Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

en hälsorisk Prof. Göran Nyman Subatomär Fysik Chalmers, Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "en hälsorisk Prof. Göran Nyman Subatomär Fysik Chalmers, Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 en hälsorisk Prof. Göran Nyman Subatomär Fysik Chalmers, Göteborg
Konfidentiellt Denna affärsplan är konfidentiell. beskrivning får inte utnyttjas, reprods eller göras tillgänglig för tredje part u Radon en hälsorisk . Affärsidén eller information från denn eller göras tillgänglig för tredje part Prof. Göran Nyman Subatomär Fysik Chalmers, Göteborg 9 september

2 Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne
Radon är ett gasformigt, smak-, lukt- och färglöst grundämne. Detta låter harmlöst men alla radonisotoper är radioaktiva, med halveringstider kortare än 4 dagar, men finns ändå naturligt på jorden som sönderfalls-produkter till långlivade uran- och thoriumisotoper. Uran och thorium skapades vid våldsamma supernovaexplosioner för miljardtals år sedan. Radonförekomst i inomhusmiljön uppskattas förorsaka ca 400 dödsfall i cancer per år i Sverige, dvs fler än antalet dödsoffer i trafiken. Göran Nyman

3 Pressmeddelande september 2009. Baserat på WHO-rapport.
I juni 2004 beslutade Socialstyrelsen att sänka riktvärdet från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 . Pressmeddelande september Baserat på WHO-rapport. Radon medför en ökad risk för lungcancer, även vid låga nivåer. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna presenterar därför nya gemensamma rekommendationer för att sänka radonhalterna i bostäder. Beräkningar visar att 360 dödsfall i lungcancer per år skulle kunna undvikas i de nordiska länderna om riktvärdena för alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 sänktes till 100 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m3.  Göran Nyman

4 Människan utsätts för radioaktiv strålning från olika källor
Göran Nyman

5 Jämförelse med andra risker
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppskattar att I Sverige uppgår antalet dödsfall i lungcancer på grund av radon i bostäder till ca 400. Det är väsentligt fler än antalet dödsolyckor i trafiken! Situationen i USA Göran Nyman

6 Sönderfall av 238U 238U 222Rn T½ = 4.5*109 år T½ = 3.8 dagar
Göran Nyman

7 Göran Nyman

8 Independia arbetar med byggnaders inomhusklimat och konstruktioner.
INDEPENDIA GROUP Grundades 1995 Omsättning 140 miljoner Antal anställda 110 Independia arbetar med byggnaders inomhusklimat och konstruktioner. Vi har helheten! Vi mäter radon, utplacerar mätpaketen, besiktar och åtgärdar förhöjda radonvärden. Mättid 2 månader, rek 80 dagar Mätperiod 1/10-30/4. Årsmedelvärde ges per lägenhet som mäts. Göran Nyman

9 Ventilation blå lättbetong
Saneringsprinciper RADONBRUNN Ventilation blå lättbetong Används i de fall mark-förhållanden är gynnsamma, tex. Rullstensåsar. Självdrag Mekanisk frånluft Mekanisk till och frånluft Göran Nyman

10 Saneringsprinciper RADONSUG TÄTNING
Fungerar bra i de fall då uppenbara otätheter påträffas vid okulär besiktning. Utförs i de flesta fall som en kompletterande åtgärd. Den vanligaste åtgärden när en fastighet har förhöjda värden av markradon. Göran Nyman

11 MÄTMETODER Vid mätning av förekomst av radon och radon-döttrar kan olika metoder användas. Generellt kan dessa indelas i: Momentana metoder som mäter under en kort tid och ger ett direkt resultat. Integrerande metoder som registrerar radon eller radondotterhalt under en längre tid och resulterar i ett genomsnittligt värde under mättiden. Typexempel är spårfilm och koldosor Kontinuerligt registrerande metoder som utnyttjar instrument som med jämna tidsintervall registrerar radon och/eller radondotterhalt och lagrar mätdata för senare analys. Göran Nyman

12 Direktmätande instrument
Jonisationskammare Proportional- räknare GM-räknare Göran Nyman

13 Spårfilmsdetektor Göran Nyman

14 Göran Nyman Göran Nyman

15 RADONHALTENS VARIATION MED TIDEN
Mätning utförd med en kontinuerligt registrerande metod Göran Nyman

16 GRÄNSVÄRDEN Gränsvärden och riktvärden vatten
Gränsvärden och riktvärden radon i luft 200 Bq/m3 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål Högsta radonhalt i nya byggnader; 400 Bq/m3 Högsta radonhalt på arbetsplatser; Gränsvärden och riktvärden vatten 100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. Gränsvärden och riktvärden gammastrålning 0,3 µSv/h Uppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radonmätning i inomhusluften göras 0,5 µSv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader 1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Gräns för otjänligt. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer. radon i luft Göran Nyman

17 RADONMONITORN CANARY http://www.canary.no http://www.klimatzonen.se
Mätaren är batteridriven och så liten (120mm × 69mm × 22.5mm) att den lätt får plats i fickan. Göran Nyman

18 Radonkarta över Sverige
Göran Nyman


Ladda ner ppt "en hälsorisk Prof. Göran Nyman Subatomär Fysik Chalmers, Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser