Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skötselkrav betesmark/slåtteräng

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skötselkrav betesmark/slåtteräng"— Presentationens avskrift:

1 Skötselkrav betesmark/slåtteräng

2 Bete/skörd För att en betesmark ska räknas som betad ska det på alla delar av skiftet finnas synliga spår i form av avbetade gräs, örter eller ris senast den 31 oktober. Det finns inget krav gällande förnaansamling. I de fall marken betas tidigt på växtsäsongen ska det tydligt synas att den växtlighet som finns i fältskiktet är återväxt uppkommen innevarande år. Betet får ersättas med slåtter och skörd som i så fall ska vara utförd senaste den 31 oktober. Bete måste i dessa fall ske de två följande åren. För slåtterängar gäller att hela ytan ska slås och skördas senast den 31 oktober. Om skiftet vid kontrolltillfället inte är skördat eller betat noteras arealen. Areal där grödan är avslagen men inte bortförd noteras också som ej OK.

3 Stark igenväxning Med stark igenväxning menas:
Gamla, betespräglade träd är tydligt trängda på grund av igenväxning runt omkring. Ett betydande antal träd eller buskar av igenväxningskaraktär förekommer i tidigare öppna lägen. Träd och buskskikt är så tätt att den växtlighet som normalt finns på en betesmark börjar försvinna. (Träd och buskskikt är så tätt att marken är otillgänglig för betesdjuren. Gäller endast i vissa fall!!)

4 Ny betesmarksdefinition 2009

5 2008 års betesmarksdefinition gäller inte längre
2008 års betesmarksdefinition gäller inte längre. Den kommer inte ens gälla för de block som gick in i ett åtagande 2008!

6 Grunddefinitionen Marken ska användas till bete. För slåtterängar gäller att hela ytan ska slås och skördas. Marken ska inte vara lämplig att plöja. På marken ska det växa gräs, örter eller ris som är dugligt som foder åt djuren. Marken får inte vara skog. Områden där åtgärder gjorts för att väsentligt gynna trätillväxten räknas inte som betesmark.

7 Naturliga impediment sand, sten, bar jord eller berg i dagen
Ytor som är 0,01 ha eller större ska inte ingå i ansökan om Gårdsstöd och i miljöersättning med allmänna värden. För miljöersättningar med särskilda värden gäller 0,1 ha. Olika regler för gårdsstöd och miljöersättning på samma mark om särskilda värden.

8 Buskar – träd och buskskikt är så tätt att marken är svåråtkomlig för djuren
Ytor som är 0,01 ha eller större ska inte ingå i ansökan om Gårdsstöd och miljöersättning med allmänna värden. För miljöersättningar med särskilda värden finns ingen arealgräns vad gäller ägoslag. Här gäller istället tvärvillkor och skötselvillkor.

9 Naturliga impediment och buskar
Om naturliga impediment och buskar som är mindre än 0,01 ha utgör minst 5% ska arealen dras av. Kulturbärande landskapselement ska inte ritas bort eller ingå i bedömning om 5%

10 Trädgränser i Gårdsstödet:
60 träd/ha 100 träd /ha om marken har särskilda värden Trädgränser i miljöstöden: 60 träd/ha för de block som ingår i ett åtagande from 2009 och har allmänna värden. Ingen trädgräns för särskilda värden

11 Minsta trädräkningsområde är 0,1 ha

12 Dela blocket om det finns delar större än 0,1 ha som klarar kraven för miljöstöd men inte gårdsstöd


Ladda ner ppt "Skötselkrav betesmark/slåtteräng"

Liknande presentationer


Google-annonser