Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör biblioteket -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör biblioteket -"— Presentationens avskrift:

1 Synliggör biblioteket -
Synliggör biblioteket Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep Eiler Jansson och Lena Angviken

2 Vad ville vi med projektet?
Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen av bibliotekens resurser Frågan var: Hur gör man det? Fyra bibliotek i länet deltog i projektet. Projektstart: januari 2009

3 Projektidé Identitet – självbild … Vad erbjuder biblioteket? Vilka använder? Inte? Lite? Mycket? Hur uppfattar vi vår identitet? Image – andras bild ... Vilken bild har användare och andra aktörer av bibliotekets erbjudande? Profil – riktning … Vilken profil ska biblioteket erbjuda? – och vilken bild vill man förmedla? Hur stämmer identitet och image ihop? Projektidén var att strukturera projektet kring de tre begreppen Identitet, image och profil

4

5 Bibliotekens läge… Onsala ligger en bit från centrum.
IDENTITET Vallås Onsala Laholm Hylte Läge och demografi Stadsdel i Halmstad, 4 km ö om centrum. Ca invånare. Flerfamiljshus och villor/radhus. Havsnära, populärt boende i Kungsbacka kommun. Onsala saknar tydligt centrum, långa avstånd. Villa/radhus-bebyggelse med ca invånare. Kustkommun med mycket jordbruk men även skogsbygd. Ca invånare varav 6000 i centralorten. 14 tätorter. Inlandskommun, främst landsbygd. Cirka invånare, de flesta bor i centralorten Hyltebruk. Organisation Användare Biblioteksfilial integrerad med skola (åk 6-9). Bokbuss. Skolelever under skoltid samt äldre vuxna. Mest äldre besökare efter skoltid. Biblioteksfilial integrerad med skola (åk 6-9). Samarbeten med näraliggande förskolor. Främst skolelever. Även kvinnor och ensamma män, 50+ och småbarnsfamiljer. HB, 3 filialer, bokbuss. På filialer: skolelever! På bokbuss: äldre kvinnor som läser mycket med fokus på skönlitteratur. HB: även vuxenstuderande inkl högskolestudenter. HB plus 2 filialer i de andra tätorterna. Skolelever, förskolor samt barnfamiljer. Kvinnor 50+, män 60+. Asylsökande vuxna och barn på HB (Internet). Vallås: ca 25% invandrarbakgrund, låg förvärvsfrekvens, hög ohälsa, ”sovstad”. Onsala: befolkningen har ökat – ”mycket barn och många äldre”. Ekonomiskt ganska stark befolkning, få invandrare. Laholm: antalet äldre ökar. Olika identiteter i kustområde och inland, mellan tätort och landsbygd. Få invandrare. Kustområdet har vuxit mycket. Hylte: 3 tätorter, centralorten uppbyggd kring pappersbruket. Mycket småindustri i kommunen. Sjöar och turism. Bibliotekens läge… Onsala ligger en bit från centrum.

6 Vad gjorde vi? Projektträffar, där vi diskuterade och reflekterade tillsammans Inspirationsföreläsningar och workshops på temat ”Synliggör biblioteket” Egna användarstudier och enkäter till bibliotekspersonal Studieresor i Holland och Sverige Projektet pågick i två år, projektmedel från Kulturrådet och Region Halland. Projektträffarna skedde dels på varje bibliotek, dels tillsammans alla fyra biblioteken.

7 Vad gjorde vi? - fortsättning
Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och teori… Använde forskning om marknadsföring, folkbibliotekets identitet, användarstudier och andra metoder för biblioteksutveckling Samarbete med Bibliotekshögskolan: ”Låna en forskare” samt utvärdering Kommunikationsbyrån Treativ – Hur gör man? Företaget Jema som genomförde en icke-användarstudie

8 Processen … Läste, letade material, berättade, diskuterade… Prövade
Träffades, bytte erfarenheter – prövade igen, reflekterade Samtalade i arbetslaget, träffade andra, diskuterade igen, prövade nytt.

9 Lärdomar av forskning om marknadsföring …
- Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller betraktar verksamheten. - Bra och relevant verksamhet skapar goodwill som sprids från mun till mun, blir till ”snackisar”. - Medarbetarna är det viktigaste marknadsföringsredskapet!

10 Lärdomar av forskning om folkbibliotekens identitet …
Komplexa förväntningar och uppdrag: Folkbildning – Utbildning Folkbibliotek – Skolbibliotek Nå ”alla” – prioriterade grupper Politisk – handlande organisation (värderationalitet – målrationalitet) Metoder hämtas från andras exempel, snarare än utvärderade resultat Politisk – handlande organisation, s. 13 -Karen Nowé Hedvall

11 Lärdomar användarstudier …
Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. Vidare, bredare… Egna användarstudier ger förankrad kunskap som lättare kan användas i praktiken. Lokalt förankrad, säkrare… Icke-användarstudier, nästan viktigast…

12 Dra in familjer och barn/ungdomar även på fritiden.
Vallås Onsala Laholm Hylte Profil Målgrupper Vill utveckla sig som familjebibliotek och upplevelserum. Läsning snarare än kunskapscentrum. Dra in familjer och barn/ungdomar även på fritiden. Ser sig självt som litteraturbibliotek, lånebibliotek. Få in fler barnfamiljer. Ser sig själva som en kravlös mötesplats. Skilda profiler för HB, filialer och bokbuss. Nå grupper som inte vet att vi finns. Vara en mötesplats för äldre och asylsökande. En plats för avkoppling, information och nya upplevelser. Få in fler ungdomar år. Metoder Medieplanering, gallring, möblering. Riktade program, marknadsföring: mun-till-mun. Arbeta med rummet, inredning, skyltning. Hemsida, folder – nya vägar för marknadsföring. Sms, maila, annonsera. Fler boktips på nätet för barnfamiljer. Bokprat. Programverksamhet för barnfamiljer. Mer samarbete med högstadiebiblioteket och med lärare. Möblering och inredning -redan genomfört i Laholm och Hylte i samband med mötesplatsprojektet.

13 Vad kom vi fram till? Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om användare, egna förhållningssätt, nya metoder. De fyra biblioteken som arbetade fördjupat i projektet tog fram profiler utifrån identitet och image. Välja, satsa, prioritera... Aktiviteter för att kommunicera profil Handla med goda skäl – pro-aktivt

14 Uppnåddes projektets mål?
Ökad medvetenhet i regionen? Ökad användning? Roger Blomgren, utvärderare (s. 57): ”Sammanfattningsvis måste det ändå påpekas att projektet varit framgångsrikt i den mån att deltagarna nu reflekterar över verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Projektdeltagarna har tagit till sig de bitar som de ansåg bäst lämpade sig för att förbättra den redan i många stycken upparbetade och, enligt projektdeltagarna, väl fungerande verksamheten. Man bör inte ha förhoppningar om att genom enskilda projekt ändra på för stora och komplicerade samhällsförhållanden eller att förändra deltagarnas egen identitet eller självbild i alltför hög utsträckning. Identitet är något som byggs upp under många år och den påverkas av informella institutionella faktorer som syn på uppdraget som bibliotekarieprofession. Identiteten påverkas även av formella institutionella strukturer som den kommunala kontexten, där de är en del av en politisk organisation som styr bibliotekens verksamhet via politiska riktlinjer och ekonomiska styrmedel. Men ett projekt som detta kan innebära att deltagarna reflekterar över hur de hitintills arbetat och genom att pröva på nya metoder och aktiviteter kan det fungera som inspirationskälla att pröva på nya idéer och nya sätt att arbeta och utveckla biblioteksverksamheten.”

15 I Synliggör-projektet har vi rört oss från …
- att vara ett marknadsföringsprojekt till ett projekt om bibliotek, användning och strategisk kommunikation ….. ………. …… ……. ….. ……… - ett tidsbegränsat projekt till en långsiktig kompetens och verksamhetsutveckling Se s. 58

16 Mer om projektet


Ladda ner ppt "Synliggör biblioteket -"

Liknande presentationer


Google-annonser