Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Sammanträde 12 feb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Sammanträde 12 feb"— Presentationens avskrift:

1 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Sammanträde 12 feb
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Sammanträde 12 feb Anteckningar - Sammanställning av sammanträdet vid Motala KPR av Hans Lobell

2 1. Framtidens Motala - en utvecklingsplan för tillväxt Projektledare Sven-Inge Arnell, Kommunledningsförvaltningen, informerar om Utvecklingsplanen för Framtidens Motala. Motala ska växa, så lyder målet, hur detta ska gå till arbetas just nu fram under projektnamnet Framtidens Motala. Det två år långa projektet finansieras av Tillväxtverket, regionförbundet Östsam samt Motala kommun. - Det är ett sällsynt bra läge. Infrastrukturen ligger snart på plats och ger Motala nya förutsättningar och detta bör utnyttjas på bästa sätt. Det är en minst sagt spännande utmaning att arbeta fram en plan för hur, säger Sven-Inge Arnell

3 2. Demensomsorg - ett strategiskt utvecklingsområde – Solbacken
Socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl informerar om socialnämndens beslut att avstå från möjlighet till förlängning av nuvarande avtal med Attendo AB avseende drift av Solbackens demensboende ytterligare två år efter 30 september 2013 samt nämndens beslut att uppdra till förvaltningen att förbereda för övertagande av driften av Solbacken från den 1 oktober 2013. Äldreboendet Solbacken har drivits på entreprenad av företaget Attendo AB från starten 1 oktober 2010. Solbacken är med sina 50 bostäder det största, viktigaste och mest variationsrika äldreboendet.

4 3. Uppsökande verksamhet information om 2012 samt planering för 2013
Syftet är att ge kommunens äldre invånare tryggheten att när behov uppstår veta vart man ska vända sig samt genom en enkät med 17 frågor om boende, hälsa och socialt välmående öka kunskapen om åldersgruppens behov och önskemål som ett underlag för såväl planering som utvärdering och vidareutveckling av verksamheter. Verksamheten organiseras av Anhörigcenter. Alla 80-åringar får i brev informationsmappar fyllda med broschyrer och informationsblad om vad kommunen har att erbjuda. Socialnämnden har beslutat om något utökade resurser för uppsökande verksamhet under Uppdraget från socialnämnden är att under året informera alla som fyller 80 år och som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende. 

5 4. Anhörigverksamhet Anhörigteamet genomför en stor utbildningssatsning för kommunens personal där varje enhet får utbildning under 1,5 timme. Anhörigteamet utvecklar sitt utbud mot många olika grupper och arbetar med evidensbaserade metoder. Informationen på motala.se ska utvecklas och en sida på Facebook ska skapas. Gruppverksamheten har utökats och nya grupper startas kontinuerligt för nya målgrupper både dag och kvällstid. Det är bra om många hjälps åt att informera och hitta de som har behov av stöd. De ideella föreningarna för pensionärer och andra grupper kan göra stor nytta i detta förebyggande hälsoarbete genom att informera sina medlemmar. Eva Dufwenberg föreslår att en samarbetsgrupp bildas tillsammans med Pensionärsföreningarna

6 Göran Fornåå Birgitta Molin
5. Äldremässa 2013 Anhörigkonsulent Eva Dufwenberg, Socialförvaltningen, informerar om kommunens planering av Äldremässa fredag den 25 oktober 2013 i Motala Convention Center (Folkets Hus). Eva är projektledare. Tre arbetsgrupper har bildats; seminariegrupp, utställargrupp och marknadsföringsgrupp. Pensionärsorganisationerna har en representant i respektive grupp: Siv Luden Göran Fornåå Birgitta Molin

7 6. Öppna jämförelser "Vård och omsorg om äldre 2012"
Socialchef Åke Wännman, Socialförvaltningen, informerar om resultatet av Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 som är den tredje gemensamma rapporten som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar inom äldreomsorgens område. I rapporten jämförs ett antal resultat- och resursindikatorer för landets alla kommuner. Syftet är att stimulera kommunerna till att utveckla, förbättra och effektivisera vård- och omsorg om äldre. Syftet är även att ge medborgarna möjlighet till insyn i vad de får för skattepengarna. Motala kommun har lyckats väl i öppna jämförelser. Det är fjärde året i rad som Motala placerar sig bland de 20 främsta kommunerna i landet. Åke Wännman är mycket stolt över resultatet. Stora satsningar på ständiga förbättringar och målinriktat kvalitetsarbete ger nu resultat. Under flera år har man arbetat med systematisk uppföljning och tydliga kvalitetsmål har varit ledstjärnan. - Vi har hittat den röda tråden i vårt kvalitetsarbete. Vår omvårdnadspersonal har också en bra kompetens, säger Åke Wännman. Resultatet av öppna jämförelser 2012 kommer att analyseras för att se vilka förbättringsområden som finns.

8 7. Hemsjukvårdsreformen - hemsjukvården kommunaliseras
Den 11 januari 2013 enades de högsta politiska ledningarna i Östergötlands kommuner och landstinget om principerna för de sista frågorna kring ansvarsfördelning och skatteväxling. För patienter och brukare innebär reformen en hemsjukvård med bättre helhetssyn och kontinuitet i framtiden. I praktiken innebär hemsjukvårdsreformen att kommunerna tar över ansvaret för all sjukvård som sker i hemmet. Den avancerade hemsjukvården, med till exempel LAH (lasarettsansluten hemsjukvård), blir kvar i landstingets regi. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen får sin vård av landstinget.

9 7. Hemsjukvårdsreformen - hemsjukvården kommunaliseras (forts)
I överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna ingår också en uppgörelse om ett gemensamt utvecklingsarbete i framtiden. Uppgörelsen innebär att det sker en skatteväxling med 25 öre per intjänad 100-lapp, vilket på årsbasis motsvarar totalt cirka 223 miljoner kronor som växlas över från landstingsskatten till kommunalskatten. Omkring 220 tjänster förs över från landstinget till kommunerna. Det handlar i första hand om distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och skötare som idag arbetar mycket med hemsjukvård. Nästa steg är att förslaget ska behandlas i alla kommuners fullmäktige och i landstingsfullmäktige för beslut innan reformen kan träda i kraft i januari 2014


Ladda ner ppt "Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Sammanträde 12 feb"

Liknande presentationer


Google-annonser