Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elever med utländsk bakgrund -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elever med utländsk bakgrund -"— Presentationens avskrift:

1 Elever med utländsk bakgrund -
”Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre utbildningsresultat än svenska elever. Skolverket skall därvid undersöka betydelsen av kön, ålder, när en elev anländer till Sverige, föräldrarnas utbildningsbakgrund och syssel-sättningsgrad etc. …”

2 svensk och utländsk bakgrund
Infödda eller Elever med svensk bakgrund: född i Sverige -- minst en förälder som är född i Sverige Födda i Sverige med utländsk bakgrund: född i Sverige -- båda föräldrarna är födda utomlands Utlandsfödda: född utomlands -- invandrat till Sverige invandrat 1993 eller tidigare eller efter 1993 ungefär invandrat före/efter ordinarie tiden för skolstart i Sverige.

3 betygsresultat årskurs 9 våren 2003 …

4 andra resultat nationella prov internationella mätningar
uppnått målen – minst godkänd i alla ämnen behörig till gymnasieskolan betyg i ämnen som engelska, matematik & svenska

5 andra resultat …

6 elevbakgrund - kön

7 stora variationer inom elevgrupperna

8 elevens bakgrund och sådant hänger ihop med resultaten i skolan
elever med utländsk bakgrund jämfört med de med svensk bakgrund bor oftare med i hushåll med en förälder har oftare föräldrar med låg utbildning samt sämre anknytning till arbetsmarknaden lägre disponibel inkomst oftare bidragsberoende och sådant hänger ihop med resultaten i skolan

9 elevbakgrund - kön

10 elevens familjebakgrund …

11 elevens familjebakgrund …

12 betygsresultat årskurs 9 våren 2003
10 13 39

13 infödda elever – elever med utländsk bakgrund årskurs 9 våren 2003
Högre resultat Lägre resultat -- än de med svensk bakgrund Född i Sverige med utländsk bakgrund Utlandsfödd invandrat 1993 eller tidigare Utlandsfödd invandrat efter 1993

14 ”nettoeffekter” efter kontroll av bakgrundsfaktorer
Högre resultat Lägre resultat -- än de med svensk bakgrund Född i Sverige med utländsk bakgrund 10 Bakgrundsfaktorer föräldrars utbildning & arbetsmarknadsanknytning en/två föräldrar kön. Utlandsfödd invandrat 1993 eller tidigare 13 Utlandsfödd invandrat efter 1993 39

15 socioekonomisk bakgrund
delar av skillnaderna hänger samman med skillnader i familjebakgrund snarare än utländsk bakgrund

16 tid i landet och språk … spelar roll för de sent anlända
tar tid lära sig det nya skolspråket problem med obehöriga lärare i svenska som andraspråk även elever med svensk bakgrund saknar fullgott språk

17 motivation och engagemang
inga skillnader mellan elevgrupper självuppfattning självtillit attityd till utbildning hemmets engagemang

18 motivation och engagemang …

19 motivation och engagemang …

20 blir det bättre med tiden?
elever med utländsk bakgrund hinner inte i kapp de som gick ut 9:an 1998 försämrade sina relativa positioner efter slutförd gymnasieutbildning fram till våren 2003

21

22 boendesegregation leder till segregerade skolor, dvs skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund elever i dessa skolor presterar sämre än elever i övriga skolor

23 boendesegregation …

24 effekter på skol- och elevnivå efter andel elever med utländsk bakgrund
Lägre resultat -- än de i skolor med 0-20% elever med utländsk bakgrund Högre resultat 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% SKOLNIVÅ ELEVNIVÅ

25 nettoeffekter efter kontroll … samt även av omgivning
Lägre resultat -- än de i skolor med 0-20% elever med utländsk bakgrund Högre resultat Bakgrundsfaktorer skolnivå föräldrars utbildning (andel högskoleutbildade) andel arbetslösa fäder SKOLNIVÅ 80-100% Bakgrundsfaktorer elevnivå föräldrars utbildning föräldrars arbets- marknadsanknytning familjestruktur kön ELEVNIVÅ

26 i mer vanliga invandrartäta skolor …
lärare rapporterar lägre trivsel i dessa skolor och de överväger att byta yrke/arbetsplats i större utsträckning elever trivs bättre och allra bäst elever med utländsk bakgrund födda i Sverige

27 i vilka skolor går elever med olika migrationsbakgrund?

28 SLUT


Ladda ner ppt "Elever med utländsk bakgrund -"

Liknande presentationer


Google-annonser