Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 8 Det finns företag av olika slag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 8 Det finns företag av olika slag"— Presentationens avskrift:

1 Kap 8 Det finns företag av olika slag
1.Försäljning: Företag säljer varor och/eller tjänster 2.Resursutnyttjande: Företag använder resurser i sin verksamhet 3. Organisation: Allt arbete i ett företag måste organiseras och ledas på något sätt

2 Ägarform Privata företag. Vanligast i Sverige. T.ex. Volvo, Finess.
Kooperativa företag. Två varianter Konsumentkooperativa företag t.ex. Konsum och OK. 2. Producentkooperativa företag t.ex. Arla och Scan Offentliga företag: stat, kommun och landsting. SJ, Slottegymnasiet och sjukhus.

3 Verksamhet Tillverkningsföretag: bearbetar och tillverkar varor T.ex. Volvo och SSAB. Handelsföretag: de köper och säljer utan att tillverka. 1. Detaljhandel-säljer till konsumenter t.ex. Dehlins 2. Grossister-säljer till företag t.ex. Kontorsvaruhuset Serviceföretag (tjänsteföretag): säljer tjänster t.ex. Frisörer,biografer och taxi.

4 Juridisk form Enskild firma
Ägare: endast en person Ansvar: obegränsat (privata tillgångar riskeras) Beskattas: Eventuell vinst beskattas tillsammans med ägarens övriga inkomster

5 Handelsbolag Ägare: två eller flera personer
Ansvar: obegränsat ansvar och solidariskt ansvar Beskattning: Varje delägares vinstandel beskattas istället ihop med hans/hennes övriga inkomster Bolagsavtal är vanligt

6 Kommanditbolag En variant av HB, skillnaden är att en eller flera delägare tillåts ha begränsat ansvar till de pengar som de satsat i företaget. De kallas kommanditdelägare. Minst en delägare måste dock ha obegränsat ansvar, riskerar då hela sin privata förmögenhet

7 Aktiebolag Ägare: En till flera tusen
Ansvar: Begränsat ansvar till kapitalinsatsen (undantag: missköter skatter och avgifter) Beskattning: Betalar skatt på företagets vinst Bolagsstämma Två former av aktiebolag. Publika och privata.

8 Ekonomisk förening Ägare: minst tre fysiska eller minst tre juridiska
Ansvar: Begränsat till medlemsinsatsen Beskattning: Företaget vinstbeskattas (precis som AB) Föreningsstämma

9 Starta eget-Vilken företagsform ?
Vad är enkelt att starta? Vill man satsa mycket kapital ? Vill man vara 2-3 personer som har ansvaret för ekonomin eller vill man vara ännu fler ? Vill man smyga igång företaget ? Räknar du med förluster de första åren ?

10 Kap 18.Företag organiserar arbete
Organisationsschema: hur jobbet skall delas upp Befattningsbeskrivning: Vilka arbetsuppgifter och vilken som är den närmaste chefen

11 Arbetsgivare Ägare: De som satsat kapital i företaget
Företagsledning: 1) små företag : ägare och företagsledning ofta samma person/er ) stora företag: Ledningen är ägarnas anställda ombud Huvudman: i offentliga företag talar man om huvudmän istället för ägare Arbetsgivare: Den som har anställd personal

12 Fackliga organisationer
Fackets uppgifter: tillvarata de anställdas intressen gentemot arbetsgivarna. T.ex. lönefrågor, arbetsmiljö, inflytande. m.m.

13 Medbestämmandelagen (MBL) Dispositiv
Information: Arbetsgivaren är skyldig att informera facket om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt, ekonomiskt och riktlinjer för personalpolitiken. Förhandling: Innan beslut av viktiga förändringar skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med facket. I andra fall kan facket begära förhandling innan beslut MBL beskrivs ofta som ett tandlöst regelpaket, det blir ändå som arbetsgivaren beslutar

14 Lagen om anställningsskydd – LAS Dispositiv
Fast anställning heter numera tills vidare. Uppsägning eller avsked sker endast på saklig grund. Arbetsbrist, den anställde är olämplig eller har misskött sig (grovt). Turordning gäller i princip ”sist in först ut” vi arbetsbrist. Tidsbegränsad anställning: Vikariat, feriearbete, viss säsong m.m.

15 Arbetsmiljölagen - AML
Ramlag : består av en samling huvudregler. Avgörs ute i verkligheten. Arbetsmiljöverket: utarbetar olika föreskrifter. T.ex. gränsvärden som arbetar med farliga kemiska ämnen. Arbetsmiljöinspektionen: kontrollerar att lagen och föreskrifterna följs på företagen. Flertalet län har sin egen inspektion. Skyddsombud: Vid en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts skall det finnas ett eller flera skyddsombud. Viktiga rättigheter som skyddsombuden har är: Skaffa utbildning för sitt uppdrag, Delta i planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler. Stoppa farliga jobb. Skyddskommitté: Där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts skall en skyddskommitté finnas. Sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna.

16 Intressenter De grupper som företaget samspelar med och som man på olika sätt är beroende av t.ex. Ägare, anställda, kommun, stat, hyresvärd, konkurrenter, kunder, leverantörer, banker, politiker


Ladda ner ppt "Kap 8 Det finns företag av olika slag"

Liknande presentationer


Google-annonser