Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mitt jobb & Min karriär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mitt jobb & Min karriär."— Presentationens avskrift:

1 Mitt jobb & Min karriär

2 Syfte Hur du får inflytande på jobbet
Påverka din egen och arbetsplatsens utveckling Dina möjligheter med ditt medlemskap i Vision Syftet är i punktform. Det fullständiga syftet som står i faktabladet är: Mitt jobb & Min karriär ger dig som medlem kunskap om hur du får inflytande på jobbet och verktyg för att kunna påverka arbetsplatsens och din egen utveckling. Du ska även veta vilka möjligheter du har med ditt medlemskap i Vision och hur du kan engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Utbildningen ger dig praktiska kunskaper om hur du kan nyttja Visions karriärtjänster för att påverka din egen utveckling. Utbildningen ska ge stolta medlemmar som fungerar som ambassadörer för Vision på arbetsplatserna.

3 Mål Du ska efter utbildningen Inflytande på arbetsplatsen och i Vision
Veta hur du kan påverka din lön, din utveckling och din karriär Känna stolthet över ditt medlemskap i Vision Inspiration till fackligt engagemang Mål Utbildningen ska: inspirera till fackligt engagemang Efter utbildningen ska du: ha kännedom om hur du kan påverka och ha inflytande på ditt jobb ha kännedom om hur du kan påverka ditt fackförbund Vision ha kännedom om hur du kan använda Visions karriärpaket

4 Din roll under utbildningen
Delta aktivt Ta ansvar för ditt lärande Bidra till andras lärande

5 Schyst offentlig upphandling Ett schyst arbetsliv
Schysta samarbeten Vi är fair Miljö och klimat Vision i världen Schyst offentlig upphandling Ett schyst arbetsliv Som medlem i Vision är du medlem i en avdelning eller klubb - samma som dina arbetskamrater. Avdelningen eller klubben har till uppgift att bevaka dina intressen. Du är med och väljer era fackliga ombud som representerar dig i förhandlingar och inom Vision. Vision utgår från arbetsplatsen där de flesta frågor kring vårt arbetsliv kan utvecklas till det bättre. Att kunna påverka Vision utgår också från arbetsplatsen genom att påverka sitt arbetsplatsombud eller rent av kanske ta på sig ett uppdrag som ombud. När det handlar om mer generella frågor som rör arbetsgivaren i stort som du anser att Vision ska driva finns möjligheter att direkt kunna diskutera frågan med din avdelning/klubb (eller sektion). Du kan också via ett ombud framföra dina idéer till avdelningen/klubben (sektionen). Tänk dock på att det är avdelningen/klubben (sektionen) som finns där för dig och inte tvärtom varför du alltid kan ta en kontakt direkt med denna. Visions förbundsstyrelse leder och utvecklar Visions verksamhet utifrån vad som har bestämts på förbundsmötet. Förbundsstyrelsen består av 13 personer, varav en är personalklubbens representant (från kansliorgansiationen). Styrelsen träffas en gång i månaden, men ledamöterna har också många andra uppdrag var och en för sig. De ingår i andra styrelser och arbetsgrupper, och finns med vid regionala träffar. Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsmötet bestämmer inriktningen på Visions arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren. Som medlem kan du skriva motioner till förbundsmötet om frågor som du tycker att Vision ska arbeta med. Antingen kan du skriva på egen hand, eller prata med din styrelse som kan skriva motionen i din avdelnings eller klubbs namn. Vision är en Fair Union, en naturlig del av Visions identitet - Vi gör så att våra medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Vad innebär det att vara en Fair Union? För Vision är Fair Union en arena för olika aspekter av ett schyst arbetsliv och kan ses som ett samlingsbegrepp för det Vision gör som inbegriper solidaritetstanken. Det handlar om att vi gör saker – vi agerar och visar i handling vilka vi är. Ett schyst arbetsliv Vision vill ha ett schyst arbetsliv. Det gäller både i Sverige och i andra länder. För oss är mänskliga rättigheter och rätten att organisera sig och förhandla om kollektivavtal självklara rättigheter. Som medlem i Vision är du med och tar ett globalt ansvar. Vision i världen Visions arbete för ett schyst arbetsliv stannar inte inom Sveriges gränser. Genom vårt internationella arbete verkar vi tillsammans med kolleger i andra länder för demokrati och mänskliga rättigheter. Och vi påverkar inom EU och resten av världen genom att vara med i olika internationella fackliga organisationer. Visions solidaritetsfond samlar in pengar till stöd för fackliga kolleger världen över. Allas lika värde För Vision är det självklart att alla har lika värde och ska ha samma möjligheter. Vi jobbar för jämställdhet mellan kvinnor och män och ett öppet arbetsliv som uppmuntrar och tar tillvara människors olikheter. Miljö och klimat Ett fair arbetsliv förutsätter en hållbar samhällsutveckling med mindre miljö- och klimatpåverkan. Att inte behöva bidra till onödig miljöförstöring på jobbet är något som vi som fackförbund kan påverka. Exempelvis på detta är Schyst Måltid (finns i utbildningshäftet) och Vision har en resepolicy, bland annat att flygresor klimatkompenseras. Schysta samarbeten Det finns många organisationer som vill göra världen mera fair. Vision jobbar tillsammans med flera av dem. Vision är medlem i eller stödjer organisationer som Fairtrade Sverige, Rena kläder, FN-förbundet, LO-TCO Biståndsnämnd och TCOs solidaritetsfond. Exempelvis så är det flera lokala Vision-avdelningar som är med att driva frågan om Fairtrade City, exempelvis Växjö, Norrköping med flera. Schyst offentlig upphandling Varje upphandling är ett tillfälle att uppmuntra schysta arbetsvillkor. När arbetsgivarna köper varor och tjänster för skattepengar vill Vision att de som gör jobbet ska ha schysta villkor. Det gäller lön och arbetsmiljö på fabrikerna utomlands, men också när offentlig verksamhet upphandlas och drivs privat på hemmaplan. Vi är fair Att vara en Fair Union innebär att vi vill leva som vi lär. Att vi väljer att handla av företag med kollektivavtal och som har ett aktivt miljöarbete. Att det vi köper är schyst tillverkat både med tanke på arbetsvillkor och miljö. Visions kansli har ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerat. Allas lika värde

6 Visions organisation Fundera över Vad är schyst för dig?
Vad är oschyst? Länk till Fair filmen

7 Mitt inflytande Vad är schysta arbetsvillkor för dig?
Vilka frågor är viktiga i ditt yrke? Vilka möjligheter har du att påverka arbetsförhållanden? Själv eller tillsammans med andra på jobbet? Använd diskussionsfrågorna till deltagarna. Avsluta med att berätta om Samverkansavtal

8 Mitt inflytande Enskilda avtal Lokala kollektivavtal
Centrala kollektivavtal Sveriges rikes lag – arbetsrättsliga lagar EU – EG-rätten, direktiv och förordningar Toppen = Medlemmen Du kan påverka ditt jobb genom avtalet Visa en del i taget, börja nedifrån! Möjligheterna att påverka är som stört i toppen, ”vänd” på pyramiden. Vi kommer under denna utbildning att röra oss på det översta stegen – du och ditt jobb med påverkansmöjligheterna.

9 Mitt inflytande Vad tycker du kan bidra till utvecklingen av ett
schyst arbetsliv? Skriv ner på post-it utifrån: Det jag kan påverka själv Det jag behöver stöd för att påverka Det vi kan göra gemensamt i Vision Det vi inte kan påverka Som medlem i Vision är du medlem i en avdelning eller klubb - samma som dina arbetskamrater. Avdelningen eller klubben har till uppgift att bevaka dina intressen. Du är med och väljer era fackliga ombud som representerar dig i förhandlingar och inom Vision. Vision utgår från arbetsplatsen där de flesta frågor kring vårt arbetsliv kan utvecklas till det bättre. Att kunna påverka Vision utgår också från arbetsplatsen genom att påverka sitt arbetsplatsombud eller rent av kanske ta på sig ett uppdrag som ombud. (tänk på att när det handlar om mindre arbetsgivare är ofta arbetsplatsen om och klubben samma sak varför det måste tydliggöras vid utbildningen så att de som kommer från mindre arbetsplatser inte upplever sig exkluderade När det handlar om mer generella frågor som rör arbetsgivaren i stort som du anser att Vision ska driva finns möjligheter att direkt kunna diskutera frågan med din avdelning/klubb (eller sektion). Du kan också via ett ombud framföra dina idéer till avdelningen/klubben (sektionen). Tänk dock på att det är avdelningen/klubben (sektionen) som finns där för dig och inte tvärtom varför du alltid kan ta en kontakt direkt med denna. Regionalt Vision har också ett antal regionala grupper där regionsgemensamma frågor diskuteras. Samordningsgruppen är ett sådant forum som innefattar länken mellan förtroendevalda och de anställda i Vision. Det finns också diverse regionala forum vars syfte är att diskutera frågor kring avtalsrörelser till förbundets politiska inriktningar i övrigt. I dessa är ofta avdelningar och klubbar representerade med en eller ett fåtal personer beroende på storlek. Forum Från din klubb eller avdelning går ditt inflytande vidare inom Vision. I klubbar och avdelningar väljer medlemmarna representanter till forum, som är uppdelade per avtalsområde och region. Det betyder att representanter från arbetsplatser som följer samma kollektivavtal inom en region träffas och diskuterar frågor av gemensamt intresse. Regionkonferens Minst en gång per år träffas fackligt aktiva i din region på en regionkonferens. Där diskuteras och planeras den regionala verksamheten för det kommande året. Visions förbundsstyrelse leder och utvecklar Visions verksamhet utifrån vad som har bestämts på förbundsmötet. Förbundsstyrelsen består av 13 personer, varav en är personalklubbens representant (från kansliorgansiationen). Styrelsen träffas en gång i månaden, men ledamöterna har också många andra uppdrag var och en för sig. De ingår i andra styrelser och arbetsgrupper, och finns med vid regionala träffar. Förbundsmötet är Visions högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsmötet bestämmer inriktningen på Visions arbete och vilka frågor som ska prioriteras under de kommande åren. Som medlem kan du skriva motioner till förbundsmötet om frågor som du tycker att Vision ska arbeta med. Antingen kan du skriva på egen hand, eller prata med din styrelse som kan skriva motionen i din avdelnings eller klubbs namn.

10 Min karriär Se egen ppt-presentation

11 Min utveckling Utvecklingssamtalet Arbetsplatsens utveckling
Organisation Arbetsmiljö Samarbete och Ledarskap Kompetensutveckling Analysera Nedanstående information är hämtat från hemsidan, använda gärna hemsidan direkt istället för ppt i detta avsnitt är det upp till dig som kursledare/utbildare. Arbetsplatsens utveckling Vad är verksamhetens mål, och hur bidrar jag till det? Hur planerar och utvecklar vi verksamheten? Vad ska hända framöver, och hur påverkas jag?   Arbetsfördelning och organisation Min arbetssituation Min arbetssituation under det gångna året Hur har jag utvecklats under året? Vilka är huvudarbetsuppgifterna? Glädjeämnen och problem i arbetet Vilka krav har arbetet ställt och hur har jag uppfyllt dem? Vad vill jag ska förändras i verksamheten? Arbetsuppgifter som jag känner mig osäker på  Gör jag rätt uppgifter? Har jag tillräckligt med stimulerande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter Får jag användning för mina kunskaper? Användning av teknik Fungerar uppföljningen av det arbete jag gör? Min arbetsmiljö Trivsel – hur är arbetsklimatet? Hur är den fysiska arbetsmiljön? Förekommer mobbning eller kränkande särbehandling? Är alla delaktiga? Är mötesformerna bra? Hur är stressnivån? Vad gör du om det blir en hög stressnivå? Fungerar arbetstiden? Samarbete och ledarskap Gruppens arbetsresultat Relationen till och samarbetet med min chef Vilka krav och förväntningar har jag på min chef Vad kan förbättras i kommunikationen mellan mig och chefen? Samarbetet med arbetskamraterna  Får jag den information jag behöver?  Hur får jag veta när jag gjort något bra?  Hur är min förmåga till initiativ, samarbete, ansvarskänsla, motivation och att ge och ta kritik.   Kompetensutveckling Hur kan jag och mitt arbete utvecklas på kort och på lång sikt? Önskemål och behov av utbildning, praktik eller andra arbetsuppgifter Annan arbetsfördelning? Förväntningar på chef, medarbetare och organisation Kan jag tänka mig att prova andra arbetsuppgifter? Är något annat som händer i mitt liv viktigt att berätta om? Tänk efter hur samtalet var. Det hjälper till att göra nästa utvecklingssamtal ännu bättre. Analysera efter utvecklingssamtalet om klimatet var öppet om det viktiga kom fram om ni båda fick sagt vad ni ville om kritiken var konstruktiv om råd och förslag var bra om stämningen var lugn, spänd eller för stressig om ni avslutade i en positiv anda  

12 Verksamhetsplanering
Min lön Verksamhetsplanering Utvecklingssamtal Lönesamtal Nedanstående information är hämtat från Vill du använda hemsidan direkt istället för ppt i detta avsnitt är det upp till dig som kursledare. Förberedelser Tänk igenom på vilket sätt du påverkas av de satsningar och prioriteringar som arbetsgivaren gör. Gå igenom lönekriterierna och gradera dig själv enligt dem. Kartlägg din utveckling: har dina arbetsuppgifter förändrats, utökats eller blivit svårare? Har du förkovrat dig genom kompetensutveckling? Hur har du bidragit till att ni lyckats nå de uppsatta målen? Var konkret. Det är inte alltid självklart att chefen vet eller har sett allt du gör. Hur har din lön utvecklats de senaste åren? Ta reda på lönestatistik och jämför ditt löneläge och löneutveckling med andra med liknande arbetsuppgifter. Kontakta din Vision-avdelning eller klubb, gå in på lönestatistiken här på sktf.se eller kontakta Vision Direkt, tel Till lönestatistiken Ta fram anteckningarna från ditt senaste utvecklings- och lönesamtal. Vad kom du och din chef överens om som kan ha betydelse för din lön den här gången? Diskutera lön med arbetskamraterna. Förbered er tillsammans! Förutom lön kan du också, inom flera avtalsområden, begära andra förmåner. Till exempel kortare arbetstid, pensionsavsättningar, extra semester. Kontakta Vision för att ta reda på vad du bör tänka på vad gäller förmånerna. Sammanfatta och skriv ner dina argument. Ta gärna kontakt med Vision för ytterligare fakta och stöd! Under samtalet Tala klarspråk. Lyssna och var lyhörd för hur din motpart reagerar. För anteckningar under samtalet, och kom överens med chefen om hur samtalet ska dokumenteras. Utgå från verksamhetens behov när du argumenterar. Ställ frågor! På så sätt får du reda på hur motparten tänker och hur du kan påverka henne eller honom. Tycker chefen att din lönenivå och löneutveckling speglar dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer? Vad ska du förändra eller åstadkomma för att du ska få den lön du tycker att du är värd? Om din chef är missnöjd med dina insatser ska du ha möjlighet att diskutera vad du ska göra för att förändra situationen. Vilka insatser behövs från din sida och vad ska chefen göra? Håll dig till saken och undvik att diskutera kollegornas lön istället för din egen. Förlora inte kontrollen. Ta en paus om du eller chefen blir för upprörda. Om du inte är nöjd, förklara varför. Men se till att du använder sakliga argument – då vinner du respekt hos din chef. Efter lönesamtalet Gå igenom de argument chefen framförde. Tyckte ni lika? Om inte, på vilka punkter skilde sig uppfattningarna?

13 Arbetslivets utveckling
Vilka är de viktigaste omvärldsfaktorerna för din utveckling under de närmaste åren? Reflektera på egen hand Diskutera med gruppen


Ladda ner ppt "Mitt jobb & Min karriär."

Liknande presentationer


Google-annonser