Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälningsplikten Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälningsplikten Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning."— Presentationens avskrift:

1 Anmälningsplikten Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning

2 Kännedom om barn till….. ….. Socialtjänsten

3 Syftet med plikten Kommunen ansvar för att barn och unga skall kunna växa upp under goda och trygga förhållanden… …ingripa om föräldrarna inte kan tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad, skydd och stöd

4 Lagstadgad uppgiftsskyldighet Undantag från sekretess !
14:1 SoL kap OSL

5 Anmälningpliktiga Myndigheten Anställda Kännedom i tjänsten; skall
Ej anonymt Ej fritid = ”bör” Ej uppdragstagare – ”bör” Verksamma i yrkesmässig enskild verksamhet = kontinuerligt och i förvärvssyfte

6 Anmälningsplikten Absolut och ovillkorlig - handlingsplikt
Skyndsamhetskrav - genast Även obestyrkta och svårbedömda uppgifter Rutiner och handlingsplaner för anmälan Skriftligt Personligt ansvar Underlåtenhet – principiellt tjänstefel

7 Plikten….. …något som kan innebära att SN behöver ingripa till ett barn skydd… SN utan dröjsmål inleda utredning… Ev erbjuda insatser – samtycke SoL utan samtycke LVU Barn – människa under 18 år

8 …också Uppgiftsskyldighet
…sådant som kan vara av betydelse för utredningen, ex förändrade förhållanden, nytillkomna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen… Vh PARTER i ärendet – partsinsyn, rätt fåveta vem som anmält o lämnat uppgifter

9 Anmälningar uteblir….. ….. Socialtjänsten

10 När riskerar barn fara illa?
Samsyn behövs….plattform… - fysiskt våld - psykiskt våld - bevittna våld - sexuella övergrepp - kränkningar - fysisk försummelse - bristande omsorg - psykisk försummelse Kommittén mot barnmisshandel

11 Fysiskt våld Slår, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river, biter, trampar, tvinga i munnen, …. Förgifta bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva….. All kroppslig bestraffning…. Våld i samband med sexuella övergrepp Död – analyseras av SoS för att förebygga - Personligt ansvar

12 Psykiskt våld Systematiskt o lång tid nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling, avsiktligt känslomässigt lidande. Även enstaka allvarlig företeelse, orimligt hård bestraffning, orimliga krav, förlöjliganden, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, påtvingad isolering, konstant inte lyssna på barnet, tvingas se o höra våld i närmiljön

13 Sexuella övergrepp Alla former av sexuella handlingar, utgående från vuxnes behov, barnets beroendeställning utnyttjas, handlingen kränker integritet, mot barnets vilja eller barnet inte kan förstå.. ..ex verbala sexuella anspelningar, blottar sig, tittar på porrfilm med barnet, sexuellt betonade smekningar, onani, fullbordade samlag

14 Kränkning Barnets psykiska hälsa skadas i ord eller handling är nedlåtande eller angriper barnets personlighet…förnedrande kommentera utseendespråk, begåvning, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför barn o vuxna, läsa barnets dagbok, frysa ut barnet eller likn. Fysiskt, psykiskt våld och sexuella övergrepp alltid kränkande.

15 Fysisk försummelse Vårdnadshavare, ofta under lång tid, skadar eller äventyrar barns fysiska hälsa eller utveckling – underlåter att ge barnet god fysisk omsorg.

16 Bristande omsorg Alla aspekter av barns fysiska hälsa och utveckling; som hygien, kost, omvårdnad, årstidsanpassade kläder, vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn, förbyggande hälsovård, medicinsk vård och tandvård, skydd mot olyckor o skador som hög bullernivå, droganvändarmiljöer eller fyllemiljöer

17 Psykisk försummelse Barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras genom att barnets grundläggande behov av uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning stimulans och utveckling inte tillgodoses

18 Regeringen anser……… BARN SOM FAR ILLA…..
Exemplen markerar samsyn om begreppet …. BARN SOM FAR ILLA….. Berättigat att samhället griper in för att skydda och hjälpa barnet

19 Samhälleligt perspektiv
Flödesschema Normativt! Plikt enligt lag! Varför anmäls så lite och så sent? Hur höja anmälningsbenägenheten? Professionsperspektiv förklara……

20 Anmälningar uteblir….. ….. Socialtjänsten

21 Hinder för anmälan Tänk om misstankarna är obefogade?
Är situationen tillräckligt allvarlig? Kan en anmälan göra mer skada än nytta? Rädsla för skadat förtroende hos barnet? Vi kan klara av det inom vår verksamhet Rädsla för relationen till föräldrarna Bristande kunskaper om anmälningsplikten

22 Forts…. hinder för anmälan
Dåliga erfarenheter av tidigare anmälningar Bristande rutiner, handlingsplaner och stöd på arbetsplatsen Rädsla för hot och våld från anmälda Rädsla för att familjen flyttar Rädsla för att barnet bestraffas

23 Professionsperspektiv - anmälaren
Bristande kunskap Omsorg om relationer Omsorg om barnet Bristande tillit till socialtjänsten Tilltro till egen kompetens och insats Oro för skada på möjligheterna att bedriva egna verksamheten

24 Samhällsperspektivet:
Höjt tonläge – öka anmälningarna!!!!! - sanktioner i lagen? Neej……. - förbättrad kunskap…etc Ja! Professionsperspektivet: Analys och förståelse för hindren; utveckla arbetsformer i samverkan barnhälsovård (el annan) – familj – socialtjänst

25 Skydd för foster…….. Foster ej skyddas av EKMR mänskliga rättigheter, ex rätten till liv Art 1 Foster skyddas genom samverkan Mv och Soc; informationsutbyte OK. Förslag till nytt rekvisit i LVM; tvångsvård till skydd för fostret

26 Barn som bevittnar våld i nära relationer
- betraktas som Brottsoffer - kan få Brottsofferersättning

27 Barn som dör genom brott
SoS rapport Analys för förebyggande

28 Barn som far illa……… Gemensam plattform Hur arbeta med anmälningsplikten Ändra …


Ladda ner ppt "Anmälningsplikten Samhälleligt perspektiv – lagstiftning Professionsperspektiv - forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser