Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsplan för hälso- och sjukvården"— Presentationens avskrift:

1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Framtidsplan för hälso- och sjukvården Nätverkssjukvård med patienten i centrum

2 Stora framtidsfrågor för sjukvården
Stora framtidsfrågor för sjukvården Vårdbehoven inom både öppen- och slutenvård ökar åren med omkring 15 procent Befolkningen ökar med ca invånare åren Andelen äldre med stora vårdbehov växer mer än andra åldersgrupper Nya Karolinska Solna står klart 2016 Invånarnas och patienternas rättigheter och förväntningar på sjukvården stärks och förändras Effektiviseringar krävs för att på sikt upprätthålla en balanserad budget Den snabba tekniska utvecklingen gör det möjligt att utföra specialiserad vård utanför de stora sjukhusen

3 Vårdbehoven ökar

4 Trender i Europa Fokus från akutsjukhus till närsjukvård. Sjukhusen tar hand om de allra sjukaste Etablerade vårdkedjor och heltäckande IT-system möjliggör integrerade hälso- och sjukvårdssystem Fokus på närsjukhus med planerad öppenvård och dagöppna akutavdelningar

5 Framtidens patient Har mer makt och starkare ställning
Framtidens patient Har mer makt och starkare ställning Aktiv, påläst och delaktig Tillgång till e-hälsa ger ökad tillgänglighet och medför en mer effektiv vård Grupper kan behöva stöd för att göra aktiva val Insatser för att hantera skillnader i hälsa, vårdbehov och hälsoförståelse i länet blir särskilt viktiga

6 Förslag till framtidsplan för hälso- och sjukvården
Förslag till framtidsplan för hälso- och sjukvården

7 Målbild 2025 Länets befolkning är friskare än 2010 och har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Den upplyste patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerheten i fokus. All offentligt finansierad vård sker inom ramen för en sammanhållen informationsstruktur för att trygga kvalitet och säkerhet. Målbild 2015 Patientens och invånarens samlade behov och fria val möts av ett flexibelt vårdutbud där hälsofrämjande perspektiv och patientens önskemål och medicinska behov står i centrum. En kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och tillgänglig vård ges på lika villkor för alla. OBS! kolla formulering mot färdigt tjut. MÅL NR 1 HÖG TILLGÄNGLIGHET MÅL NR 2 GOD KVALITET OCH DELAKTIGHET MÅL NR 2 HÖG EFFEKTIVITET STRATEGIER

8 Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Framtidsplan för hälso- och sjukvården Huvuddrag i en förändrad hälso- och sjukvårdsstruktur som bättre möter patienternas behov: Hälso- och sjukvården närmare patienterna Satsning på att utveckla e-hälsotjänster Omfattande utbyggnad av specialistcentrum, exempelvis vid närsjukhusen Utbyggnad av geriatrik, rehabilitering och ASiH Akutsjukhusen renodlas för att ge vård till patienter som behöver dessa resurser En stor del av den mest avancerade sjukvården samlas på Nya Karolinska Solna

9 Specialistcentrum för stora patientgrupper
Specialistcentrum för stora patientgrupper Specialistcentrum med öppen- och slutenvård, samt närakut föreslås: Här finns breda specialiteter som exempelvis geriatrik, invärtesmedicin, gynekologi, kirurgi, öron-näsa-hals, psykiatri samt rehabilitering Kan lokaliseras till befintliga närsjukhus eller nyetableras Barn och vuxna erbjuds hälso- och sjukvård på samma plats Innovationskraften hos vårdgivarna nyttjas i utformningen. Utvecklas i pilotprojekt i både norra och södra delen av länet

10 Förändringar inom sjukvården till 2016
Förändringar inom sjukvården till 2016 Förväntat mindre NKS och ökade behov innebär att vårdtillfällen måste tillskapas 2016 Hälften föreslås utföras utanför akutsjukhusen av besöken i akutsjukhusens öppenvård föreslås flyttas till specialistcentrum vid närsjukhus

11 Nya Karolinska Solna Ska utföra en stor del av den mest avancerade sjukvården Kontinuerliga bedömningar görs av var högspecialiserad sjukvård ska utföras Årlig produktion: ca 43 000 vårdtillfällen inom slutenvård, akutbesök, läkarbesök. 600 vårdplatser, 100 patient- hotellsplatser

12 Tioårig investeringsplan för sjukvården
Tioårig investeringsplan för sjukvården 12

13 Utgångspunkter för investeringarna
Utgångspunkter för investeringarna Närsjukhusen En förutsättning för att förverkliga inriktningen av den nära hälso- och sjukvården Lägre investeringskostnad än vid akutsjukhus Snabbare effekt av investeringarna Flexiblare infrastruktur än akutsjukhusen Kan ge tillskott på ca 700 vårdplatser till 2015 Akutsjukhus i norra delen av länet NKS tar emot färre patienter, vilket ger kapacitetsbrist Befolkningsökningen är störst norra delen av länet Övriga akutsjukhus Investeringar i akutsjukhusen mot bakgrund av att infrastrukturen är omodern. Akutsjukhusen renodlas i enlighet med den framtida vårdstrukturen 13

14 Investeringar – prioriteringsordning
Investeringar – prioriteringsordning Närsjukhusen Löwenströmska sjukhuset, Jakobsbergs sjukhus, Sollentuna sjukhus, Bromma sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus Danderyds sjukhus S:t Görans sjukhusområde Närsjukhusen Dalens sjukhus, Nacka sjukhus och Handens sjukhus Södersjukhuset Karolinska Huddinge Södertälje sjukhus Norrtälje sjukhus S:t Eriks sjukhus

15 Genomförandestrategi

16 Investeringar – fortsatt process
Investeringar – fortsatt process Beslut i fullmäktige om framtidsplanen innan sommaren En detaljerad investeringsplan tas fram under hösten 2011 och arbetas in i budget för 2013 I den detaljerade investeringsplanen kommer justeringar av nuvarande framtagna programarbeten att göras 16

17 Organisation för genomförande
Organisation för genomförande Organisation och genomförande av ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården” Landstingsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna arbetet Respektive bolag och förvaltning måste se till att en genomförande organisation skapas i sin organisation Samordning måste ske av upphandlingar, byggnationer, inventarier och IKT Förstärkt ägarstyrning Förstärkt beställarstyrning Uppföljning och redovisning av läget i ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården” sker i samband med årlig budget – eventuella justeringar görs Ska utvecklas

18 Utmaningar för fastighetsägaren

19 Framtidens hälso- och sjukvård
VÅRDBEHOV Framtidens hälso- och sjukvård RUFS Demografi beredskap mm General FUP Kapacitet och potential Strategisk utvecklings- och investeringsplan SLL FASTIGHETS- BESTÅND REGIONAL UTVECKLING

20 Investeringsprocess - Förslag
Syfte/Strategi: Definition: Ägarskap: Beredning Kostnadsbärare Riskbärare Investeringshorisont/ typ av kalkyl Beredningsprocess Strategisk investering Vidmakthålla kapacitet Verksamhetsanpassad investering Strukturell förändring Väsentligt öka kapacitet Införa ny teknik/metod Uppdatera tekniska lösningar Energi- och miljöeffektivisering Myndighetskrav Hyresgästanpassning Rationalisera och effektivisera verksamhet LSF/Landstingsstyrelsen HSNf/Locum AB LFS/Locums styrelse Locum AB HG Styrelse/Nämnd Vårdproducent Funktionshyra vs. Vårdavtal HSNf/LFS Självfinansierat/ingår i hyra LFS Tilläggshyra Vårdproducent 20-50 år Samhällsekonomisk 20 år Fastighetsekonomisk 3, 5, 10 år (rak avskrivning) Driftsekonomisk Top-down/utifrån-in Top-down/inifrån-ut Bottom-up/inifrån-ut

21 Planering av en ny vårdstruktur

22 Planering av ny infrastruktur

23 General FUP – Tar sikte på helheten

24 Omfattning Samtliga strategiska fastigheter Innehåll: Kapacitet
teoretisk kapacitet nyttjad kapacitet utvecklingsmöjligheter inom bef struktur expansionsmöjligheter Exploateringsmöjligheter för annan användning Marknadsvärden alternativanvändning (SLL Kapitalutredning)

25

26 Från att Lappa till att ”Appa” sjukhusen
Närsjukhus Akutsjukhus Universitetssjukhus Specialistcentrum Akutvård Högspecialiserad vård

27 Ad hoc

28 Struktur

29 Helhet

30 Det börjar med Närsjukhusen!

31

32

33 Logiskt, intuitivt och attraktivt

34

35 Fastighetsutvecklingsstrategi
Vårdutveckling Infrastruktur 3 Framtida krav 2 Dagens krav 1 Gårdagens krav - Titthålskirurgi Digitalisering Rtg, Diagnostik, lab etc. Sjukvård i nätverk Vårdval och privatisering av vårdproduktion Tacksam patient – Krävande kund! Varumärken i vården Ökade krav på effektivisering av vården ?

36 Fastighetsutvecklingsstrategi
Vårdutveckling Ändamålsenlighet 3 2 1 - Titthålskirurgi Digitalisering Rtg, Diagnostik, lab etc. Sjukvård i nätverk Vårdval och privatisering av vårdproduktion Tacksam patient – Krävande kund! Varumärken i vården Ökade krav på effektivisering av vården ?

37 Strategiska ägarfrågor
”We shape our buildings; thereafter they shape us.” Winston Churchill ( ) Brittisk premiärminister och författare


Ladda ner ppt "Framtidsplan för hälso- och sjukvården"

Liknande presentationer


Google-annonser