Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

English Grammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "English Grammar."— Presentationens avskrift:

1 English Grammar

2 Stor begynnelsebokstav
I bland annat egennamn använder engelskan stor begynnelsebokstav (versal) på samma sätt som svenskan. I en del fall använder dock engelskan stor bokstav där svenskan inte gör det: Nationalitetsord: They are Swedish hockey players, a German tourist. Veckodagar, månader, högtider: Monday, on April 1, Christmas Eve. Politiska partier, religioner: the Labour Party, the Socialist Party, Islamic art. De viktigaste orden i boktitlar, rubriker, filmer, musikverk, etc.: Gone with the Wind, Knocking on Heaven’s Door, Much Ado about Nothing. Offentliga byggnader, platser, etc.: the White House, Trafalgar Square. Titlar före personnamn och släktskapsord: Miss Lolita, Mr Kite, Queen Victoria. I skrivs ALLTID med stor bokstav. Däremot skriver man aldrig you med stor begynnelsebokstav (förutom i början av ny mening).

3 Skillnad to och too Engelskans to har många olika betydelser. Nedan följer några av de vanligaste: to fungerar ofta som preposition och betyder då bland annat till, för, åt: ”I gave it to him”, ”It was new to me”, ”They had the room to themselves”. to fungerar också som infinitivmärke, dvs. svenskans att: ”To be, or not to be, that is the question”. Engelskans too har vanligtvis två betydelser: (allt)för mycket: ”This is just too much”, ”It is too difficult”. också, även: “I like movies too”, “Jerry wants to come too”.

4 Regelbunden pluralbildning
Det vanligaste sättet att bilda plural i engelskan är genom tillägg av –s: cat cats car cars boy boys Ord som slutar på någon form av s-ljud eller väsljud bildar plural med –es: bush bushes church churches box boxes

5 Regelbunden pluralbildning
En del ord som slutar på –o får också en pluraländelse på –es: potato potatoes tomato tomatoes hero heroes Några ord som slutar på –o bildar plural med –s: kilo kilos photo photos piano pianos radio radios

6 Regelbunden pluralbildning
Substantiv på –f eller –fe får –ves som ändelse i plural: knife knives kniv life lives liv wife wives fru calf calves kalv (vad) leaf leaves blad, löv loaf loaves limpa thief thieves tjuv wolf wolves varg Undantag: scarf scarfs/scarves halsduk roof roofs yttertak

7 Regelbunden pluralbildning
En del ord som slutar på –y är speciella. Om ordet har en konsonant före –y, ändras y till –ie framför plural –s: family families familj lorry lorries lastbil lady ladies dam fly flies fluga Ord med vokal före –y behåller sin stavning vid tillägg av –s: day days dag boy boys pojke

8 Oregelbunden pluralbildning
Många ord i engelskan bildar plural på ett oregelbundet sätt. Här följer de vanligaste: man men man, människa woman women kvinna foot feet fot goose geese gås tooth teeth tand mouse mice mus child children barn ox oxen oxe

9 Oregelbunden pluralbildning
Några substantiv har samma form i singular och plural: sheep sheep får deer deer rådjur, hjort salmon salmon lax trout trout forell Vissa främmande ord på –is får i plural ändelsen –es: crisis crises kris diagnosis diagnoses diagnos thesis theses tes Andra främmande substantiv på –on, får i plural ändelsen –a: criterion criteria kännetecken phenomenon phenomena fenomen

10 Singulara ord De flesta ord i engelskan kan precis som i svenskan ha både singular och plural form, t.ex. cat – cats, house – houses, child – children. Några engelska ord är speciella på det sättet att de alltid står i singular i engelskan, även om deras betydelse blir plural när vi översätter dem till svenska.

11 Singulara ord Lär dig därför att känna igen följande ord: advice råd business affärer, affärsverksamhet evidence bevis furniture möbler information information, upplysningar money pengar news nyhet, nyheter

12 Singulara ord När du använder ovanstående ord påverkas verben i samma mening, och de måste då också uttryckas i singular. Använd it, när du syftar tillbaka på de här speciella orden: My money is gone. Have you seen it? Mina pengar är försvunna. Har du sett dem? No, I don’t know where it is. Nej, jag vet inte var de är.

13 Singulara ord Vill du uttrycka dig i singular, t.ex. en möbel eller ett bevis, kan du inte skriva a eller an framför de här orden. Istället får du göra en omskrivning: A piece of: advice, evidence, furniture, information, news etc. This piece of furniture is beautiful. The policeman found an important piece of evidence. Du kan också använda some och any med de här orden: Dad gave me some good advice. I need some information. Susan hasn’t got any money.

14 Plurala ord Följande ord har alltid plural form i engelskan: binoculars kikare cattle boskap people folk, människor pincers hovtång pliers avbitartång police polis, poliskår, polisstyrka pyjamas pyjamas scissors sax tweezers pincett

15 Plurala ord När du använder något av ovan nämnda ord, måste tillhörande verbform anpassas till plural: Where are my binoculars? Var är min kikare? Have you seen them? Har du sett den? The police have been here. Polisen har varit här. These are my cattle. Det här är min boskap. Many people were injured Många människor skadades i in the fire. Branden My pyjamas are not in my Min pyjamas finns inte i mitt rum! room. Where are they? Var är den?

16 Plurala ord För att säga en eller flera pyjamasar, saxar etc. måste du använda a pair of, two pairs of: My mother has a pair of scissors. I’d like to buy a pair of binoculars.

17 Sammandragningar – contractions
“A contraction is when we push two words together and we shorten them, to make it easier to both speak and write.” Nedan följer en lista av några vanliga sammandragningar: do not don’t they are they’re can not can’t you are you’re will not won’t I am I’m should not shouldn’t we have we’ve have not haven’t I have I’ve is not isn’t you have you’ve are not aren’t it is it’s here is here’s there is there’s

18 Genitiv Det finns två sätt att uttrycka genitiv: apostrofgenitiv
of-konstruktion Att uttrycka genitiv med hjälp av en apostrof är det vanligaste i engelskan.

19 Apostrofgenitiv i singular
Genitiv bildas genom att –’s läggs till substantivet: The elephant’s trunk. Elefantens snabel. The girl’s pencil. Flickans penna. The horse’s back. Hästens rygg. The woman’s book. Kvinnans bok. The child’s mother. Barnets mor. The policeman’s uniform. Polisens uniform.

20 Apostrofgenitiv i plural
Till substantiv med regelbunden plural (-s) skrivs endast en apostrof (-’) i slutet av ordet: The cats’ tails. Katternas svansar. The elephants’ trunks. Elefanternas snablar. The girls’ pencils. Flickornas pennor. Till substantiv med oregelbunden plural skrivs (-’s) i slutet av ordet: The men’s wives. Männens fruar. The women’s books. Kvinnornas böcker. The children’s mothers. Barnens mödrar.

21 Apostrofgenitiv – Övrigt
Speciellt uttal: Lägg märke till det speciella uttal som uppstår när genitivordet slutar på ett s-ljud eller ett väsljud redan innan genitivens -s läggs till ordet: George’s apartment. [-iz] Alice’s restaurant. [-iz] Tidsuttryck: One month’s holiday. En månads lov. Three weeks’ holiday. Tre veckors lov. Av ovanstående exempel kan du se att apostrofgenitiven används: för att ange genitiv i ord som betecknar människor och djur. i tidsuttryck.

22 Of-genitiv Genitiv (ägande) – of-konstruktion: Den engelska of-konstruktionen kan kännas lite bakvänd, men vi använder samma uttryckssätt även i svenskan: taket på huset, färgen på bilen etc. Några exempel: The colour of the car. Bilens färg. The windows of the house. Husets fönster. The roof of the building. Byggnadens tak. The wheels of the car. Bilens hjul. The size of the room. Rummets storlek.

23 Of-genitiv Som du kan se av exemplen är genitivordet en sak, ett föremål, och då är det oftast lämpligast att använda of-konstruktion. Andra uttryck med of-konstruktion: A glass of water. Ett glas vatten. A bottle of wine. En flaska vin. A cup of coffee. En kopp kaffe. A can of soda. En burk läsk. A group of students. En grupp studenter.

24 Obestämd artikel I svenskan kallas orden en och ett obestämd artikel. Motsvarande ord i engelskan är a och an. Framför ord som börjar på konsonantljud används a, medan an används framför ord som inleds med vokalljud. Observera att det är uttalet och inte stavningen som avgör valet av a eller an.

25 Obestämd artikel Exempel: a framför konsonantljud: an framför vokalljud: a cat an orange a boy an elephant a young man an afternoon a football an English girl a house an old house a CD an apple a modern play an evening

26 Obestämd artikel I de flesta fall använder engelskan och svenskan obestämd artikel på samma sätt, men i en del fall kräver engelskan obestämd artikel där svenskan klarar sig bra utan artikel. Yrke, sysselsättning, nationalitet: Anne is a teacher. Anne är lärare. Mr. Brown was a taxi driver. Herr Brown var taxichaufför. Ken is a well-known tennis player Ken är en välkänd tennisspelare. Ron is an American. Ron är amerikan. Ole is a Norwegian. Ole är norrman. Alice is a good footballer. Alice är en duktig fotbollsspelare.

27 Obestämd artikel Andra uttryck där språken skiljer sig åt: I have a cough. Jag har hosta. Sara has a headache. Sara har huvudvärk. Have you got a car? Har du bil? No, I haven’t got a driving license. Nej, jag har inte körkort. Måtts- och tidsuttryck: I make £30 a day. Jag tjänar 30 pund om dagen. I see my sister twice a year. Jag träffar min syster två gånger om året. The beer is 70p a bottle. Ölet kostar 70 pence per flaska.

28 Bestämd artikel Svenskan och engelskan använder bestämd artikel på likartat sätt. Här nedan följer exempel på en del olikheter mellan språken. Following, next, right, wrong, same: She went there the following day. Hon gick dit följande dag. Margaret arrived the next day. Margaret anlände nästa dag. This is the right moment. Det här är rätt tillfälle. You took the wrong key! Du tog fel nyckel! They started laughing at the De började skratta på samma same time. gång.

29 Bestämd artikel Väderstreck: The wind is coming from the north. Vinden kommer norrifrån. The sun rises in the east and sets Solen går upp i öster och ned i in the west. väster. Dover is in the south of England. Dover ligger i södra England. Obs: Ingen artikel vid motsatsförhållanden: From north to south. Från norr till söder. From east to west. Från öster till väster.

30 Bestämd artikel Familjenamn: We met the Andersons last night. Vi träffade familjen Andersson igår kväll. This is the Smiths family. Det här är familjen Smith. The Greens were late for the show. Familjen Green kom för sent till föreställningen. Sjöar, floder och hav: I like to sail on the Baltic. Jag gillar att segla på Östersjön. London is on the Thames. London ligger vid Themsen. The Atlantic is an enormous ocean. Atlanten är ett enormt hav.

31 Bestämd artikel I allmän betydelse, t.ex. livet i allmänhet, används inte bestämd artikel i engelskan: Life is wonderful. Livet är underbart. Death is terrible. Döden är fruktansvärd. Iron is a useful metal. Järn är en användbar metall. Americans are nice. Amerikanare är trevliga. Däremot behålls den bestämda artikeln i särskild betydelse, dvs. när en viss situation eller vissa personer avses: The love between you and me Kärleken mellan dig och mig är is wonderful. underbar. The Danes we met last summer Danskarna vi träffade förra were interested in film. sommaren var intresserade av film.

32 Bestämd artikel Church, school, hospital: Med bestämd artikel avses byggnaden, och utan artikel avses verksamheten som bedrivs i kyrkan, skolan och sjukhuset. The church has recently been Kyrkan har nyligen reparerats. repaired. I never go to church. Jag går aldrig i kyrkan. Dan’s father is in hospital. Dans pappa ligger på sjukhus. The hospital is near the church. Sjukhuset ligger intill kyrkan. Our children go to school every day. Våra barn går i skolan varje dag. The school is an old building. Skolan är en gammal byggnad.

33 Personliga pronomen Singular Subjektsform Objektsform 1:a person I jag me mig 2:a person you du you dig 3:e person he han him honom she hon her henne it den, det it den, det Plural 1:a person we vi us oss 2:a person you ni you er 3:e person they de them dem

34 Personliga pronomen Subjektsformen används när pronomenet är subjekt i satsen: I am ill today. They have bought a new car. Objektsformen används då pronomenet är objekt eller placerat efter preposition: Father gave him the money. I saw her standing there. Give the flowers to her. The letter is from me.

35 Svenska det: it eller there?
It: När det handlar om tid, väder och avstånd översätts det med it: It’s raining. Det regnar. It’s winter now. Det är vinter nu. It’s snowing. Det snöar. It’s a two-hour drive Det är två timmars körning till min to my grandmother. mormor. It’s two o’ clock. Klockan är två. It’s a fine day. Det är en fin dag.

36 Svenska det: it eller there?
Man lär sig känna igen there på två sätt: När svenska det har betydelsen det finns, det existerar, det förekommer, det råder, det sitter, det ligger, det står osv. översätts det med there: I nutid (presens) väljer du mellan: I dåtid (imperfekt) väljer du mellan: there is / there are there was / there were Man kan i allmänhet ta bort “det” i svenskan, till exempel: There was a pause En paus uppstod. There’s no school today. Ingen undervisning förekommer idag. There’s a gas station near here. En bensinstation finns här i närheten.

37 Svenska det: it eller there?
Exempel there is / there are, there was / there were: There is no milk left. Det finns ingen mjölk kvar. There were four boys in our Det var fyra pojkar i vårt living-room. vardagsrum. There is a cat in my bed. Det ligger en katt i min säng. There are two cars in the street. Det står två bilar på gatan. There was a pause. Det blev/uppstod en paus. There was a terrible silence. Det blev en förskräcklig tystnad. There is a spider in your hair. Du har en spindel i håret.

38 Possessiva pronomen Possessiva pronomen är ägandepronomen, såsom min, din, hans, sin, sitt, sina osv. Possessiva pronomen delas in i två grupper: förenade (pronomenet står tillsammans med ett huvudord) självständiga (pronomenet står självständigt, utan huvudord)

39 Possessiva pronomen Översikt: Singular Förenade Självständiga 1:a person This is my bike (min) The bike is mine (min) 2:a person This is your bike (din) The bike is yours (din) 3:e person This is his bike (hans) The bike is his (hans) This is her bike (hennes) The bike is hers (hennes) I like its colour (dess) Plural 1:a person These are our bikes (våra) These bikes are ours (våra) 2:a person These are your bikes (era) These bikes are yours (era) 3:e person These are their bikes (deras) These bikes are theirs (deras)

40 Possessiva pronomen Engelskan använder possessiva pronomen oftare än svenskan. Särskilt vid substantiv som betecknar: kroppsdelar klädesplagg andra personliga tillhörigheter Arnold broke his arm. They lost their lives in the plane crash. Mary lost her left foot in the accident. Grandmother put on her hat. Paul took off his shirt. Mum took out her lipstick. David took his pipe out of his mouth.

41 Relativa pronomen Relativa pronomen syftar tillbaka på något tidigare nämnt. Det ord som pronomenet syftar tillbaka på kallas korrelat. Vanliga svenska relativa pronomen är: som, vilken, vilket, vilka och vars. I engelska väljer vi mellan: who (när korrelatet är en eller flera personer) which (när korrelatet är ett djur eller en/flera saker) that (när korrelatet är personer, djur och saker) whose (med betydelsen vars)

42 Relativa pronomen Exempel: Where is the boy, who knocked on the door? The woman, who called for help, has broken her leg. You can talk to the girl, who saw the car just before it crashed. We live in a house, which was built a hundred years ago. I will lend you a book, which is quite interesting. The man that helped us is called Ned Flanders. Here is Mr. Wilson, whose son you called last night. The boy, whose moped was stolen, is very sad.

43 Reflexiva pronomen Exempel: Jag tvättar mig. Han tvättar sig. Mig är ett reflexivt pronomen, som återspeglar subjektet Jag i samma mening. På samma sätt är sig ett reflexivt pronomen som återspeglar subjektet Han i den andra exempelmeningen. Fler exempel: Hon gifte sig. Pojken skar sig. Vi oroar oss.

44 Reflexiva pronomen Översikt över reflexiva pronomen: I hurt myself. Jag skadar/skadade mig. You hurt yourself. Du skadar/skadade dig. He hurts himself. Han skadar/skadade sig. She hurts herself. Hon skadar/skadade sig. It hurts itself. Den/det skadar/skadade sig. We hurt ourselves. Vi skadar/skadade oss. You hurt yourself. Ni skadar/skadade er. They hurt themselves. De skadar/skadade sig.

45 Reflexiva pronomen I singular skrivs reflexiva pronomen med ändelsen –self, medan de i plural får ändelsen –ves. You must behave yourself! Du måste uppföra dig ordentligt! You must behave yourselves! Ni måste uppföra er ordentligt! Fler exempelmeningar: Did you enjoy yourself, John? Hade du roligt, John? Did you enjoy yourselves, girls? Hade ni roligt, flickor? She admired herself in the mirror. Hon beundrade sig själv i spegeln. They washed themselves in the river. De tvättade sig i floden.

46 Reflexiva pronomen Olikheter mellan engelskan och svenskan: De svenska uttrycken lära sig, gifta sig, röra sig, oroa sig, känna sig, skynda sig, vända sig, uppföra sig m.fl. översätts med ett enda ord i engelskan: learn, marry, move, worry, feel, hurry, turn och behave. He is learning French. Han lär sig franska. She married him. Hon gifte sig med honom. I didn’t move. Jag rörde mig inte. Don’t worry. Oroa dig inte. She feels so tired. Hon känner sig så trött. You have to hurry. Du måste skynda dig. Don’t turn around. Vänd dig inte om. You know how to behave, don’t you? Du kan uppföra dig, eller hur?

47 Frågepronomen Vi tittar närmare på följande frågepronomen: What…? Who…? Whose…? Which…? What: What är det vanligaste frågepronomenet, och det används i många olika sammanhang. What is that? Vad är det där? What do you mean? Vad menar du? What colour is your new dress? Vilken färg är det på din nya klänning? What time is it? Hur mycket är klockan? What’s he like? Hurdan är han?

48 Frågepronomen Who: Who frågar efter en eller flera personers identitet. Who is she? Vem är hon? Who lives here? Vem bor här? Whose: Whose är en genitivform. Whose car is that? Vems bil är det där? Whose bike is this? Vems cykel är det här?

49 Frågepronomen Which: När which används som frågepronomen kan det användas om både personer och saker. Which används när det är fråga om urval, t.ex. ”Vilken av dessa…” Which girl is your daughter? Vilken flicka är din dotter? Which of the boys is Charles? Vilken av pojkarna är Charles? Which book is your favourite? Vilken bok är din favoritbok? Which of these records have you Vilken av de här skivorna har du listened to? lyssnat på?

50 Obestämda pronomen (some/any)
Some och any används i betydelsen någon, något, några, lite, en del, etc. Sammansättningar med some och any är följande: somebody, anybody, someone, anyone, something, anything, somewhere och anywhere. Följande huvudregler gäller: some-orden används i jakande satser any-orden används i nekande satser och frågor

51 Obestämda pronomen (some/any)
Jakande sats: I en jakande sats utgår man från att det man talar om faktiskt finns, eller har funnits. Nekande sats: En sats blir nekande när den exempelvis innehåller orden not, never, without eller hardly.

52 Obestämda pronomen (some/any)
Exempel på jakande satser: I have some money in my pocket. Jag har lite pengar i fickan. There is some tea in the pot. Det finns lite te i tekannan. Someone called. Någon ringde. Exempel på nekande satser: She has not any money left. Hon har inga pengar kvar. There is not any coffee let. Det finns inget kaffe kvar. Exempel på frågande satser: Has anyone called? Har någon ringt? Did you see anybody out there? Såg du någon där ute?

53 Obestämda pronomen (some/any)
Specialregel 1 – some i frågande satser: när man erbjuder något: Would you like some tea? Vill du ha lite te? What about some wine? Vad sägs om lite vin? när man artigt ber om något: Would you lend me some money? Skulle du kunna låna mig lite pengar? Specialregel 2 – any i jakande satser: vid svar på frågan: vad/vilken/vilket/som helst: I can sing any song you like. Jag kan sjunga vilken sång du vill. He can play any tune. Han kan spela vilken melodi som helst.

54 Demonstrativa pronomen
Demonstrativa pronomen pekar ut en eller flera saker: den här, den där osv. Lär dig behärska följande demonstrativa pronomen: Singular: this - den här, det här that - den där, det där Plural: these - de här those - de där

55 Demonstrativa pronomen
Exempel: This car is expensive. Den här bilen är dyr. Where did you find this ring? Var hittade du den här ringen? Give me that paper! Ge mig den där tidningen! That man is strange. Den där mannen är underlig. All these books are quite good. Alla de här böckerna är riktigt bra. These were his last words. Detta var hans sista ord. Those flowers look nice. De där blommorna ser fina ut. Look at those girls! Titta på de där flickorna!

56 Demonstrativa pronomen
Tidsuttryck: I was late for work this morning. Jag kom för sent till jobbet i morse. One of these days I will make a Endera dagen kommer jag att tjäna fortune. en förmögenhet. These days people watch TV Nuförtiden tittar folk på TV every evening. varje kväll. In those days we were poor. På den tiden var vi fattiga.

57 Tidsformer (tempus) Vi använder olika tidsformer (tempus) för att tala om när något händer eller sker: Presens – något händer just nu: sover, äter, rider Imperfekt – något hände i förfluten tid: sov, åt, red Perfekt – något har hänt: har sovit/ätit/ridit Pluskvamperfekt – något hade hänt: hade sovit/ätit/ridit Futurum – något skall/kommer att/hända: skall sova/äta/rida

58 Presens (nutid) Exempel: I work hard every day. Jag arbetar hårt varje dag. Dolly works hard, too. Dolly arbetar också hårt. In the afternoons I play the piano. På eftermiddagarna spelar jag piano. Obs: I presens måste ändelsen –s läggas till verbet när subjektet (den agerande) är he, she, it.

59 Imperfekt (dåtid) Exempel: I worked hard yesterday. Jag arbetade hårt igår. Dolly worked hard, too. Dolly arbetade också hårt. Yesterday I played the piano. Igår spelade jag piano. Obs: Imperfekt bildas av andra temaformen: work – worked – worked drive – drove – driven Imperfektformen är lika i alla personer.

60 Perfekt (har) Exempel: I have worked hard all week. Jag har arbetat hårt hela veckan. Dolly has worked hard, too. Dolly har också arbetat hårt. I have played the piano all day. Jag har spelat piano hela dagen. Obs: Perfekt bildas av have/has + tredje temaformen: work – worked – worked drive – drove – driven

61 Pluskvamperfekt (hade)
Exempel: I had worked hard for two hours. Jag hade arbetat hårt i två timmar. Dolly had worked hard, too. Dolly hade också arbetat hårt. I had played the piano before. Jag hade spelat piano förut. Obs: Pluskvamperfekt bildas av had + tredje temaformen: work – worked – worked drive – drove – driven

62 Futurum (framtid) Exempel: I will work hard tomorrow. Jag skall arbeta hårt imorgon. Dolly will work hard, too. Dolly kommer också att arbeta hårt. I will play the piano all evening. Jag skall spela piano hela kvällen. Obs: Futurum bildas av will + första temaformen: work – worked – worked drive – drove – driven

63 Regelbundna verb Exempel: nutid dåtid har/hade uttal av -ed look looked looked [-t] walk walked walked [-t] stop stopped stopped [-t] enter entered entered [-d] play played played [-d] try tried tried [-d] cry cried cried [-d] want wanted wanted [-id] hand handed handed [-id]

64 Regelbundna verb Kännetecken på regelbundna verb:
ordets stam återkommer i samma form i alla tre temaformerna ändelsen i 2:a och 3:e temaformen är alltid –ed Stavningsregler: konsonant dubbeltecknas om den föregås av en enkel betonad vokal: stop stopped stopped -y ändras till -i före -ed om en konsonant står före -y: try tried tried

65 Oregelbundna verb nutid dåtid har/hade be was been begin began begun build built built buy bought bought drink drank drunk fly flew flown forget forgot forgotten give gave given go went gone hide hid hidden know knew known leave left left

66 Oregelbundna verb Kännetecken på oregelbundna verb:
de tre temaformerna ser ofta olika ut vokalen ändras ofta från 1:a till 2:a temaformen Exempelmeningar med oregelbundna verb: The boy knows English. Pojken kan engelska. They have flown to Norway. De har flugit till Norge. Tobias had forgotten the money. Tobias hade glömt pengarna. We must hide under the bed. Vi måste gömma oss under sängen. Who left the door open? Vem lämnade dörren öppen? My sister has bought a bike. Min syster har köpt en cykel. They went to Stockholm yesterday. De åkte till Stockholm igår.

67 Do-omskrivning När man bildar frågor på engelska måste man ibland börja frågan med något av frågeorden do eller does och med did i dåtid: Nutid (presens): Do I like the coffee? Tycker jag om kaffet? Do you like the coffee? Tycker du om kaffet? Does he like the coffee? Tycker han om kaffet? Does she like the coffee? Tycker hon om kaffet? Does it like the coffee? Tycker den/det om kaffet? Do we like the coffee? Tycker vi om kaffet? Do you like the coffee? Tycker ni om kaffet? Do they like the coffee? Tycker de om kaffet?

68 Do-omskrivning Dåtid (imperfekt): Did I like the coffee? Tyckte jag om kaffet? Did you like the coffee? Tyckte du om kaffet? Did he like the coffee? Tyckte han om kaffet? Did she like the coffee? Tyckte hon om kaffet? Did it like the coffee? Tyckte den/det om kaffet? Did we like the coffee? Tyckte vi om kaffet? Did you like the coffee? Tyckte ni om kaffet? Did they like the coffee? Tyckte de om kaffet?

69 Do-omskrivning Regler: do och does används i nutid (presens)
did används i dåtid (imperfekt) Exempelmeningar: Do you see the boat yet? Does your mother know? Did they go to church?

70 Några hjälpverb Här följer en översikt över några av de vanligaste hjälpverben: Be: nutid (presens): dåtid (imperfekt): I am I was you are you were he is he was she is she was it is it was we are we were you are you were they are they were

71 Några hjälpverb Have: nutid (presens): dåtid (imperfekt): I have I had you have you had he has he had she has she had it has it had we have we had they have they had

72 Några hjälpverb Will: nutid (presens): dåtid (imperfekt): I will I would you will you would he will he would she will she would it will it would we will we would they will they would

73 Aktiva och passiva satser
Innehållet i en mening kan framställas på två olika sätt, beroende på vad den som berättar tycker är viktigast. Det viktigaste skrivs eller sägs vanligtvis först i en mening. Jägaren sköt räven. Räven sköts/blev skjuten/av jägaren. I meningen Jägaren sköt räven är det viktigaste att tala om att det var jägaren och inte någon annan som sköt räven. I meningen Räven sköts av jägaren är det viktigaste att det var räven och inte t.ex. hunden som blev skjuten.

74 Aktiva och passiva satser
Aktiva satser: Passiva satser: Nutid (presens): Peter paints the wall. The wall is painted by Peter. He feeds the dogs. The dogs are fed by him. She drives my car. The car is driven by her. Dåtid (imperfekt) Peter painted the wall. The wall was painted by Peter. He fed the dogs. The dogs were fed by him. She drove my car. My car was driven by her.

75 Aktiva och passiva satser
Aktiva satser: Passiva satser: Har (perfekt): Peter has painted the wall. The wall has been painted by Peter. He has fed the dogs. The dogs have been fed by him. She has driven my car. My car has been driven by her. Hade (pluskvamperfekt): Peter had painted the wall. The wall had been painted by Peter. He had fed the dogs. The dogs had been fed by him. She had driven my car. My car had been driven by her.

76 Aktiva och passiva satser
Aktiva satser: Passiva satser: Framtid (futurum): Peter will paint the wall. The wall will be painted by Peter. He will feed the dogs. The dogs will be fed by him. She will drive my car. My car will be driven by her. Obs: När du bildar en passiv sats använder du lämpliga former av verbet + tredje temaformen av huvudverbet: …is painted… …were fed… …has been driven…

77 Upprepad handling och pågående handling
Pågående form i engelskan visar att någonting pågår eller pågick under en viss tid, t.ex. Dad is sleeping on the sofa, John was reading his paper for two hours. Verbets ing-form markerar att det är en pågående handling som beskrivs. Enkel form beskriver däremot en vana eller en regelbundet upprepad handling, t.ex. Mother gets up at 6 o’ clock every day, Susan takes a shower every morning. Pågående form bildas av be + huvudverbet + -ing.

78 Upprepad handling och pågående handling
Presens. Se skillnaderna mellan upprepad handling och pågående handling i nutid: Enkel form: Pågående form: I drink coffee every morning. I am drinking coffee now. You drink coffee now and then. You are drinking coffee now. He sometimes has a drink before lunch. He is having a drink right now. She smokes one cigarette a day. She is smoking at the moment. The cat sleeps much during the day. It is sleeping now. We always have dinner at 5 o’ clock. We are having dinner now. You never study hard, boys! We are studying hard now! They normally walk to school. They are walking all the way to school.

79 Upprepad handling och pågående handling
Imperfekt. Den pågående formen används även i andra tidsformer, såsom dåtid: Enkel form: Pågående form: Last term I worked hard. I was working very hard all term. You played tennis on Tuesdays. You were playing tennis, weren’t you? David often rode his horse. He was riding his horse that morning. Sandra helped her mother in the kitchen. She was helping in the kitchen. The dog often snored in its basket. The dog was snoring all morning. We read many books last summer. We were reading interesting books. You wrote many letters, didn’t you? You were writing letters all the time! They went for a walk in the evenings. They were out walking last evening.

80 Ing-form efter preposition
Vanliga prepositioner i engelskan är: on, at, in, by, after och without. Verb som följer efter en preposition får ing-form: I am fond of dancing. Jag tycker om att dansa. Are you good at speaking Chinese? Är du bra på att prata kinesiska? By doing so, you made him angry. Genom att göra så gjorde du honom arg. After having read the book, I was so sad. Efter att ha läst boken var jag så sorgsen. The policemen left the house without Polisen lämnade huset utan att ställa asking any questions. några frågor.

81 Ing-form efter vissa verb
Verb som följer direkt efter nedanstående verb får ing-form: avoid, undvika You must avoid talking to John. Du måste undvika att tala med John. enjoy, tycka om I enjoy reading books. Jag tycker om att läsa böcker. give up, sluta, ge upp Don’t give up playing tennis. Sluta inte spela tennis.

82 Ing-form efter vissa verb
go on, fortsätta She went on reading her book. Hon fortsatte läsa sin bok. cannot help, kan inte låta bli Anne cannot help crying. Anne kan inte låta bli att gråta. keep, fortsätta Keep telling your story! Fortsätt berätta din historia! stop, sluta I can’t stop loving you. Jag kan inte sluta att älska dig.

83 Adjektiv – komparation
Adjektiv kompareras (jämförs) på liknande sätt i engelskan och svenskan. Regelbunden komparation: med ändelserna –er och –est fine finer the finest great greater the greatest small smaller the smallest tall taller the tallest big bigger the biggest fat fatter the fattest thin thinner the thinnest Obs: Före ändelsen fördubblas slutkonsonanten då den föregås av en enda betonad vokal (såsom de tre sista exemplen ovan).

84 Adjektiv – komparation
Regelbunden komparation: angry angrier the angriest funny funnier the funniest happy happier the happiest Obs: Då konsonant föregår –y ändras –y till –i. med more och the most: Längre ord kompareras med tillägg av more och the most. (Jfr mera och mest). interesting more interesting the most interesting beautiful more beautiful the most beautiful fascinating more fascinating the most fascinating

85 Adjektiv – komparation
Oregelbunden komparation: Några vanliga adjektiv kompareras oregelbundet, dvs. andra och tredje jämförelsegraderna ser helt annorlunda ut jämfört med den första formen. good better the best bad worse the worst ill worse the worst little less the least Obs: Vid jämförelser översätts det svenska än med det engelska than: Herman is taller than John. Herman är längre än John. Susan is thinner than her brother. Susan är smalare än sin bror.

86 Adjektiv – nationalitetsord
Nationalitetsord är ord för namn på länder, invånare, språk och nationstillhörighet. Gemensamt för nationalitetsorden är att de skrivs med stor bokstav. Land Adjektiv och språk Hela nationen Enstaka individer Sweden Swedish the Swedes a Swede –s Denmark Danish the Danes a Dane –s Norway Norwegian the Norwegians a Norwegian –s Finland Finnish the Finns a Finn –s England English the English an Englishman -men Poland Polish the Poles a Pole –s Ireland Irish the Irish an Irishman -men Scotland Scottish the Scottish (Scots) a Scot –s France French the French a Frenchman –men

87 Adjektiv – nationalitetsord
Land Adjektiv och språk Hela nationen Enstaka individer Spain Spanish the Spanish a Spaniard –s Italy Italian the Italians an Italian –s Europe European the Europeans a European –s Switzerland Swiss the Swiss a Swiss, two Swiss China Chinese the Chinese a Chinese, two Chinese Japan Japanese the Japanese a Japanese, two Japanese Greece Greek the Greeks a Greek –s Germany German the Germans a German –s

88 Skillnad adjektiv och adverb
Ett adverb bildas normalt med tillägg av –ly till adjektivet och bestämmer verb (She plays wonderfully), adjektiv (she is a tremendously good player) eller andra adverb (She plays tremendously well). Stavningsförändringar: Adjektiv som slutar på –y ändrar detta –y till –i framför –ly (nasty – nastily). Adjektiv som slutar på –le efter konsonant förlorar –le framför –ly (horrible –horribly). Observera: Efter verben feel, look, smell, taste används adjektiv (his shirt smells terrible). Några ord har samma form som adjektiv och adverb (bl.a. early, fast, hard, high: he gets up early, eats fast, works very hard). Lägg märke till skillnaden mellan adjektiv och adverb i följande exempel: John was late as usual (adjektiv). He is usually late (adverb). Come as soon as possible (adjektiv). Come as soon as you possibly can (adverb). Not possibly = omöjligt. (He can’t possibly come).

89 Adverb – sättsadverb Sättsadverben talar om hur/på vilket sätt någonting görs eller utförs: Barnen väntade ivrigt utanför simhallen. Hur väntade barnen? Jo, de väntade ivrigt. Ivrigt är alltså sättsadverb. I svenskan slutar sättsadverben i regel på –t, t.ex. ivrigt, snabbt, artigt. I engelskan får sättsadverben oftast ändelsen –ly, t.ex. eagerly, quickly, politely. Adverb med ändelsen –ly: Bill reads slowly. Anne runs quickly. Jeff paints wonderfully. Doreen writes interestingly. Mr. Porter behaves mysteriously.

90 Adverb – sättsadverb Undantag: En del sättsadverb saknar den typiska ändelsen –ly: fast, snabbt: The taxi driver drove fast. Taxichauffören körde fort. hard, hårt: You have to work hard! Du måste arbeta hårt! well, bra: Roger sings well. Roger sjunger bra.

91 Adverb – tidsadverb Tidsadverb är små ord som anger när någonting händer eller sker: ofta, alltid, aldrig, ibland, någonsin, snart, sällan, m.fl. De engelska motsvarigheterna är: often, always, never, sometimes, ever, soon, seldom: I never walk to school. Jag promenerar aldrig till skolan. We often watch TV. Vi ser ofta på TV. They seldom go to the movies. De går sällan på bio. I have often visited my aunt. Jag har ofta besökt min moster. I will soon be with you. Jag kommer snart. Did you ever wait for her? Väntade du någonsin på henne? I am sometimes ill. Ibland är jag sjuk. She was always very happy. Hon var alltid mycket lycklig.

92 Adverb – tidsadverb Regler för placering av tidsadverben:
tidsadverbet placeras före huvudverbet, om det bara finns ett verb i satsen: I never saw her again. Jag såg henne aldrig mer. Obs: notera att det skiljer sig mellan engelskan och svenskan i exemplet ovan. tidsadverbet placeras mellan hjälpverb och huvudverb i en sats med två verb: She has always done her best. Hon har alltid gjort sitt bästa. tidsadverbet placeras efter alla former av verbet be: am/are/is/was/were I am sometimes very happy. Jag är ibland mycket lycklig.

93 Vanliga prepositioner
Tidsprepositioner: at används vid klockslag: I met her at midnight. Come here at 7 o’ clock. in används om månader, år och delar av dagen: Jacob will be fourteen in April. My sister was born in In the afternoon I’m going to Brighton. on används om dagar och datum: See you on Monday. Martin is coming back on 14 June.

94 Vanliga prepositioner
during används för att översätta det svenska ordet under, när tid avses: Many people suffered during the war. We will have to work hard during the summer. for används för att beskriva en viss tidsrymd: It has been raining hard for an hour! They had to sit in the waiting room for a long time. ago motsvarar det svenska för…sedan: We met long ago. I bought this car three years ago.

95 Vanliga prepositioner
Rumsprepositioner: at med betydelsen vid, i, på: Paul is at the office. in används för att beskriva ett större eller mindre område, rum osv.: Granny lives in Dorset. We were discussing the matter in the pub last night. on används för att översätta på, ovanpå, vid (havet, floden): The cat is on the roof. We were sitting on the sofa. London is on the Thames. arrive in/arrive at: You arrived at small places, like villages or towns. You arrive in a country or in big cities.

96 Ordföljd Engelskan och svenskan är lika i många avseenden, men de skiljer sig åt när det gäller ordföljden. Engelskan har tre olika slags ordföljd: rak ordföljd subjekt + predikat frågeordföljd do (eller annat hjälpverb) + subjekt + verb omvänd ordföljd verb + subjekt

97 Rak ordföljd Den raka ordföljden, där subjektet nämns före predikatet, är typiskt för engelskan: When I woke up, my wife had left. När jag vaknade hade min fru åkt. After the concert, we went to the pub. Efter konserten gick vi på puben. Suddenly the balloon burst. Plötsligt sprack ballongen. While we were having dinner, the Medan vi åt middag, stal inbrotts- burglar stole our computer. tjuven vår dator. After breakfast we went for a walk. Efter frukosten gick vi en promenad. Obs: Svenskan har ofta rak ordföljd men ibland skiljer det sig mellan svenskan och engelskan (som i flera av exemplen ovan).

98 Frågeordföljd Exempel: Where did you buy that shirt? Var köpte du den där skjortan? What are you watching? Vad tittar du på? When did you leave heaven? När lämnade du himlen? My father is fat, and so am I. Min far är tjock, och det är jag också. My sister doesn’t like music. Min syster tycker inte om musik. Nor do I. Det gör inte jag heller.

99 Omvänd ordföljd Exempel:
He is so cute, said Paula. Han är så gullig, sa Paula. What a big house! said John. Vilket stort hus, sa John. Det går alltid att använda den raka ordföljden i sägesatser (som ovan): He is so cute, Paula said. Han är så gullig, sa Paula. What a big house! John said. Vilket stort hus, sa John. Den omvända ordföljden förekommer också i satser av nedanstående typ: Here is John! Här är John! There is our car! Där är vår bil! There goes my baby! Där går min älskling! Here comes the train! Här kommer tåget! Now is the time! Nu är tiden inne! (Nu är det dags!)

100 Göra – do eller make? Do: ”Göra” motsvaras av do när det betyder ”uträtta”: ”What did you do at the bank?” eller utföra: ”You did a good job!” Do används när objektet är substantiv som work, job, favour, damage och harm: “Jack is doing a fine job”, “Can you do me a favour”, “It won’t do you any harm”. Andra uttryck med do: We do our shopping once a week. At home, we all help to do the washing up. How do you do? är ingen fråga som gäller hälsan. Det används när man träffar en person första gången. Det finns knappast någon motsvarighet i svenskan.

101 Göra – do eller make? Make har flera olika betydelser:
Make betyder ”tillverka”: “A lot of toys are made of plastic.” Make betyder “göra” + substantiv som objekt: You’ve made a lot of mistakes. Have you made all the arrangements for the party? I’ve just made a great discovery. Make betyder ”göra” + objekt + adjektiv: What you say makes me very sad.

102 Påhängsfrågor (tag questions)
Påhängsfrågor (tag questions) motsvarar svenskans eller hur? Om det första verbet är ett huvudverb används olika former av do i påhängsfrågan: ”You saw my father, didn’t you?” Om det första verbet är ett hjälpverb används samma verb i påhängsfrågan: ”You have met my mother, haven’t you?” Obs: En jakande sats följs av en nekande påhängsfråga: You like me, don’t you? En nekande sats följs av en jakande påhängsfråga: You don’t like me, do you?


Ladda ner ppt "English Grammar."

Liknande presentationer


Google-annonser