Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUs fonder och program – Hänger det ihop?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUs fonder och program – Hänger det ihop?"— Presentationens avskrift:

1 EUs fonder och program – Hänger det ihop?
Mikael Janson – North Sweden European Office Terese Ryndal – Region Västerbotten

2 Varför är fonderna och programmen viktiga för EU?
SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE tillväxt - Verktyg för att nå målen i Europa 2020 strategin - Stärker regional kapacitet såväl som europeisk excellens - Uppmuntrar samverkan mellan aktörer på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

3 REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT

4 TERRITORIELLT SAMARBETE
REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna

5 Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI)…
REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna … med ett gemensamt strategiskt ramverk (GSR)

6 En meny med tematiska mål
SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen

7 tillväxt Regionalt strukturfondsprogram
Europeiska regionala utvecklingsfonden Programmet ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning i programområdena Övre Norrland och Mellersta Norrland Fokuserar på de tematiska målen: Forskning, teknisk utveckling och innovation Tillgången på, användningen av och kvalitet på IKT Små och medelstora företags konkurrenskraft En koldioxidsnål ekonomi Hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur Utbildning, färdigheter och livslångt lärande (MN) Regionala programförslag inlämnades 30 september – klart sommaren 2014 SMART HÅLLBAR tillväxt

8 tillväxt Europeiska Socialfondsprogrammet Europeiska socialfonden
Fokuserar på de tematiska målen: Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Nationellt programförslag tas fram av AMD Klart kring årsskiftet 2013/2014 Regionala handlingsplaner för Övre Norrland respektive Mellersta Norrland INKLUDERANDE tillväxt

9 Landsbygdsprogrammet
Pelare 1: Jordbruksstöd (CAP) Pelare 2: Landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Stödjer utveckling inom landsbygdsområdena, jordbruk och skogsbruk Kunskapsöverföring och innovation samt ökad konkurrenskraft Organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen Återställa, bevara och främja ekosystem samt främja resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål/klimattålig ekonomi. Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling Jordbruksverket lämnar förslag på Nationellt program Regionala handlingsplaner feb – Länsstyrelserna. 5% Leader (CLLD) SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE tillväxt

10 tillväxt Nationellt Regionalfondsprogram (9:e )
Europeiska regionala utvecklingsfonden Stödjer samverkansprojekt mellan län och som bidrar till att utveckla regionala styrkeområden Fokuserar på de tematiska målen: • Forskning, teknisk utveckling och innovation • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag • Koldioxidsnål ekonomi -Insatser för territoriell utveckling och samordning Lokalt ledd utveckling (CLLD) (6%) - Insatser för förstärkt strategiskt lärande och processtöd Nationellt processtöd & Hållbar stadsutveckling Programförslag inlämnades 30 september SMART HÅLLBAR tillväxt

11 Gränsregionala programförslag inlämnas i slutet november 2013
Territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Knyter samman geografier genom samarbete över landsgränser. Gemensamma utvecklingsfrågor för gränsregionala mervärden Gränsregionala programförslag inlämnas i slutet november 2013 Interreg Nord Botnia-Atlantica Sverige Norge

12 Knyter samman regioner med gemensamma utmaningar eller resurser
Territoriellt samarbete b) Transnationellt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Knyter samman regioner med gemensamma utmaningar eller resurser Northern Periphery and Arctic Programme Forskning, teknisk utveckling och innovation Små och medelstora företags konkurrenskraft En koldioxidsnål ekonomi Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Östersjöprogrammet forskning, teknisk utveckling och innovation hållbara transporter och viktig nätinfrastruktur

13 Europeiska regionala utvecklingsfonden
Territoriellt samarbete c) Interregionalt samarbete Europeiska regionala utvecklingsfonden Bygger europeiska nätverk och regionalt erfarenhetsutbyte. Frågor av gemensamt intresse för alla Europas regioner står i fokus. Interreg IV C möjliggör nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. URBACT II handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. INTERACT II är ett program för erfarenhetsutbyte som riktar sig till myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av strukturfondsprogrammen. ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och planering. Det handlar framför allt om regionala analyser.

14 TERRITORIELLT SAMARBETE
REGIONALT TERRITORIELLT SAMARBETE SEKTORSPROGRAM NATIONELLT Regionalfondsprogram ÖN/MN Socialfondsprogram Landsbygdsprogram Havs- & fiskeriprogram Botnia-Atlantica Sverige Norge Nord Northern Periphery and Arctic Östersjöprogrammet Nationellt regionalfondsprogram URBACT II Interreg IV C ESPON INTERACT II Horizon 2020 COSME LIFE Kreativa Europa ERASMUS + Hälsa för tillväxt Connecting Europé Facility Ett Europa för medborgarna

15 Horizon 2020 [€ 70 miljarder]! Europeiskt ramprogram för forskning och innovation Tre prioriteringar: Excellent Science För forskare (och företag inom delprogram) Industrial leadership För forskare, näringsliv (inkl.SME) och (samhälle) Societal Challenges (40 av 70 miljarder Euro) För forskare och samhälle, samt näringsliv (inkl.SME) Samt Grand/Global Challenges/International cooperation med “alla” länder i världen och för forskare, näringsliv (inkl.SME) och samhälle Många av aktiviteterna inom programmet kommer att syfta till att överbrygga klyftan mellan forskningen och marknaden

16 Erasmus + [€ 14,8 miljarder]!
Att öka människors kunskaper och kompetens för att bli anställningsbara Stödja en modernisering av utbildningsystemet Effektivisera genom att slå samman olika program inom ett ramverk med spets mot det som inte finns i CSF Sju program blir ett med tre delar (Mobilitet/Samarbetsprojekt/Policyförändring): - Livslångt Lärande (= Erasmus, Leonard da Vinci, Comenius, Grundtvig) - Ungdom på Väg - Erasmus - Mundus - Tempus Internationella utbytesprogram - Alfa (bl a lånegaranti Masters studenter, 3%) - Edulink Erasmus +

17 Kreativa Europa [€ 1,3 miljarder]!
Stöd till film, kultur och kreativa verksamheter För att öka deras bidrag till jobb och tillväxt Sammanslagning av tidigare separata program ”One-stop-shop” öppen för all kulturell och kreativ verksamhet Små aktörer kunna få upp till € 1 miljon i ”lånegaranti” för banklån Individer kan få stöd via branschorganisationer Olika ”spår” för audiovisuell industri och annan kulturell verksamhet Tidigare Kulturprogrammet blir ”Kulturdelen” [c:a € 824 miljoner] Tidigare Media och Media Mundus blir ”Mediadelen” [c:a € 455 miljoner] + Övergripande lånegarantiinstrument [c:a € 184 miljoner]

18 Life [c:a € 3miljarder] Stöd till regionala strategier för;
Låga kolidioxidutsläpp Motståndskraft mot klimatförändringar Småskaliga klimatprojekt genomförda av SME:s Förbättra effektiviteten/genomförandet av EU:s klimatpolitik Stödja bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer Integrering med andra finansieringskällor Delprogrammet Miljö Miljö och resurseffektivitet Biologisk mångfald (återställa ekosystem+stödja Natura 2000-områden) Miljöstyrning och miljöinformation Delprogrammet Klimatpolitik Begränsning av klimatförändringar Anpassning till klimatförändringar Klimatstyrning och klimatinformation

19 Hälsa för tillväxt [€ 398 miljoner]
Sprida innovativa lösningar som kan förbättra hälso- och sjukvården Samla ländernas resurser och kunskap för att lösa gemensamma problem Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård Främja hälsa och förebygga ohälsa Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan Utvärdering av medicinska metoder i frivilligt nätverk mellan ländernas centrum för utvärdering av medicinska metoder Samarbete om sällsynta sjukdomar Förebyggande och bekämpande av cancer MÅL Åtgärder

20 COSME: Programmet för företagens konkurrenskraft och små- och medelstora företag [c:a € 2,3 miljarder] Stärka de Europeiska företagens konkurrenskraft (c:a ftg/år) Tillgång till finansiering för SME genom särskilda finansiella instrument lättare att söka, såsom riskkapital för uppstart & lånegarantier upp till € :- ”Enterprise Europe Network” stärks för”one-stop-shop” för behoven hos företag, 600 organisationer ger gratis hjälp bl a hitta finansiering Stöd till insatser för att stärka entreprenörskap och etablera transnationella nätverk för utbyte av erfarenheter, särskilt unga Genomföra aktiviteter för gränsöverskridande nätverk och lära av varandra mellan SME:s Tillgång till marknader i och utanför EU genom information till och samverkan mellan företag samt ”mainstreaming” mellan marknader inklusive helpdesk i Kina för immateriella rättigheter m m Små och medelstora företag (men även större/stora) Befintliga entreprenörer (främst småföretagare) Medborgare som vill bli egenföretagare (särskilt unga/kvinnor) Organisationer/Myndigheter som stödjer företag och företagande Insatser Målgrupper

21 Flera program Programmet för sysselsättning och social innovation [€ 815 miljoner] Tidigare PROGRESS, Eures, Progress-mikrolån inkorporeras. Syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins målsättningar. Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter kopplat till TEN-T, Energinät samt telekommunikationer och Informations- och kommunikationsteknik (CEF) [€ 30 miljarder]. Ett Europa för medborgarna [€ 164 miljoner]. Öka kunskapen om EU och främja medborgarengagemang. Rättsliga frågor/Rättvisa [€ 334 miljoner] Sammanslagning programmen för Civil Justice (JCIV), Criminal Justice (JPEN) samt Drug Prevention and Information Programme (DPIP) Rättigheter och medborgarskap [€ 389 miljoner] Ersätter programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom programmet för Employment and Social Solidarity – PROGRESS

22 Europa 2020-strategin tillväxt SMART HÅLLBAR INKLUDERANDE Regionalt
EU:s Strukturfonder & Forskningsfonder m fl specialisering kluster Gräv där du står och sikta mot de spirande trädtopparna! (= gör en SWOT) Europeisk Excellence Global Konkurrenskraft (på marknaden) Regionalt Kapacitetsbyggande EU:s Sektorsfonder innovation

23 Programsynergier mot nya höjder …
Programsynergier mot nya höjder ….från Regionala basen till Europatoppen Territoriella Samarbetet Regionalfonden Konkurrenskraft COSME LIFE CEF (trafik/Energi/ICT) Hälsa för tillväxt Sysselsätt/Social innov. Kreativa Europa Excellens Medborgar, Rättvisa, Rättighet Erasmus+ Horizon 2020 Kapacitets- uppbyggnad Landsbygds- utveckling Socialfonden

24 x 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Program Tematiskt område 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2: Öka tillgång till, användning av och kvalitet på IKT 3: Öka små och medelstora företags konkurrens-kraft 4: Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5: Främja anpassning, riskföre-byggande och riskhantering i samband med klimat-förändringar 6: Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7: Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nät-infrastruktur 8: Främja syssel-sättning och arbetskraftens rörlighet 9: Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10: Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Landsbygds-programmet x Regionala strukturfonds-programmet ÖN och MN Europeiska Socialfondsprogrammet Botnia-Atlantica Nordprogrammet Sverige Norge Programmet Northern Periphery and Arctic programme Östersjö-programmet Horizon 2020 Life Hälsa för tillväxt Kreativa Europa COSME Erasmus+ Programmet för sysselsättning och social innovation Connecting Europé Facility Erasmus for young entrepreneurs

25 Tack!


Ladda ner ppt "EUs fonder och program – Hänger det ihop?"

Liknande presentationer


Google-annonser