Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya avfallslagen / avfallstransporter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya avfallslagen / avfallstransporter"— Presentationens avskrift:

1 Den nya avfallslagen / avfallstransporter
Fastighetsvis avfallstransport ska ordnas antingen enligt grundmodellen, av kommunen ordnad, dvs. konkurrensutsatt avfallstransport eller Kommunen kan besluta att ordna avfallstransport enligt avtal, nytt namn = Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar _mr

2 Nuvarande system Då bolaget grundades kom kommunerna överens om att tömningen av avfallskärl ska kosta lika mycket inom hela verksamhetsområdet det skulle ha varit möjligt att verkställa genom att ha av kommunen ordnat avfallstransportsystem kravet kunde uppfyllas även med avtalsbaserat system för att högsta möjliga transportpris togs i användning → Styrelsen beslutar om hanteringspriset per avfallskärl → Avfallsnämnden har fastställer högsta transportpris → Transportföretagen har i huvudsak fakturerat det högsta priset _mr

3 Den nya avfallslagen Efter den får inte längre högsta transportpris fastställas ”Har avlägsnats ur lagen eftersom det anses onödigt, kommunförbundet har redan under flera års tid rekommenderat att högsta pris inte ska fastställas” _mr

4 Hur i fortsättningen? _mr

5 ö Avfallstransport enligt avtal dvs. avfalls-
transport som fastighetsinnehavaren ordnar: Transportföretag har avtal med kunden Behandlingsavgift per kärl → enligt taxan Transportföretagen fakturerar kunden och betalar till BR Transportavgift → Transportföretagen bestämmer själva priserna → kan bli stora skillnader i priserna mellan olika transportbolag Motsvarar detta delägarkommunernas avtal och vilja? ö _mr

6 Avfallstransport enligt avtal…
Avfallstransportören ska årligen lämna uppgifter till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om vilka fastigheter avfall har avhämtats på och om antalet sopkärlstömningar per fastighet och avfallstyp Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska utan dröjsmål anteckna uppgifterna i sitt register - Leder antagligen till det att både transportföretaget och avfallshanteringsmyndigheten skall ha register _mr

7 Avfallstransport som ordnas av kommunen
→ Bolaget (BR) har avtal med kunderna om tömningen av avfallskärl → Bolaget begär offerter på transporterna skilt för varje entreprenadområde → På basen av inkomna offerter en jämn taxa för hela området → Bolaget fakturerar kunden och köper transport- tjänsten av transportföretagen _mr

8 ö Att övergå till transport ordnad av kommunen
Beslutet ska göras senast Att övergå till avfallstransport ordnad av kommunen kan verkställas tidigast 3 år eller senast 5 år från beslutet. _mr

9 Alternativ Avfallstransport som ordnas av kommunen
- konkurrensutsatt per entreprenadområde (ca 4) - jämn taxa, tömningen av avfallskärl kostar lika mycket på hela BR:s verksamhetsområde Avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren - fastighetsinnehavaren och transportbolaget kommer överens om transport och pris - olika priser, avfallskärlets tömningspris för transportens del varierar på BR:s v-område _mr

10 Kommunförbundets jurist Leena Eränkö:
Enligt den gamla avfallslagen var utgångspunkten att kommunen ställer villkor för den avtalsbaserade avfallstransporten och dessa kunde gälla bl.a. högsta pris. Kommunförbundet har redan för länge sedan konstaterat att det inte finns någon orsak att fastställa högsta pris, eftersom det strider mot lagstiftningen om konkurrensutsättning och det i allmänhet leder till att priset alltid fastställs enligt det högsta priset. Den nya avfallslagen utgår inte längre från detta. Kommunens avfallshanteringsmyndighet kan enligt 37 § besluta om avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar under förutsättning att villkoren i paragrafen uppfylls. _mr

11 En av förutsättningarna är kravet i avfallslagens 35 §:n 2 moment om att ”avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor.” Till denna del kontrolleras alltså även prisnivån. Lagen ger emellertid inte kommunen rätt att fastställa villkor om högsta pris för avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar eller andra villkor. Kommunens miljöskyddsmyndighet ska följa upp transporten och om villkoren inte uppfylls ta upp ärendet till ny behandling (37 § 3 mom). Det är alltså inte längre möjligt att i stöd av lagen fastställa högsta transportpris för avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Dessutom strider det mot lagstiftningen om konkurrensutsättning, främjar kartellbildning och minskar konkurrensen. _mr


Ladda ner ppt "Den nya avfallslagen / avfallstransporter"

Liknande presentationer


Google-annonser