Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsofrukost 15 juni

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsofrukost 15 juni"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsofrukost 15 juni
Folkhälsan angår alla. Hur kan vi som arbetar i landstinget tillsammans med andra aktörer bidra till bättre folkhälsa? Välkommen!

2 En god och jämlik hälsa för alla i länet
1. Goda livsvillkor 2. God miljö 3. Goda arbetsförhållanden 4. Hälsosamma levnadsvanor 5. God psykisk hälsa FHP 2005 Alla förvaltningar och bolag - utgångspunkt för folkhälsoarbetet i alla landstingets verksamheter. Alla mål kan omfatta hälsosamt åldrande minst kring arbetsförhållanden

3 GODA LIVSVILLKOR Inledning Catharina Barkman - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen God Morgon Vården Ludvig Rasmusson kåserar kring hälsa och livsvillkor Olika livsvillkor – en utmaning för vårdcentralens hälsoarbete Lena Lundh - Centrum för Allmänmedicin Kommunalt folkhälsoarbete i möte med landstinget Elisabeth Skoog Garås - Botkyrka kommun Från handlingsplan till insatser – information Gunnar Åberg, Jenny Sydhoff - Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

4 Lena Lundh Distriktssköterska, FPU ledare doktorand
Olika livsvillkor – en utmaning för vårdcentralernas hälsoarbete Folkhälsofrukost 15 juni 2012 Lena Lundh Distriktssköterska, FPU ledare doktorand

5 Fortbildning inom hälsofrämjande, exempel:
Motiverande samtal Levnadsvanor - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Hälsosamtal för 75-åringar Risk för undernäring

6 Bakgrund Stora skillnader i hälsa
Södertälje har den högsta dödligheten i länet 20 % av männen och 15 % av kvinnorna röker dagligen 61 % av männen och 46,5 % av kvinnorna är överviktiga Hälften av kommunens invånare är av utländsk härkomst Folkhälsorapport 2011

7 Livsstilsskolan ”Tänk om”
En kurs om livsstilens betydelse för hälsan Startade som ett projekt 2009, Hälsoenheten i Södertälje Målgrupp: personer med socioekonomisk svår situation Utländsk härkomst

8 ”Tänk om” Serie med 6 föreläsningar där olika områden belyses ur ett hälsoperspektiv Individuella möte konditionstest, samtal om fysisk aktivitet, motiverande samtal Fortsatt stöd och behandling på hälsoenheten

9 Samverkanspartners Södertälje kommun Arbetsmarknadscentrum ABF
Ortodoxa kyrkorna Arbetsförmedlingen Arbetslivsresurs Öppen vårds psykiatrin Efter projekttiden slut Man Power – deltagarna går kursen innan de går ut i arbetslivet

10 Resultat 166 bjöds in till 11 kurser 83 personer deltog (2009-2010)
61 fullföljde hela programmet 58 deltog i hälsoenhetens program Stark samverkan och samsyn mellan olika aktörer för att stödja målgruppen. Långsiktigt arbete, tålamod och att se möjligheterna. Små livsstilsförändringar och under lång tid 10

11 Wasa vårdcentral Hälsofrämjande mottagning
Start våren 2010 – arabisk/assyrisk talande sjuksköterska Målgrupp: socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Geneta och Ronna Utskick informationsblad på arabiska Kontakt med kyrkor SFI Deltagarna Avgiftsfria besök

12 Program Individuella möten
Frågeformulär om hälsotillstånd, fysisk aktivitet, tobak/alkoholvanor Provtagning kolesterol, blodsocker, längd och vikt (BMI), midjemått, blodtryck

13 Åtgärder Kost och motionsråd – arabiska
Hänvisning t.ex. sjukgymnast, blodtrycksmottagning, diabetessjuksköterska, kurator, hälsoenheten Friskvårdsaktörer i området Föreläsningar på SFI Stavgångs/promenad grupper 1 timme 3 ggr/v Genetadagen 13

14 Resultat Identifierat 80 % med högt BMI (324)
Hälsosamtalet underlättas när samtalet kan genomföras på patientens eget språk och vårdgivaren är förankrad i kulturen Ökad förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och viktminskning/hälsa

15 Hälsoenheten i Södertälje
Ulla Lennartsson BM, Mia Löfqvist sjukg, Gerda Adelgren DSK och Anne Larsson DSK Carema vårdcentral Wasa, Suheyla Aslan, sjuksköterska,

16 Vill du veta mer?

17 Kommunalt folkhälsoarbete i möte med landstinget
Elisabeth Skoog Garås

18 Såväl landstinget som kommunens styrdokument:
Utvecklingsfokus

19 Policy och handlingsplan folkhälsa
Statens ambitioner Kommunens ambitioner Policy och handlingsplan folkhälsa Nuläge Landstingets ambition Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Folkhälsoarbetet ska leda till att hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper inom Botkyrka och i jämförelse med länet och landet kvinnor och män med olika livsvillkor (socioekonomi) , levnadsförhållanden (boendemiljö, arbetsmiljö etc), olika ursprung, med eller utan funktionsnedsättning, olika faser i livet mm .

20 Likheter - policy Ojämlikhet i hälsa ska minska Grupper = samtliga MR
Hållbar utveckling: i all verksamhet - långsiktigt främja befolkningens hälsa Barn ungdom, unga vuxna, mitt i livet, äldre Hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar Grupper = samtliga MR Hållbar utveckling: en av 6 utmaningar: Botkyrkaborna är friska och mår bra Barn-tonår, unga vuxna-mitt i livet, seniorer

21 Skillnader - policy Några utvecklingsarbeten som andra aktörer kan genomföra Några verksamheter är utpekade Utvecklingsarbete som kommunen själv kan påverka Andra aktörer viktiga Verksamheterna har angett vad de kan påverka

22 Mål 1. Goda livsvillkor: ojämlikhet i hälsa ska minska
Beakta skillnader i hälsa grupper Motverka utanförskap och segregation, stimulera till delaktighet Uppmärksamma flickors och pojkars livsvillkor - barnkonventionen Förbättra förutsättningarna utifrån medellivslängden och hälsan Folkhälsoarbete utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer Följa hälsan & bestämningsfaktorer - kunskap om livsvillkor, jämlik hälsa Samverkan olika aktörer, hälso- främjande livsvillkor + levnadsvanor Generella lösningar systematiskt utformas -> nå med störst behov Fånga upp olika gruppers behov - målgruppsanpassa service/stöd Arbeta med såväl strukturella som kompenserande åtgärder Samtliga nationella folkhälsomål – lyft utvecklingsbehov Samverkan andra aktörer

23 Likheter/skillnader – handling - utveckling
Minska skillnader i hälsa Goda livsvillkor Likheter/skillnader – handling - utveckling Hälsoinformation till utsatta grupper Riktade insatser/kulturkompetens i primärvården -> motverka ojämlikhet i hälsa Utveckla, utvärdera, sprida kunskap om skadeförebyggande insatser Förbättra stöd för patienter/anhöriga som drabbas av våld i nära relationer Utveckla förutsättningarna trygghetskänsla i kollektivtrafiken Vidareutveckla/sprida metodik HKB Utveckla kunskap för att underlätta ett liv i balans Hälsokommunikatörer - skapa förutsättningar alla grupper integrera aktuell kunskap proportionell universalism Stärka skadeförebyggande arbetet bland seniorer flera risk- och skyddsfaktorer Förebygga + insatser för våld i nära relationer + hedersrelaterat våld/förtryck Miljö som stimulerar åtgärder för god folkhälsa samt mål om trygghet i miljön Hållbarhetskonsekvensbedömning - HåKB Interna (arbetsmiljö) och externa åtaganden (miljö) - BGV

24 Arbetssätt - likheter Policy och plan gäller alla verksamheter
Samtliga verksamheter planerar, genomför och följer upp sitt folkhälsoarbete Samordning, planering och uppföljning centralt ur befolkningsperspektiv genomföra planera Följa upp analysera

25 Förslag till särskilda områden där vi kan samarbeta mer
Utveckla samverkan mellan kommunens och landstingets aktörer Förslag till särskilda områden där vi kan samarbeta mer Sammanhållet ansvar? Kommunens nuvarande och ev kommande hälso & sjukvård Främjande föräldrar föräldrastöd under barnets hela uppväxt 0-17 år Hälsofrämjande perspektiv - flickor och pojkar i utsatta livssituationer Utbildning, praktik och arbete – integrera ”hälsa” vid kartläggning av behov, resurser och förmåga Främjande arbetet kring goda levnadsvanor – t.ex stärkt samarbete (FaR) Att kvinnor och män som brukare och anhöriga får stöd och insatser utifrån behov och förutsättningar - att göra jämlikt är att göra olika Anhörigsstöd enligt nya Hälso- och sjukvårdslagen Uppsökande och förebyggande hembesök Climatools – beredskap för värmeböljor (22 000)

26 Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa
”Det är etiskt tvingande att utjämna ojämlikheten i hälsa. Social orättvisa gör att många människor dör i onödan”

27 Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan…
”Landstinget är både en stor arbetsgivare och en stark kund… och har ett demokratiskt ansvar för jämlik service till länets medborgare avseende hälso- och sjukvård och trafik. Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan… Det betyder att landstingets olika verksamheter har en daglig effekt på medborgarnas hälsa och levnadsvanor.” Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg

28

29 Tre strategier i handlingsplanen
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Samverkan med andra aktörer Kommunikation och 27 prioriterade insatser FHP 2005 Alla förvaltningar och bolag - utgångspunkt för folkhälsoarbetet i alla landstingets verksamheter. Alla mål kan omfatta hälsosamt åldrande minst kring arbetsförhållanden För alla insatser anges tydligt vilken /vilka förvaltningar och bolag som har huvudansvaret för att insatsen genomförs

30 Mål 1 Goda livsvillkor Utveckla hälsoinformation till utsatta grupper
Utveckla riktade insatser och kulturkompetens i primärvården för att motverka ojämlikhet i hälsa Utveckla, utvärdera och sprida kunskap om skadeförebyggande insatser riktade till barn, ungdomar och äldre Hälso- och sjukvården ska förbättra stödet för patienter som drabbas av våld i nära relationer och deras anhöriga 1 +2 Socioekonomiska skillnader följer med upp i åldern äldre invandrare 3 Skador bland äldre (Lollo exempel?) 4 Våld finns även i den äldre gruppen

31 Mål 1 Goda livsvillkor forts.
Utveckla förutsättningarna för att kollektivtrafiken ska vara en plats där människor känner sig trygga Vidareutveckla och sprida metodik för hälsokonsekvens­bedöm-ningar, HKB, till användare inom SLL och i länets kommuner Utveckla kunskap för att underlätta ett liv i balans Skapa förutsättningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 +2 Socioekonomiska skillnader följer med upp i åldern äldre invandrare 3 Skador bland äldre (Lollo exempel?) 4 Våld finns även i den äldre gruppen

32 Fem frukostmöten kommer att presentera Folkhälsopolicyns fem mål och handlingsplanen Handling för hälsa 15 jun Mål 1 Goda livsvillkor 14 sep Mål 2 God miljö 12 okt Mål 3 Goda arbetsförhållanden 16 nov Mål 4 Hälsosamma levnadsvanor 14 dec Mål 5 God psykisk hälsa Välkommen!

33


Ladda ner ppt "Folkhälsofrukost 15 juni"

Liknande presentationer


Google-annonser