se över din växtodling/stallgödsel mm Se över din energianvändning Ha en plan och följ upp den!

21 Förändring i svensk nöt-population
I Sverige minskar nötkreaturen men… 21

22 Globalt har antalet nötkreatur ökat fyrfaldigt under 1900-talet
I världen så ökar nötkreaturen, vi blir fler människor och fler får det bättre ställt och kan konsumera nötkött. Källa: Crutzen et al 1986, FAO 2007 22


Ladda ner ppt "Olika djurslags metanproduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser