Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer"— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer
- ett spel med många olika spelare

2 Definition Samspelet mellan olika typer av aktörer om fördelningen av värden och bördor över nationsgränserna.

3 Vad skiljer i det internationella systemet från det nationella?
Ingen överordnad beslutande myndighet Ingen aktör har våldsmonopol Få eller inga gemensamma värderingar Osäkra regler och normer för hur aktörer ska uppträda mot varandra

4 Fyra aspekter av spelet
Regler Deltagare/Aktörer Mål Medel/Verktyg för att uppnå sina mål

5 Regler Folkrätt Sedvanerätt ”Djungelns lag” Anarkistiska drag

6 Aktörer Stater Nationer/etniska grupper FN EU Multinationella företag
Frivilligorganisationer Terrorgrupper Massmedier

7 Stater Historiskt de viktigaste aktörerna Definition
En maktorganisation som har kontroll över en befolkning inom ett visst territorium. Dessutom erkänd som stat av andra stater Formellt jämlika men … Suveränitet Ett lands rätt att kontrollera sitt område och styra över sina invånare Formellt likvärdiga… Bara på pappret – USA, Togo, Kina eller Sverige har väldigt olika mycket inflytande. Olika stater har olika möjligheter att göra sig hörda och få sin vilja genomförd.

8 Stater - mål Säkra sin överlevnad (gäller alla aktörer)
Skydda gränser mot angrepp (territoriell integritet) Bevara egna myndigheters självständighet Tillvarata invånarnas ekonomiska intressen gentemot omvärlden Skydda sina naturresurser Sprida ideal (demokrati, ideologi mm)

9 Stater – resurser och medel
Politisk makt: Militär makt Historiskt viktig Dyr (ekonomiskt och mänskligt) Försvars- och säkerhetspolitik Ekonomisk makt Neka tillträde till marknader Belöna med ekonomiskt bistånd Hålla inne med leveranser av råvaror (bojkotter) Ideologisk makt Sovet – USA (kalla kriget) Länder/ledare med auktoriet

10 Nationer/etniska grupper
Nation/Etnisk grupp – grupp med upplevd samhörighet och gemensam identitet. Ideologisk makt – som påtryckare genom att skapa sympati. Nationalstater – statsbildning som bygger på en nation. Stater med flera etniska grupper = problem?

11 FN Mål Medel Organisation Att verka för fred Att verka mot fattigdom
Att verka för de mänskliga rättigheterna Medel Skapades för att upprätthålla fred och säkerhet. Noninventionsprincip - ingen rätt att ingripa i staters inre angelägenheter. Säkerhetsrådet kan dock ge tillstånd. Medling vid tvister, beslut om sanktioner och militära tvångsåtgärder. Organisation Generalförsamlingen Säkerhetsrådet Generalsekreterare WHO, UNICEF, UNHCR mflr.

12 EU Tas upp senare…

13 Multinationella företag
(Företag med huvudkontor i ett land och verksamhet i flera andra.) Har alltid funnits företag som agerar över gränser Central plats i världsekonomin Många anställda i många länder Kända varumärken Kontroll över produktionskedjan Hierarkiskt uppbyggda Huvudkontor i västvärlden Stor del av världshandeln (kontroll över råvaror och kapital) Ledande i forskningen

14 Frivilligorganisationer
Fackföreningar Miljöorganisationer Greenpeace Ideologiska organisationer Röda korset, Caritas, Röda Halvmånen Rädda barnen Amnesty Religiösa organisationer

15 Terrorgrupper Använder våld som medel för att uppnå politiska mål.
Skrämma motståndarna Slår ofta mot symbolvärden Al Quida, Hamas, Bader Mainhof, IRA

16 Massmedier Nyckelgrupp för att ex. frivilligorganisationer ska få ut sitt budskap. ”Styr” verklighetsbilden. Ta upp massmedias roll som förmedlare och informatör. Ex. CNN och USA’s insats i Somalia (CNN på stranden innan landstigningen) Massmedia – en självständig aktör eller en spelare som kan styras/manipuleras? ”Wag the dog”

17 Multinationella företag
Aktörer Syfte/Mål Resurser/Medel Verktyg Stater Territoriell integritet Välstånd Ideal Försvar, militär makt Marknader, ekonomisk tyngd Hot Tillträde till marknader, bojkott, ekonomiska sanktioner FN Kollektiv säkerhet, fred Miljö och utveckling Bara vad staterna ställer till förfogande Ideologisk makt Fredsbevarande operationer, medling, övertalning Fastställa dagordningen, bistånd EU Starkare sammanslutning mellan staterna Välstånd Begränsad lagstiftande makt Ekonomisk tyngd, politisk samordning Inre marknad, samarbete om utrikespolitik, kultur, utbildning, forskning mm Multinationella företag Lönsamhet Kapital, teknologi, organisation, varumärke, ekonomisk makt Investeringar, marknadsföring, forskning och utveckling Frivillig- organisationer Idéer, frågor Idéer med dragningskraft, organisation, kunskap, uppbackning av opinionen Direkta aktioner, medier, politisk påverkan Religiöst/ideol ogiskt formade grupper (Extrema) politiska, religiösa idéer Hemlig organisation, hängivna medlemmar, kunskap och resurser för våld Hot om våld, utpressning och terrordåd Massmedier Marknadsposition Global organisation, teknologi Reportage, dokumentärer

18 Definition ”Politisk makt”
”Förmåga att få andra att göra något som de annars inte skulle har gjort. Det förutsätter att maktutövaren antingen kan straffa genom att hålla inne en fördel eller belöna genom att ge en fördel till den andra parten.” (Int. rel. sid 31)


Ladda ner ppt "Internationella relationer"

Liknande presentationer


Google-annonser