Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moms och omstruktureringar Verksamhetsöverlåtelse Konferens i Nynäshamn den 30 mars – 1 april 2011 Mikaela Sonnerby och Jesper Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moms och omstruktureringar Verksamhetsöverlåtelse Konferens i Nynäshamn den 30 mars – 1 april 2011 Mikaela Sonnerby och Jesper Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Moms och omstruktureringar Verksamhetsöverlåtelse Konferens i Nynäshamn den 30 mars – 1 april 2011
Mikaela Sonnerby och Jesper Öberg

2 Verksamhetsöverlåtelse - Bakgrund
Artikel 19 i Direktivet (Artikel 29) Vid en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav, vare sig det sker mot ersättning eller gratis eller som tillskott till ett företag, får medlemsstaterna anse att någon leverans av varor inte ägt rum och att mottagaren träder i överlåtarens ställe. Medlemsstaterna får, i fall där mottagaren inte till fullo är beskattningsbar, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra snedvridning av konkurrensen. De får också anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt genom utnyttjande av denna artikel.

3 Verksamhetsöverlåtelse
Syftet med bestämmelsen Underlätta vissa överlåtelser Bestämmelsens utformning Out of scope eller undantag GA:s uttalande i C-408/98, Abbey National

4 Verksamhetsöverlåtelse
Bestämmelsens tillämpningsområde C-497/01, Zita Modes Krav på överlåtelsen […] de överföringar som avses i denna bestämmelse är sådana då mottagaren har för avsikt att driva affärsrörelsen eller den del av företaget som har överförts och inte endast omedelbart avveckla den ifrågavarande verksamheten och , förekommande fall, sälja lagret. (p.44) Däremot uppställs inget krav […] på att mottagaren före överföringen skall ha bedrivit samma slags ekonomiska verksamhet som överlåtaren. (p.45)

5 Verksamhetsöverlåtelse
Bestämmelsens tillämpningsområde C-497/01, Zita Modes Hel eller del av verksamheten […] tillämplig på alla överföringar av en hel affärsrörelse eller en självständig del av ett företaget, inklusive materiella tillgångar och, i förekommande fall, immateriella tillgångar som tillsammans utgör ett företag eller en del av ett företag som kan bedriva en självständig ekonomisk verksamhet. (p.46) Överlåtelse av blandad verksamhet?

6 Verksamhetsöverlåtelse
Överlåtelse av andelar – SKF-målet C-29/08 Första frågan – ekonomisk verksamhet?  p. 35 ”När det gäller den aktuella transaktionens art har Europeiska gemenskapernas kommission hävdat att den ska likställas med en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav i ett bolag i den mening som avses i artikel 5.8 i sjätte direktivet, vilken, i egenskap av varuleverans, ska anses utgöra ekonomisk verksamhet. Enligt kommissionen är en försäljning av ett bolags samtliga tillgångar och en försäljning av samtliga aktier i detsamma likvärdiga i funktionellt hänseende.”

7 Verksamhetsöverlåtelse
Argument för kommissionens uppfattning: - Aktieförsäljningen utgör i realiteten en försäljning av dotterbolaget, i vars förvaltning moderbolaget har deltagit, och dotterbolagets samtliga tillgångar. En försäljning av ett aktiebolag kan inte gå till på annat sätt. - M.a.o. en avyttring av samtliga aktier i ett dotterbolag av en beskattningsbar person som har deltagit i förvaltningen av dotterbolaget, och som är skattskyldig p.g.a. omsättning av tjänster till dotterbolaget, utgör en ekonomisk verksamhet som ska vara föremål för mervärdesskatt.

8 Verksamhetsöverlåtelse
Överlåtelse av andelar – SKF-målet C-29/08 Andra frågan – undantaget för finansiella tjänster?  p 44. ”Kommissionen anser /…/ att det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 13 B d punkt 5 i sjätte direktivet och artikel 135.1 f i direktiv 2006/112 uteslutande avser transaktioner i en affärsverksamhet avseende handel med värdepapper. Den transaktion som är i fråga i målet vid Regeringsrätten ska dock anses utgöra en strategisk omdisponering av moderbolagets tillgångar med syfte att frigöra kapital för koncernens övriga verksamhet. Enligt kommissionen utgör inte denna transaktion ett led i företagets normala affärsverksamhet, och den omfattas inte av det undantag från skatteplikt som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.”

9 Verksamhetsöverlåtelse
Argument för kommissionens uppfattning: - Undantaget för finansiella tjänster avser affärsverksamhet bestående i handel med värdepapper. - En avyttring av samtliga aktier i ett dotterbolag är att bedöma som en strategisk omdisponering av moderbolagets tillgångar i syfte att frigöra kapital för koncernens övriga verksamhet. Således inte ett led i företagets normala affärsverksamhet. - En sådan avyttring av aktierna av ett dotterbolag som var fråga om i målet är således inte en undantagen finansiell tjänst i den mån som transaktionen är att jämställa med en överlåtelse av samtliga andelar, eller en del av dessa, i ett företag.

10 Verksamhetsöverlåtelse
Skatteverkets uppfattning i ställningstagande ”Skatteverket anser att ett moderbolags försäljning av aktier i ett dotterbolag till vilket s.k. koncerngemensamma tjänster tillhandahållits inte kan likställas med verksamhetsöverlåtelse. Försäljningen utgör i stället en ekonomisk verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt och som är undantagen från skatteplikt.”

11 Verksamhetsöverlåtelse
Argument för Skatteverkets uppfattning: ”Av domen framgår inte närmare under vilka omständigheter en aktieförsäljning kan likställas med överföring av ett bolags samtliga tillgångar eller någon del därav (en verksamhetsöverlåtelse).” ” Syftet med att inte påföra mervärdesskatt vid en verksamhetsöverlåtelse är enligt EU-domstolens dom i målet Zita Modes att underlätta överlåtelser av företag eller delar av företag genom att förenkla överlåtelserna och undvika att belasta mottagarens likviditet med mervärdesskatt som denne ändå har avdragsrätt för”

12 Verksamhetsöverlåtelse
Argument för Skatteverkets uppfattning: ” En verksamhetsöverlåtelse förenklas t.ex. genom att säljaren inte behöver fastställa värdet på varje enskild tillgång som ingår i överlåtelsen. Det är inte heller nödvändigt att avgöra om en viss enskild tillgång som ingår i överlåtelsen är skattepliktig eller inte. Likviditetsbelastning undviks genom att mervärdesskatt inte tas ut på verksamhetsöverlåtelsen. Köparen slipper därför den belastning det kan innebära att först betala mervärdesskatt till säljaren och sedan begära återbetalning av skatten från staten. Säljaren slipper dessutom den belastning det kan innebära att betala in mervärdesskatt till staten innan betalning erhållits från köparen. Den omständigheten att mervärdesskatt inte ska tas ut vid överlåtelse av verksamhet innebär således att överlåtelsen underlättas.”  

13 Verksamhetsöverlåtelse
Argument för Skatteverkets uppfattning: ”De negativa konsekvenser som skulle uppkomma för det fall mervärdesskatt skulle tas ut vid överlåtelse av verksamhet och som bestämmelsen syftar till att undanröja, kan inte uppkomma vid överlåtelse av dotterbolagsaktier. Att så är fallet beror på att det är en enda typ av tillgång som överlåts och att mervärdesskatt inte ska tas ut vid en sådan överlåtelse. Enligt Skatteverkets mening ger syftet med bestämmelsen om verksamhetsöverlåtelse ingen anledning att utvidga tillämpningen till att omfatta överlåtelse av aktier i dotterbolag. Det EU-domstolen har uttalat i målet AB SKF motsäger inte detta.”  

14 Verksamhetsöverlåtelse
Diskussionspunkter: Kommissionen vs Skatteverket – vilket är det rätta synsättet i ett EU-rättsligt perspektiv? Rundfrågning – hur har verksamhetsöverlåtelser överhuvudtaget behandlats i de olika nordiska länderna Har synsätten förändrats efter SKF-målet?

15 Tack

16 Legal disclaimer www.ey.com © 2008 EYGM Limited. All Rights Reserved.
© 2008 EYGM Limited. All Rights Reserved. EYG no. DL0031 This publication contains information in summary form and is therefore intended for general guidance only. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgment. Neither EYGM Limited nor any other member of the global Ernst & Young organization can accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. On any specific matter, reference should be made to the appropriate advisor. 16


Ladda ner ppt "Moms och omstruktureringar Verksamhetsöverlåtelse Konferens i Nynäshamn den 30 mars – 1 april 2011 Mikaela Sonnerby och Jesper Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser