Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att svara på tentafrågan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att svara på tentafrågan"— Presentationens avskrift:

1 Att svara på tentafrågan
Språkhandledningen vid Göteborgs universitet Helén Johansson

2 Innehåll Tentastrategier - förberedelser
Hemtenta / salstenta - Hur angriper man uppgiften? Kunskapsnivåer – Vad kan du göra med din kunskap? Vanliga termer i frågor och uppgifter – Vad vill läraren att du ska göra? Analys av några tentamensfrågor Tentaångest

3 Tentastrategier - förberedelser
Ta reda på vad som förväntas av dig Målen i kursplanen, instuderingsfrågor, gamla tentor – Kursportalen? Hur mycket tid har du för att göra tentan? Vilka böcker, avsnitt, artiklar, föreläsningar etc. fokuserar tentan på?

4 HUR MAN ANGRIPER HEMTENTAN
Läs igenom hela tentan noggrant Ta fasta på nyckelorden – vad är centralt? Går det att dela upp uppgiften? Förankra i kurslitteratur – krävs referenser? Diskutera med kurskamrater, lärare och/eller andra. Idéutveckling - tankekarta eller punktlista Tappa inte bort uppgiften under skrivandeprocessen. Ha uppgiften till hands! Har jag svarat på det jag ska svara på … eller något annat? Ställ slutligen frågan: Är uppgiften klar?

5 HUR MAN ANGRIPER SALSTENTAN
Skaffa dig en överblick över hela tentan Vilka frågor verkar lätta / svåra? Disponera tiden – Vilka frågor kräver mer tid? Hur många poäng ger frågan? Vad är centralt i den enskilda uppgiften? Kan den enskilda uppgiften delas upp? Tappa inte bort uppgiften! Har du svarat på det som efterfrågas? Har du svarat på något som inte efterfrågas? Ställ slutligen frågan: Är uppgiften klar? Fastna inte! Gör en markering att du vill återvända till uppgiften i slutet av tentan, om du får tid över.

6 Vad kan man göra med den kunskap man har?
KUNSKAPSNIVÅER Vad kan man göra med den kunskap man har? Värdera Dra slutsatser Analysera Tillämpa Beskriva & jämföra Återge fakta (Efter Blooms taxonomi för kognitiva mål)

7 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Återge fakta / Beskriva och jämföra: Direkta frågor: ”Vilka kärl går till respektive från hjärtat?” ”Vilka är de typiska symptomen på …?” ”Ange den kemiska formeln för … ” ”Nämn tre faktorer som har betydelse för …” ”Beskriv strukturen för en aminosyra” ”Jämför egenskaperna hos X med egenskaperna hos Y” ”Beskriv skillnaderna mellan X och Y. ”Redogör för neutroncykeln.

8 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Redogör för… (Redovisa) Betyder att man ska gå igenom /beskriva huvuddragen t.ex. i en text, företeelse eller problemkomplex. Du ska ta med det viktigaste. Ordningen bestämmer du själv (i förhållande till originalet) Ex. ”Redogör för talprocessen dvs. hur en idé omvandlas till tal / artikulation”

9 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Beskriv / Karakterisera… ”Att karakterisera innebär att man framhäver [lyfter fram] de specifika eller särpräglade dragen hos ett fenomen, ett sakförhållande eller ett ämne” (Dysthe 2002:120). Exempel: ”Beskriv sjukdomsförloppet. Vilka är de karakteristiska symptomen?”

10 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Tillämpa ”Vi betraktar reaktionen … Beräkna jämviktskonstansen vid 25°C.” ”Beräkna substratkoncentrationen (S) för punkten (a) i diagrammet.” ”Förklara mekanismen med hjälp av figurerna.” ”Rita med hjälp av värdena i ovanstående tabell ett Lineweaver-Burk diagram och använd detta diagram för att bestämma … ” Förklara hur det kan vara möjligt, utgående från den semiempiriska massformeln.

11 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Analysera / Dra slutsatser Analysera= upplösa Syftet är att hitta de enskilda delarna och egenskaperna så att man bättre förstår helheten Kan vara underförstått i uppgiften Innebär att man gör en noggrann beskrivning av en företeelse Vilka är de olika delarna/egenskaperna? Analysera dem en i taget Analysen föregår oftast en tolkning, syntes, slutsats

12 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Förklara (kan betyda analysera underförstått) Skriva så att läsaren förstår en företeelse, begrepp, förhållande etc. Förklara innebörd Förklara egenskaper Förklara orsaksförhållanden Ex. ”Förklara med utgångspunkt från Stures problem vad som kan utlösa en inflammatorisk reaktion, ...

13 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Med utgångspunkt från … (Ta utgångspunkt i …) Erfarenheter Teorier Litteratur Påståenden En situation, ett exempel eller liknande Ska fungera som en ingång till en djupare behandling av ämnet

14 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Motivera … Ange skäl för sin uppfattning, förklara ett ställningstagande Argumentera … Framföra argument för en viss teori eller ståndpunkt, för- och nackdelar. Ex. ”Redovisa tre argument för varför resultatet bör tolkas med försiktighet.”

15 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Diskutera … Presentera något (en företeelse, ett problem …) ur olika perspektiv Ex.”Ge något exempel på / diskutera en tänkbar situation där användandet av djurförsök är överlägset in vitro-försök för att klarlägga en forskningsfrågeställning.”

16 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Tolka … ”En tolkning är en sammanfattande utläggning om en text, ett sakförhållande, ett fenomen och liknande, där du redogör för hur du menar att man kan förstå det hela. Att tolka är att komma fram till en betydelse som inte är omedelbart synlig eller uppenbar” (Dysthe 2002) Din tolkning är ett val bland många möjliga tolkningar!

17 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Reflektera … Begrunda och återge dina tankar om något Utveckla en tanke eller synpunkt i taget Ta hjälp av litteratur i ämnet o.dyl. Motivera dina synpunkter – ange skäl för din uppfattning Argumentera – vad är för- och nackdelar? Tolka – att söka förståelse utifrån analysen man gjort Diskutera – ställ synpunkterna mot varandra Ta ställning Håller ditt resonemang en logisk linje eller motsäger du dig själv?

18 VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER
Värdera Bedöma något utifrån tydliga kriterier Motivera sin bedömning Förhålla sig självständig till kunskap / information Granska kritiskt Ta ställning

19 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Exempel från dietistutbildning: ”Vilka mål för kostrelaterad hälsa finns och hur skall man uppnå de kostrelaterade målen? Reflektera över både mål och genomförande!”

20 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Exempel från sjukvårdsutbildning: ”Ta utgångspunkt i en arbetssituation där du möter en familj med komplexa problem. Beskriv kortfattat familjens nuvarande situation. Redogör för faktorer som i särskilt hög grad utgör en utmaning för det professionella handlandet i detta sammanhang. Diskutera därefter hur du skulle vilja tillämpa denna kunskap i det konkreta arbetet med familjen.” (Dysthe 2002:120)

21 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Exempel från fysioterapiutbildning: ”Einar Aadland hävdar att kunskapen har många ansikten. Redogör för olika former av kunskap och diskutera hur en fysioterapeut kan tillämpa dessa kunskaper i sitt arbete” (Dysthe 2002:119).

22 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Exempel från kemikurs: ”En person har skurits ihjäl med ett vasst föremål, och polisen har hittat tre CD-skivsomslag, som är möjliga mordvapen, på platsen. CD-skivsomslagen har fingeravtryck, så man vet vem som hållit i vilket omslag. Som tur är skiljer sig plasten i omslagen åt, och små spår av materialet finns i såret. Nu behöver man din kompetenta hjälp för att lista ut vem mördaren är (och om man har mordvapnet)! (motivera svaret).” Plast i såret: Kemiska innehållet i respektive omslag A, B och C

23 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Exempel från arbetsterapeututbildning - hemtenta: Under den verksamhetsförlagda utbildningen har du mött flera patienter/klienter och utfört arbetsterapeutisk bedömning och intervention. Du har även sökt evidens utifrån en frågeställning som är aktuell för patientgruppen. Välj en patient/klient du mött och redogör för hur du tillämpat och reflekterat avseende den arbetsterapeutiska processen utifrån en i litteraturen beskriven processmodell samt redogör för och ta ställning till huruvida sökt evidensfråga stärker genomförd bedömning eller intervention. Relatera din redovisning till arbetsterapeutiska begreppsmodeller och referensramar och annan relevant teori, motivera val av teori samt referera till litteratur.

24 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Utgångspunkt 1: Under den verksamhetsförlagda utbildningen har du mött flera patienter/klienter och utfört arbetsterapeutisk bedömning och intervention Utgångspunkt 2: Du har även sökt evidens utifrån en frågeställning som är aktuell för patientgruppen. Deluppgift 1: Välj en patient/klient du mött och redogör för hur du tillämpat den arbetsterapeutiska processen utifrån en i litteraturen beskriven processmodell Deluppgift 2: Redogör för hur du reflekterat avseende den arbetsterapeutiska processen utifrån en i litteraturen beskriven processmodell

25 ANALYS AV NÅGRA TENTAFRÅGOR
Deluppgift 3: redogör för sökt evidensfråga Deluppgift 4: ta ställning till huruvida sökt evidensfråga stärker genomförd bedömning eller intervention. Deluppgift 5: Relatera din redovisning till arbetsterapeutiska begreppsmodeller och referensramar och annan relevant teori. Deluppgift 6: motivera val av teori Deluppgift 7: referera till litteraturen Uppgifterna går in i varandra – men allt måste vara med!

26 Tentaångest – gå på kurs?
Tentaångest kan vara en verklig plåga för den som måste prestera vid en särskild tidpunkt. Tentaångest är en vanlig företeelse bland studenter Syftet med tentaångestkursen är att reducera ångest inför tentamen, ge dig som student självhjälpsverktyg och positiva egna erfarenheter och därigenom minska ångestens negativa konsekvenser.

27 Kontakt margit.nelson-wareborn@svenska.gu.se

28 www.sahlgrenska.gu.se /utbildning /sprakhandledning
Information /utbildning /sprakhandledning


Ladda ner ppt "Att svara på tentafrågan"

Liknande presentationer


Google-annonser