Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF Metalls kongress 2014 Vi utvecklar människor och industri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF Metalls kongress 2014 Vi utvecklar människor och industri"— Presentationens avskrift:

1 IF Metalls kongress 2014 Vi utvecklar människor och industri
Samtal om Organisation. Arbetsplats. Samhälle. Information till dig som mötesledare Dessa powerpoint-bilder syftar till att vara ett stöd vid introduktionen av möten inför IF Metalls kongress. Som komplettering till dessa finns tre andra bilduppsättningar, som återger förslagen till konkreta diskussionsfrågor som finns i de olika diskussionshäftena.

2 Var med och påverka IF Metalls framtid
Vår organisation Att vända medlemsutvecklingen Värdet av medlemskapet Ökat medlemsengagemang och kunniga företrädare Vår arbetsplats Ett utvecklande arbete Att orka ett helt arbetsliv Kollektivavtalet som verktyg i det fackliga arbetet Information till dig som mötesledare om denna och nästa bild (bild 2 och 3) Tre diskussionshäften har tagits fram (se fotot ovan). Ett för vart och ett av de tre fokusområden som kongressen kommer att behandla: Vår organisation Vår arbetsplats Vårt samhälle Varje häfte innehåller 3-4 frågeområden som bedöms som särskilt viktiga för IF Metalls framtid. Efter en kort bakgrundsbeskrivning formuleras för vart och ett av de totalt tio frågeområdena ett antal delfrågor att reflektera över och diskutera. Dessa ska ses som stöd för att få igång en diskussion. Det finns självklart många andra frågor att diskutera – det är mötesdeltagarna som avgör vad de vill samtala om. Vissa av de synpunkter och idéer som kommer fram i samtalet kan fungera som utgångspunkt för motioner till IF Metalls kongress den maj Andra kan deltagarna börja jobba med på en gång, på den egna arbetsplatsen eller i avdelningen.

3 Vårt samhälle 1. Vad krävs för att unga ska få jobb. 2
Vårt samhälle 1. Vad krävs för att unga ska få jobb? 2. Att få vardagen att fungera 3. När företaget omstrukturerar 4. ”After work” Det är ni som väljer vad ni vill samtala om!

4 En motions väg till kongressen
1. Du lämnar motionen till din avdelning 2. Avdelningen beslutar om den ska ställa sig bakom motionen 3. Motionen skickas in till förbundet 4. Förbundsstyrelsen: utlåtande över motionen = förslag till beslut 5. Kongressen: beslutar om motionens förslag Information till dig som mötesledare om denna bild (bild 4) På denna bild beskrivs grovt en motions väg till kongressen. Nedan kompletterande information om de olika stegen på vägen (beskrivna i rutorna). Ruta 1. Varje avdelning beslutar om sista datum för inlämning av motioner till avdelningen. Obs! Tänk på att informera mötesdeltagarna om vad som gäller i er avdelning. Ruta 2. Skulle avdelningen besluta att inte ställa sig bakom motionen kan medlemmen få den behandlad som enskild motion. Avdelningen kontaktar då den som skrivit motionen för att höra om han/hon vill att motionen ska skickas till förbundet som enskild motion. Ruta 3. Senast den 16 december ska avdelningen ha vidarebefordrat inlämnade motioner till förbundet. Detta framgår också av nästa powerpointbild (bild 5). Ruta 4. Förbundsstyrelsens förslag till beslut kan vara av tre slag: att anta motionen, att avslå den eller att anse motionen beaktad. Att en motion anses beaktad innebär att andemeningen i motionen är tillgodosedd, men inte exakt så som den som skrev motionen hade föreslagit. Ruta 5. Kongressombuden beslutar om motionsförslagen.

5 Hålltider för din påverkan
Sommar och höst 2013 Framtidsdiskussioner på arbetsplatser och i avdelningar. Senhöst 2013 Motioner lämnas till avdelningen. Obs! Ta reda på sista inlämningsdag. 16 december 2013 Motionerna ska vara inlämnade till förbundet. Sista dag för nominering till förbundsuppdrag. Sista dag att anmäla ombud. Mars/april 2014 Kongressombuden får del av kongresshandlingarna. Information till dig som mötesledare om denna bild (bild 5) Här anges de viktigaste hålltiderna för att medlemmarna ska kunna vara med och påverka hur förbundet ska arbeta framöver. Tiderna anges i mycket grova drag, eftersom varje avdelning själv beslutar om sista dag för inlämning av motionerna till avdelningen. Vilket datum som fastställs påverkar ju hur lång perioden för framtidsdiskussion blir. Nomineringen till uppdrag avser här uppdrag som tillsätts genom val på kongressen. Obs! Informera på mötet om sista dag för inlämning av motioner till din avdelning.

6 16–19 maj 2014 IF Metalls tredje ordinarie kongress
Kongressombuden tar ställning till Motionsförslagen Handlingslinjer 2014–2017 Program för arbetsmarknad Kongressombuden väljer Förbundsstyrelse för 2014–2017 Övriga förbundsuppdrag Information till dig som mötesledare om denna bild (bild 6) Utöver motioner tar kongressen ställning till förslag till Handlingslinjer 2014–2017, som lyfter fram prioriterade områden som kräver särskild kraftsamling av förbundet. Den beslutar också om Program för arbetsmarknad, som innehåller förslag för att stärka Sveriges förmåga att hantera förändringar på arbetsmarknaden. Förbundsstyrelsen består i dag av följande personer: Anders Ferbe, förbundsordförande Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare/tf vice förbundsordförande Monika Theodorsson, förbundssekreterare Anna Fernebro, Swep International AB, avdelning 49 Nordvästra Skåne Bert Johansson, SSAB Tunnplåt AB, avdelning 2 Norrbotten Berth Thulin, Volvo CE Customer Support AB, avdelning 16 Mälardalen Bjarne Rasmussen, Outokumpu Stainless AB, avdelning 19 Östra Värmland Ingemar Andersson, Motorcentralen i Umeå AB, avdelning 4 Södra Västerbotten Jamal El Haj, Akzo Nobel, avdelning 51 Sydvästra Skåne Jan Nilsson, Alfa Laval Tumba AB, avdelning 15 Stockholms län Jenny Påhlsson Andersson, KL Industri AB, avdelning 26 Östergötland Lena Fornstedt, SSAB Oxelösund AB, avdelning 22 Sörmland Martin Gunnarsson, AQ Enclosure Systems AB, avdelning 40 Västbo-Östbo Mikael Sällström, Volvo Lastvagnar AB, avdelning 36 Göteborg Monica Benjaminsson, Autoliv Sverige AB, avdelning 34 Borås Tonnie Andersson, GKN Aerospace Sweden AB, avdelning 29 Norra Älvsborg Därutöver väljer kongressen valberedning, revisorer m.m.

7 Rubrik Sammanfatta innehållet i din motion i några få ord.
Så skriver du en motion Rubrik Sammanfatta innehållet i din motion i några få ord. Motivering Förklara bakgrunden, argumentera för ditt förslag. Att-sats Lägg själva förslaget sist, i en eller flera att-satser.  Skriv ditt förslag så konkret som möjligt. Avsändare Ange tydligt vem/vilka som står bakom motionen. Har du förslag inom flera områden? Skriv en motion per sakområde! Information till dig som mötesledare om denna bild (bild 7) Informera om att det på IF Metalls kongressida, ifmetallkongress.se, finns samlat fördjupningsmaterial inom de tre fokusområdena Vår organisation, Vår arbetsplats och Vårt samhälle. På kongressidan finns också handledningen Så skriver du en motion. Dela gärna ut den till mötesdeltagarna. Det kan vara bra att poängtera att det bara är själva att-satsen som kongressen fattar beslut om. Motiv- och bakgrundstext syftar bara till att ”backa upp” förslaget. Det är därför det är så viktigt att att-satsen är tydlig och konkret anger vad motionens förslag till beslut egentligen är.

8 Börja forma IF Metalls framtid redan i dag
Samla ihop alla dina synpunkter och idéer Vissa idéer kan du börja jobba med redan nu. På din arbetsplats eller i avdelningen Andra kan du driva genom att skicka in en motion till förbundet Information till dig som mötesledare om denna bild (bild 8) Denna bild visar att arbetet med att forma IF Metalls framtid börjar redan här och nu – i avdelningen och på arbetsplatsen. Många frågor är ju av den arten att medlemmar, klubbar och avdelningar kan hantera dem direkt. Kommer det upp idéer och synpunkter som rör hur förbundet ska arbeta framöver, då är det däremot kongressen som gäller. Då kan medlemmarna påverka genom att skriva en eller flera motioner till kongressen. Påpeka gärna att möjligheten att få gehör ökar ju fler som står bakom motionen. Medlemmarna kan också påverka valet av vilka kamrater i avdelningen som ska delta i debatten och besluten på kongressen. Avdelningens kongressombud väljs av avdelningarnas representantskap. Dessa val ska vara genomförda och rapporterade till förbundet senast fem månader innan kongressen (se också IF Metalls stadgar paragraf 14). De valda kongressombuden kan gå upp och prata för de olika motionsförslagen.

9 IF Metalls kongress 2014 Var med och påverka du med!


Ladda ner ppt "IF Metalls kongress 2014 Vi utvecklar människor och industri"

Liknande presentationer


Google-annonser