Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnarträff BBIC 4 februari 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnarträff BBIC 4 februari 2013"— Presentationens avskrift:

1 Samordnarträff BBIC 4 februari 2013

2 Dagens upplägg Info från Socialstyrelsen
Info och frågor från nätverken Lunch kl Diskussion och tankar utifrån FoU Nordost rapporten + hur göra bra kursutvärderingar + goda exempel från praktiken till BBIC-konferensen den 7 november Fika ca kl Återsamling kl. 15:30

3 Spridningen av BBIC jan 2013
60 kommuner + 7 sdf i Gtbg = har prövolicens varav 14 kommuner har en prövolicens som upphört 222 kommuner + 3 sdf i Gtbg = ordinarie licens

4 Licensadministration
Tecknande av Licens med Prövotid (varar i max 24 månader) – licenstagaren ska ha utsett lokala utbildare som har genomgått SoS BBIC-utbildning 2+2 dagar, därefter inkomma med två ex av nämnden påskrivna Licensavtal – AC skriver på Begäran om förlängning av prövolicensen (varar i max 12 mån.) – begäran ska vara motioverad och inges senast 3 mån före prövotidens utgång – BBIC-ansvarig skriver på Ansökan om ordinarie licens (gäller tillsvidare) – finns särkskild blankett för detta på SoS webbplats, om SoS begär det ska nämnden komplettera med uppgifter som SoS begär, undertecknas av nämnden, inges senast 3 mån före prövotidens utgång – AC skriver på Some concluding remarks. A recently performed qualitative study shows that BBIC contributes to enhance childrens and parents participation in the process. BBIC – especially the triangle – seems to have contributed to the understanding of the context and to increased participation.

5 Licensadministration
Ansökan om ytterligare förlängning av prövolicensen (varar i max 12 mån.) – ansökan ska innehålla en redogörelse för varför man inte kunnat slutföra implementeringen, exakt vad som återstår att införa och en implementeringsplan för det som återstår, hur det ska göras, planerade aktiviteter, vem som ansvarar för vad, när i tiden olika aktiviteter ska äga rum, hur planen ska följas upp, ansökan undertecknas av lokalt BBIC-ansvarig och nämnden (eller att det annars framgår av ansökan att nämnden är informerad) – EC skriver på

6 Licensadministration
Ansökan om ytterligare förlängning av prövolicensen (varar i max 12 mån.) – samma som ovan men vi bokar in en tid för uppföljande samtal om hur implementeringen går framåt, EC skriver på Ansökan om ytterligare förlängning av prövolicensen – samma som ovan men nu med krav på bättre och ”mer välunderrättad uppslutning” från Licenstagarens sida i samband med det uppföljande samtalet, EC skriver på

7 BBIC-kontroller Beräknar att bli klara med den fjärde och sista kontrollen i pilotstudien i slutet av april månad. Analys – utarbeta förslag Idéer förslag? Kerstin Steneudde

8 BBIC och systematisk uppföljning
BBIC IT – kartläggning om problem med att mata in uppgifter i BBIC-formulären. SKL tog fram enkät i samarbete med SoS BBIC-variabler – ett arbete som SoS ”äger” och börjar arbeta med efter årsskiftet (uppstart 14/12) Draghjälp av det som kommer fram i SKL:s expertgrupp där Katarina deltar

9 Bakgrundsdata och BBIC-variabler
Vilka bakgrundsdata (om barnet och föräldrarna/vårdnadshavarna) behöver dokumenteras för att beskriva målgruppen? Vilka variabler är nödvändiga att dokumentera för att systematiskt sammanställa och analysera i syfte att dra slutsatser huruvida de åtgärder socialtjänsten vidtar i enskilda ärenden ger önskat resultat för Kalle och Lisa? Beakta de uppgifter som är bestämt eller är ett AR att registrera – se SOSFS 2011:9 och SOSFS SOSFS 2012:11

10 Bakgrundsdata och BBIC-variabler
När i processen kan det vara lämpligt att registrera dessa olika uppgifter i verksamhetssystemet – kopplat till ett BBIC-formulär? Alla uppgifter måste registreras på ett sådant sätt att de genererar tillförlitliga data, varför det måste vara tydligt för var och en (handläggare) vad som menas med en viss variabel. Det kan inte dokumenteras som fritext utan behöver vara i form av kryssrutor med fasta svarsalternativ. De variabler som inte är definierade i lagtext eller termbanken måste definieras så att ”alla” avser samma sak.

11 Trygg och säker vård för barn och unga II
4 olika uppdrag: Ökad trygghet, säkerhet och kvalitet inom samhällsvården Information och tillgänglighet Vägledningar för anmälningar, möten och bedömning av barns utsagor Kompetensutveckling Ett åtgärdsprogram ska redovisas till socialdepartementet 28/2

12 Genomgång av formulären utifrån nya bestämmelserna påbörjas nu
I propositionen föreslår regeringen ändringar i främst socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2013. Cristina Dahlberg ansvarig för detta. Sofia Lager Milton, Jan Sundström, Nicklas Askman

13 Nya uppdrag från socialdepartementet på temat trygg och säker vård för barn och unga
Ökad trygghet, säkerhet och kvalitet inom samhällsvården (…ta fram förslag på åtgärder som ska bidra till att det i kommunerna utvecklas rutiner, strukturer samt ändamålsenliga verktyg för att trygga och säkra den sociala…) Information och tillgänglighet (… socialtjänstens verksamhet behöver bli mer känd och mer tillgänglig för alla barn och unga..) Vägledningar för anmälningar, möten och bedömning av barns utsagor Kompetensutveckling (…överväga vilka behov det finns av ytterligare kompetens för arbete – utöver socionomexamen – för arbete inom den sociala…)

14 Fokusgrupper om Socialstyrelsens BBIC-utbildning för lokala utbildare
11 och 19 mars 12 (sammanlagt 23) personer inbjudna från olika kommuner Som gått SoS utbildning 2012 Syfte att utveckla innehållet

15 Frågor från nätverken 3 frågor från Agnes Lundström – Stockholms stad
Fallbeskrivning från Västerbotten och Margaretha Hägglund Projektplats för BBIC-samordningen – förslag från Margaretha Hägglund Journal Digital – fråga från Elisabeth Wahlgren, Östergötland

16 25 april Regionala utvecklingsledare + regionala BBIC-samordnare
Kan Lotta presentera sin rapport? UBU – Stockholm berätta vad det är och inte är? Samverkansrutiner för placerade barns hälsa och skolgång – Värmland berätta? Mer förslag på innehåll

17 Nationell BBIC-konferens planeras
7 november i Stockholm Målgrupp: BBIC-ansvariga chefer, politiker, regionala BBIC-samordnare – ev. också lokala utbildare Storföreläsningar om implementering, barnrättsfrågor, BBIC ett system för kvalitet, BBIC och systematisk uppföljning Parallella seminarier – goda exempel från praktiken

18 Erfarenhetsutbyte kring…
FoU Nordost-rapporten ”Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv?” Kan Lotta inleda? Diskussion om kursutvärderingsblanketter eller andra sätt att undersöka om utbildningarna ”träffar rätt” Förslag från BBIC-nätverket på angelägna frågor att ta upp framöver

19 Förslag på två arbetsgrupper
Utveckla en blankett för kursutvärdering – kan Sthlm, Göteborg och Malmö utarbeta ett förslag – SoS kan komma med inspel – skickas på remiss till BBIC-samordnare/BBIC-utbildare? BBIC-statistik – vilka uppgifter (variabler) behöver dokumenteras systematiskt (vid anmälan/ansökan, utredning, insats, uppföljning och Kan två arbetsgrupper bildas? Den om systematisk uppföljning behöver samverka med regionala utv.ledarna – Kat o Kj samordna Andra förslag?

20 BBIC-samordnarträffar 2013
13 maj 16 september 25 november


Ladda ner ppt "Samordnarträff BBIC 4 februari 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser