Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog"— Presentationens avskrift:

1 Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog
Noomi Hertzberg Demenssjuksköterska Kerstin Brantemark Leg. Arbetsterapeut

2 Kognition De processer som ligger bakom tänkande och upplevelser Peter Gärdenfors

3 Snabbhet / Uppmärksamhet
Kognition Kognitiva funktioner Minne Långtidsminne Korttidsminne/ Arbetsminne Språk Språkproduktion Språkförståelse Visuospatialt Konstruktion Rumsuppfattning Snabbhet / Uppmärksamhet Fokus / Uppmärksamhet Mental snabbhet Exekutivt Planering Impulskontroll Bild: Spineweave.co.nz Inte bara en sak i taget, oftast flera på en gång

4 Snabbhet / Uppmärksamhet
Kognition Kognitiva funktioner Minne Långtidsminne Korttidsminne/ Arbetsminne Språk Språkproduktion Språkförståelse Visuospatialt Konstruktion Rumsuppfattning Snabbhet / Uppmärksamhet Fokus / Uppmärksamhet Mental snabbhet Exekutivt Planering Impulskontroll Bild: Spineweave.co.nz

5 Våra sinnen / Uppmärksamhet
Minnesfunktioner Våra sinnen / Uppmärksamhet Filtreras ut Arbetsminne Långtidsminne Lagring Episodiskt minne Semantiskt minne Procedurminne Framplockning

6 Neuropsykologi Att koppla ihop hjärnans struktur med våra kognitiva funktioner Bild: demenscentrum.se

7 När kognitionen börjar svikta
Lindrig kognitiv störning (MCI) Ej påverkad i vardagliga aktiviteter Lindrig nedsättning från tidigare nivå i en eller flera kognitiva funktioner Ej normalt åldrande Exempel: Känner sig långsam i tanken Tappar ord man vet att man kan Någon annan påstår att man sagt/gjort något som man inte kommer ihåg Får svårare att lära in nya saker

8 Vad är en demenssjukdom
Kraftig nedsättning från tidigare nivå i minst två kognitiva funktioner Problem att klara av dagliga aktiviteter som inskränker vardagen Långsam progress Ej vara tillfälligt Ej normalt åldrande

9 Var sitter sjukdomen Impulsiv Sämre koncentration
Sämre rumsuppfattning Minskad motorisk kontroll Ickeflytande tal Svårt att känna igen personer och ansikten Svårt med planering Glömmer Tappar ord Svårt att lära nytt

10 Demenssjukdomar Degenerativa demenssjukdomar 60% Blanddemens 20-40%
Alzheimers sjukdom Fronto-temporal demens Lewy-body demens Parkinsons sjukdom med demens Huntingtons sjukdom Vaskulära demenssjukdomar 30% Multiinfarkts- demens Småkärlsdemens Demens vid strategisk infarkt Sekundära demenssjukdomar 10%-20% Demens vid infektioner Alkoholmissbruk HIV Vitaminbrist och metabola rubbningar Blanddemens 20-40%

11 Förhållandet mellan Parkinson och demens
Parkinsons sjukdom ingen demens Lewy body-demens / Parkinsons sjukdom med demens (2-4% av demensfallen) Alzheimers sjukdom ingen parkinsonism Lewy body-sjukdom Vad kom först? Parkinson i mer än ett år innan kognitiva symtom = Parkinsondemens Kognitiva symtom före eller högst ett år efter parkinsonsymtom = Lewy body-demens Lewy body-varianten av Alzheimers sjukdom – amyloida och neurofibrillära inslag mer än synukleinopatidominerande. Upp till 80% drabbas av demens (litvan et al. 2012) 25% uppvisar MCI-symtom (Wallin red. 2011)

12 Parkinsondemens Parkinsons sjukdom Parkinson - MCI Parkinsondemens
Neuronförlust i substantia nigra (del av basala ganglierna) Dopamintransport påverkad Långsamma rörelser Ofrivilliga skakningar Muskelspänningar Balanssvårigheter Sömnproblem Depression Sänkt kognition Parkinson - MCI Minnessvikt Exekutiv svikt Visuospatial svikt Parkinsondemens Nedsatt Uppmärksamhet Exekutiv funktion Visuospatial funktion Minnesfunktion Språklig funktion Beteende Apati, personlighetsförändring, depression, oro/ångest, hallucinationer

13 Små skillnader Lewy body-demens Parkinsondemens
Demensbild: Visuospatiala och exekutiva svårigheter. Relativt välbevarat minne Huvudkriterier: Parkinsonism, synhallucinationer, fluktuation i uppmärksamhet och vakenhet. Tilläggskriterier: REM-sömnstörning, neuroleptikaöverkänslighet, nedsatt dopamintransport i basala ganglierna Uteslutning: Annan sjukdom som förklarar symtomen Parkinsondemens Huvudkriterier: Parkinsons sjukdom samt demens Kognition: Bristande uppmärksamhet, exekutiv funktion, visuospatial funktion, minne och språk Beteende: Apati, personlighetsförändring, depression, oro/ångest, hallucination (oftast syn), vanföreställningar Uteslutning: Annan sjukdom såsom: Vaskulär, konfusion, drogintoxikation eller oklart tidsintervall.

14 Kognition vid Parkinson MCI
Kognitiva funktioner Minne Långtidsminne Arbetsminne Korttidsminne/ Språk Språkproduktion Språkförståelse Visuospatialt Konstruktion Rumsuppfattning Snabbhet / Uppmärksamhet Fokus / Uppmärksamhet Mental snabbhet Exekutivt Planering Impulskontroll m.m.

15 Vad händer i hjärnan Alfasynuklein finns naturligt i våra synapser
Proteinveckningsrubbing (alfasynuklein, betaamyloid, tau) Lewy body, Parkinson – alfasynuklein Alzheimers – betaamyloid, tau Substantia nigra, hippocampus, talamus, cerebellum m.m Brist på acetylkolin Bild: theadplan.com Bild: Nihseniorhealth.gov

16 Farmakologisk behandling
Demenssymtomen – Acetylkolinesterashämmare (mot trötthet och fluktuationer i vakenhet) Parkinsonismen - L-dopa (ca 1/3 som svarar bra) Synhallucinationer (mer uttalat vid LBD) – Mycket låga doser av neuroleptika

17 Sammanfattning Kognition Demens Parkinsondemens
De processer som ligger bakom tänkande och upplevelser -Visuospatialt -Språk -Minne -Exekutivt Uppmärksamhet -Snabbhet/ Demens Kognitiva funktionerna försämras Möjligheten att klara vardagliga aktiviteter försämras Smygande debut och långsam progress Finns flera olika varianter beroende på symtom och orsak Parkinsondemens Parkinson fanns innan de kognitiva symtomen Svårt att helt skilja ut från Lewy body-demens Upp till 80% av de med Parkinson riskerar att utveckla en demenssjukdom

18 Utvidgad minnesutredning
Basal utredning Remissgenomgång Från Vårdcentral Från slutenvård Läkarbesök Intervju / Anamnes Vilka stödinsatser finns? Paramedicinska insatser Arbetsterapeut Psykolog Lumbalpunktion Diagnosrond Diskussion kring diagnos Vilka stödinsatser önskas av patient / anhöriga / vilka finns? Utskrivningssamtal / Vårdplanering Information om kontakt med Biståndshandläggare Tillstånd inhämtas för kontakt med kommunen Primärvården Remiss rehabcenter m.m. Åter remittent Diagnosbesked till kommunen / biståndshandläggare


Ladda ner ppt "Parkinson och demens Jens Berggren Leg. Psykolog"

Liknande presentationer


Google-annonser