Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Janne Dicander Koncern IS-IT strateg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Janne Dicander Koncern IS-IT strateg"— Presentationens avskrift:

1 Janne Dicander Koncern IS-IT strateg janne.dicander@borlange.se

2 Människor Kommunikation Service Mötesplats Borlänge
De första besökarna kom gåendes på Badelundaåsen. Sedan fick färderna och transporterna på Dalälven allt större betydelse. Det fortsatte med vägar, järnvägar och flygleder. Borlänge har sedan långt tillbaka varit en mötesplats för människor, varor och tjänster. Idag bygger vi infrastrukturen vidare med tele- och datakommunikation i BITNET, Europas snabbaste stadsnät. Fart Strukturrationaliseringar och teknikutveckling har gett ett näringsliv i ständig rörelse. Satsningar på utbildning, forskning och högteknologi ger en nyfiken stad biljetten till framtiden. Den nyfikenheten finns tom dokumenterad i ett Framtidsmuseeum. Borlänge är en ung och nyfiken stad med rötter djupt i den historiska utvecklingen. Här möts Bergslagen och Dalarna. Tempot inom näringsliv och utbildning är högt, samtidigt som stolta traditioner vårdas. Tunaslätten, Järn och skog Mot slutet av järnåldern var tunaslätten med sin rika mylla Dalarnas handelscentrum. Redan då var järnet en av de viktigaste handlesvarorna. På 1870-talet anlades ett järnverk vid Domarvsforsen samtidigt som järnväg lades från Gävle genom Borlänge till Göteborg. Det gav grunden till SSAB och STORA – företag som som var med och byggde uppden svenska välfärden, och som idag lever vidare som moderna högteknologiska storföretag.

3 Omvärldskartan Komplexitet Det kreativa kaoset Trygga hörnet
Förändringstakt

4 Synvända

5 24 timmars-medborgaren Projekt Delmål E-servicelandet
Hur uppnår Borlänge delmålen? Det viktigaste är att de tjänster företag och medborgare efterfrågar, verkligen finns tillgängliga och att antalet användare motsvarar leverantörernas förväntningar. För att nå dessa dessa delmål har ett antal projekt dragits igång och under året kommer många fler att startas. Nu finns den tekniska grunden och 1998 är det stora projektåret byggdes nätet och 1999 ska tillämningarna och användarna befolka nätet. Så när nyårsklockorna ringer in det nya milleniumet ska Borlänge bärga de första skördarna från nybyggarlandet.

6 Kommun LandstingMyndighet
E-servicelandet Näringsliv Varför har Borlänge satsat på BITNET? För att nå ökad tillväxt i utbildning och näringsliv, ökad service till medborgare och företag samt mindre slitage på miljön. Mötesplats Borlänge Bitnet ger en plattform som erbjuder mötesplatser för alla i Borlänge. Här träffas medborgare, unga som gamla, shoppar, underhålls, utbildar sig, utbyter information och samlar kunskap. Hit kommer företagen, erbjuder varor, söker affärspartners och anställda samt tjänster som bokhållning, telemarketing, back-up och bud. Porten till det globala nybyggarlandet kommer att finnas vid varje förstukvist och varje dörr hos företagen i Borlänge. Istället för att fysiskt flytta oss till nya arbetstillfällen, marknader och kunskaper kommer de till Borlänge. ”E’ lita kula” med hela världen i din hand. Miljö Bitnet blir ett av de viktiga verktygen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Den snabba kunskapsspridningen ger möjlighet till effektiv forskning, utbildning och insatser kring miljöfrågor. Enskilda människors möjligheter att få information ökar liksom deras möjligheter att höras. Transporter effektiviseras genom ny logistik. Personbilstrafiken minskas genom andra sätt att kommunicera, t ex bildtelefoni. I nybyggarlandet är den viktigaste resursen mänsklig kompetens – naturens resurser sparas. Kommun LandstingMyndighet Medborgare

7 Porten till E-service landet
Infostruktur Metadata Nomenklatur Hur ska Borlänge använda BITNET för att nå målen Tillväxt, Service och Miljö? Bolänges välfärd är som sagt uppbyggt på infrastruktur. Nu är det dags för nästa steg. Bitnet blir porten till det globala nybyggarland som kommer efter industrisamhället. Borlänge ska ta det digitala språnget genom porten, och muta in en rejäl bit. Det blir sedan grogrunden till Borlänges framtida välfärd Det innebär nya marknader, nya jobb och nya sätt att göra affärer. Individen får möjligheter att skräddarsy ut-bildningar från många håll och chansen till möten med människor, i det egna kvarteret likväl som från fjärran kontinenter, ökar. Information om allt från den egna hälsan till bokning av teaterbiljetter finns på en knapptrycknings avstånd, 24 timmar om dygnet. Pendelavstånden blir försumbara, när resan sker på nätet. Det går lika bra att koppla upp sig hemifrån som någon annanstans på Bitnet. Arbetet kan ligga i Göteborg, New York eller på valfri plats, där liknande tekniska förutsättningar finns. På Bitnet reser man med lätt bagage eftersom datakraft och lagring samlas i centrala servrar. Med små, snabba och billiga så kallade klienter kopplar borlängebor och företag upp sig. Resultatet lagras centralt och är åtkomligt från valfri plats och tidpunkt.

8 Ta hänsyn till medborgarens - individens varierande förmåga att ta till sig information och använda teknik Säkra individens rätt till offentlig information och tjänster. Skapa tillit till tekniken för individen. Följ etablerade standarder Förutsättningar

9 Offentliga Kontoret Struktur - dokument hantering Diarie - ärende
Webb - Publicering Inga träd får växa upp till himelen sägs det. Det här är Zbignie Skowroneks hus på Gamla Tunavägen 17. Han kom till Borlänge och förverkligade sin dröm. Det gick utmärkt. Vi tänkte att vi skulle bygga ett nät som skulle bygga på den senaste tekniken, bära all kommunikation och lyfta industristaden Borlänge in i kunskapsamhället. Det gick också aldeles utmärkt Så nu har vi Europas snabbaste och bäst utbyggda stadsnät. Det är basnät för all kommunikation inom tele, data och kabelteve i Borlänge. Vi har dessutom ett projekt som samlat komptens från alla delar av kommunen. Alla arbetar mot samma mål och vi har kul tillsammans. Den fiber Borlänge sträckt ut räcker ända till cyberspace. Offentliga Kontoret

10 Samarbetsprojekt Borlänge kommunkoncern Borlänge Energi AB Hushagen AB
Stora Tunabyggen AB Sygn Software Bardeli Samarbetsprojekt Telia svara för 29 miljoner av investeringen i första fasen av bitnet. Övriga 26 miljoner kommer från kommunkoncernen där Bolänge kommun, Borlänge Energi, Fastighet Hushagen och Tunabyggen samarbetar. Förutom kommunkoncernen är näringslivet, landstinget och högskolan viktiga användare.

11 Ekonomihandbok Personalhandbok Karta/Ritningar Protokoll Pilot-Projekt

12 Behörigheter på flera nivåer inom original-dokument
Sökmöjligheter med flera variabler Titta ,skriva ut ”dokument-ritningar” från valfri plats i nätverket Decentraliserad publicering på intranät och WWW Tidsstyrd publicering Enkelhet att bifoga dokument, länkar, karthänvisningar Goda länkningsmöjligheter i strukturen Hantera många olika informationsformat Enkelhet i installation och användande Ingen klient för att läsa informationen Viktiga -funktioner

13 Exempel på nomenklatur för Borlänge kommun
Förordning Ordning -delegationsordning - attestordning - bolagsordning Reglemente Stadga - Lokal ordningsstadga Stadgar - föreningsstadgar Modell Norm Koncept Handbok Anvisningar Bestämmelser Föreskrifter Instruktioner Riktlinjer Regler Rutiner Direktiv - ägardirektiv-utredningsdirektiv Mål - inriktningsmål - ledstjärnor - verksamhetsmål - resultatmål - effektmål - kvalitetsmål - produktivitetsmål -delmål Vision Verksamhetsidé Policy Strategi Program Eftersom även telenätet ingår kommer det att bli stora kostnadsbesparingar de närmaste åren. Dstora vinsten kommer i de nya tillämpningar man nu kan bygga upp. En till stora delar centraliserad datadrift gör att användarna kan koncentrera sig på det egna arbetet och lägga mindre tid på ”datastrul”. Svarstider blir bättre och problem kan lösas centralt via nätet. Skolan Skolan kommer direkt att kunna dra nytta av Bitnet. Överhuvudtaget ger snabba dataförbindelser nya utbildningsmöjligheter. I samarbete med lärarhögskolan i Falun tar man nu fram en 10 poängs högskolekurs för Borlänges lärare, där de nya pedagogiska möjligheterna tas till vara. Snabba förbindelser med omvärlden ger också tillgång till en mängd information och kunskap. Även administrationen kring lektionerna kommer att underlättas eftersom man siktar mot central nedladdning och service av program. Den enskilda läraren slipper ägna sig åt att ladda program och serva datorer och kan istället lägga all tid på lektioner och elever. Lärare och elever får också tillgång till skolans interna nät när de arbetar hemma. Administration Med moderna hjälpmedel förenklasrutiner och flytta knappa resurser ut i verksamheten i stället Med på köpet kommer ett stadshus som är öppet dygnet runt. De, som kopplar upp sig mot kommunen, ska själva kunna söka information, fylla i blanketter om byggnadslov och barnomsorg, med samma enkla program som man idag använder på Internet. Via elektronisk handel kan fakturering ske utan papper och med mycket god kontroll på marknadens erbjudanden och priser. Ett avtal för leverans av system för elektronisk handel har också i dagarna gjorts klart. Uppbyggande av kommunens informationssidor kommer att ske fortlöpande under nästa år. Exempel på nomenklatur för Borlänge kommun

14 Önskemål på framtida funktioner
Möjlighet att använda ritningarna som underlag för beräkning av ytor, koppla rum till personer, telefoner, utrustning i övrigt mm. Bättre koppling för att hämta metadata från profilkortet i ärendehanteringen Kopplingar mellan olika dokument för att ha möjlighet till bläddringsfunktioner mellan flera dokument Statistikfunktion - Textversion - Enklare länkning till dokumenthanteringssystemet - Möjlighet till direktlänkar från rubriker i navigeringsfältet Önskemål på framtida funktioner

15 Framgångsfaktorer Ärende – Diarium hantering
- Enhetlig utformning av mallar för protokoll och publicering Struktur och Dokumenthantering Styrning av struktur Namnstandarder Registreringsbegrepp Publicering Enkel tidsstyrd publicering. Bifoga dokument, länkar, karthänvisningar mm. Decentraliserad publicering. Tre områden är utpekade som speciellt viktiga. • Antalet tillämpningar tillgängliga på BITNET måste gå upp • Informationen måste nå ut • Priserna måste hållas ner Andra områden som teknik, marknadsföring och orgnisation är viktiga men av underordnad betydelse. Tillämpningar, information och priser är nyckeln Framgångsfaktorer

16 Framgångsfaktorer Viktigt med beslut på högsta nivå vid införandet
Säkra resurserna Informera Flexibilitet Utbilda och ge support till användarna Utbildning i lagar och reglementen som styr ärende och dokumenthantering Eliminera möjligheten att arbeta den gamla och nya processen parallellt. Ansvar för gemensamma grundrutiner behörighet, strukturstyrning, namnstandard, registreringsbegrepp och versionshantering Framgångsfaktorer

17 Teknisk bas Sygn Icom Publicering Sygn Manager Dokumenthantering
WDDX format idag Soap kommer Plattform Cold Fusion Sygn Manager Dokumenthantering WDXX intern kommunikation mellan server och klient Soap API Java plattform XML Teknisk bas Grunden för Bitnet är meter fiberoptiskt nät som grävts ner i marken. Den installationen är klar vid årsskiftet. Nätet läggs med kanalisation, dvs man kan stoppa ner ytterligare kabel utan att behöva gräva igen. Fibernätet är uppbyggt med slingor, för att ett avbrott någonstans inte ska kunna stoppa trafiken – den går då åt andra hållet i slingan. Fibernätet ansluts sedan till olika fastighetsnät på 120 platser runt om i kommunen. 40 av dessa fastigheter är kommunala. De kommunala fastighetsnäten kommer att byggas upp under första halvåret 1998 och de första körningarna på Bitnet beräknas börja i april Under tiden och under inkörningen kommer det nuvarande nätet att användas. På Bitnet kommer varje användare inom kommunkoncernen att få en 10 Mbit/sek förbindelse. Det gäller även skolelever. Det ger möjligheter att köra många olika tillämpningar. Modem använder exempelvis idag 56 kb/sek som bäst. Vid ca 400 kb kan man sända videofilmer för att visa på en fullstor skärm. Den snabba förbindelsen gäller dock bara internt. Hur snabb uppkopplingen mot Internet blir, bestäms sedan av vilken bandbredd som kommunen köper. Det är idag inte klart. På det ”back-bone”, som det fiberoptiska nätet kallas, är hastigheten 2 x 622 Mbit/sek. För att underlätta service och support, kommer också en standardisering av de programvaror som används inom kommunen att genomföras.

18 Ta en E tjänst Vi lyfter kunskaper om, intresse för och användandet av IT hos företag och medborgare. Genom att visualisera och skapa ett nybyggarland – ett Klondyke – skapar vi forskningsprojekt. Borlänge är testområde för ny teknik och aktiva leverantörer osv. Du välkommen att vara med när den nya tekniken testas i en nätverksmiljö utan tak. Fokus flyttas från datorn till nätverkes och Borlänge flyttar ut på världsmarknaden.


Ladda ner ppt "Janne Dicander Koncern IS-IT strateg"

Liknande presentationer


Google-annonser