Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturekonomiklinik G18 14.11.2007 Elizabeth Schauman uppdaterat 1.4.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturekonomiklinik G18 14.11.2007 Elizabeth Schauman uppdaterat 1.4.2010."— Presentationens avskrift:

1 Kulturekonomiklinik G18 14.11.2007 Elizabeth Schauman uppdaterat 1.4.2010

2 Hur skall man betala ut lön åt en person? Vilka sätt finns det? •lön kan ges som pengar, varor, andra förmåner eller en kombination av dessa •om ej annat överenskommits ges vederlaget alltid i pengar •registrering som arbetsgivare om minst 2 anställda eller mer än 5 under 1 år •registrering genom etableringsanmälan till PRS Handelsregister

3 lönebetalning fortsätter… •lön är ersättning för arbete som görs i ett arbetsförhållande •arbetsförhållande knyts genom arbetsavtal •arbetsavtalets kännetecken är –uppgörande av kontrakt –utförande av arbete –arbete utförs åt utomstående –ersättning lön eller annan ersättning –arbetsgivaren har lednings- och övervakningsrätt

4 mera om löneutbetalning: •arbetsavtal kan göras av en 15 år fylld person •14 åringar kan jobba endast på skollov och bara halva lovet •arbetsgivaren bör uppta arbetstagarens personuppgifter; åtminstone: –fullständigt namn –socialskyddssignum –bankkonto –skolning

5 löneutbetalning •arbetstagaren bör företräda skattekort annars innehålls 60% i förskottsinnehållning •skattekort: –skattekort för huvudinkomst –skattekort för biinkomst –graderat skattekort –frilansskattekort –löneskattekort för pensionstagare

6 löneutbetalning •lön betalas på löneperiodens sista dag om ej annat överenskommits •timlön eller ackord betalas minst 2 ggr/mån •om lönedagen faller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller lördag betalas lönen på den föregående vardagen •lön betalas kontant eller om så överenskommits till den bank arbetstagaren angett •lönen bör vara på löntagarens konto på lönedagen

7 löneräkning •Penninglön (tidsbunden eller ackord) + diverse tillägg (personliga, tidsbundna) + övertidsersättning + naturaförmånernas beskattningsvärde + beskattningsbara ersättningar = beskattningsbar inkomst -förskottsinnehållning - arbetstagarens försäkrings- och arbetslöshetsavgifter - fackförbundsavgift - andra möjliga avdrag (förskott, hyra) = skillnad + skattefria ersättningar -naturaförmånernas beskattningsvärde = NETTOLÖN

8 Efter att lönen betalats •Arbetsgivarprestationer (förskottsinnehållning och socialskyddsavgift(2,23% på lönen). Förfallodagen för förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter är den 12 i kalendermånaden efter löneutbetalningsmånaden. Om den 12 infaller på en helgdag, flyttas försallodagen till följande vardag.

9 Forts. •Registrerad arbetsgivare är skyldig att månatligen anmäla arbetsgivarprestationer •Årsanmälan om lönen är minst 200 €/år, inlämnas inom januari (obs! föreningar är även skyldiga att anmäla skattefria reseersättningar) •ArPL försäkring betalas den 20 nästa månad

10 Från lönen innehålls •Från lönen innehålls:Premier som innehålls av löntagarens nettolön år 2010pensionsförsäkringspremie som tas ut från löntagaren 4,5 (5,7%) arbetslöshetsförsäkringspremie som tas ut från löntagaren är 0,40 % sammanlagda beloppet som innehålls av arbetstagarens nettolön 4,9 (6,1 %).

11 •Dessutom betalas:-lagstadgad olycksfallsförsäkring ochgrupplivförsäkring.Glöm ej semesterersättning! •Se www.vero.fi

12 Lagstadgade försäkringar mm •Från lönen innehålls: –Arbetstagarens del av pensionsavgiften 4,3% för 18 år fyllda (5,4% för 53 – 67åringar) –Arbetslöshetsförsäkringspremie 0,58% (17 – 65 år) Dessutom betalas: -lagstadgad olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Glöm ej semesterersättning!

13 Hur betala ut ersättningar då projektet finansieras med stipendier? •Finansieringen av ett projekt inverkar inte på utbetalningarna •Olika typer av ersättningar och stipendier är INTE ett sätt att undvika lönebetalning •Ersättningar kan betalas mot kvitto, t.ex. inköp av rekvisita •Är det fråga om ett arbetsförhållande betalas ersättningen som lön

14 Om stipendier •Stipendium från ett allmännyttigt samfund (staten, kommunen,NR) för studier, vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet utgör i sin helhet skattefria inkomster •Stipendium från en privatperson är skattepliktig inkomst till den del som överstiger det årliga beloppet av statens konsnärsstipendium •Stipendier är ofta öronmärkta. Kostnaderna redovisas enligt projekt. •Ett stipendium utgör inkomst det skatteår under vilket det har kunnat lyftas

15 mera om stipendier: •Den skattskyldiga bör kunna redogöra för stipendiets skattefrihet. •Stipendiets skattefrihet varierar från fall till fall. •Stipendier över 1000 € redovisas till skattemyndigheterna inom januari månad. •Även returnerade (helt eller delvis) öronmärkta stipender redovisas.

16 Reseersättningar •2010 skattefri km ersättning: 0,45 €/snt och dagtraktament inrikes 36 €.Skatter på eget iniativ kunde ersättas med "skattekonto" (som är nytt för är 2010)http://portal.vero.fi/Public/default.asp x?nodeid=7882&culture=sv- FI&contentlan=3

17 mera om reseersättningar •Allmännyttiga samfund (föreningar) skall ge årsdeklaration inom januari för utbetalda resekostnadsersättningar •Reseersättningar kan inte ersätta lön •Om reseersättningen överskrider det skattefria beloppet beskattas den överstigande delen.

18 Andelslag •Ett andelslag kan bildas av minst tre fysiska personer eller sammanslutningar, stiftelser eller andra juridiska personer. Stiftarna måste bli medlemmar i andelslaget. •Ett andelslag är en sammanslutning vars medlemsantal och andelskapital inte är bestämda på förhand. Ett andelslag bedriver i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning ekonomisk verksamhet så att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster eller tjänster som andelslaget tillhandahåller med hjälp av en dottersammanslutning eller på annat sätt. •Medlemskap kan inte överlåtas till någon annan.

19 Hur inträda i ett andelslag? •En privatperson kan gå med i ett andelslag genom att ansöka om medlemskap. •En utövande konstnär jämställs med en privatperson. •En företagare (näringsidkare/yrkesutövare) kan bli medlem som privatperson. •Ett aktiebolag eller en förening kan bli medlem.

20 Hur inverkar medlemskapet på verksamheten? •Får du som privatperson lön av andelslaget måste du ha skattekort. •Har du FO-nummer kan du fakturera andelslaget, ifall du är moms registrerad fakturerar du inklusive moms (om förutsättning finns).

21 En konstnär går med i ett andelslag •Ansöker skriftligt om medlemskap •Betalar tex 100 euro för andelen •Konstnären har t.ex. rätt att kostnadsfritt använda arbetsrum, studio, scen eller replokal •Andelslaget marknadsför konstnärens produkter •Andelslaget säljer konstnärens produkt/prestation (teaterföreställning, script, ståupp-komik, film el dyl) •Andelslaget betalar arvode enligt överenskommelse (t ex försäljningsprovision eller fast månadslön)

22 En konstnär går med i ett andelslag •Konstnären får årligen ränta på andelskapitalet (upp till 1500 €/kalenderår skattefritt) •Konstnärens kassaflöde består av: –inkomster från andelslaget i form av lön el dyl och ränta på andelskapitalet –utgifter utgörs av insatsen (betalas en gång) och eventuell anslutningsavgift samt t ex extra avgift


Ladda ner ppt "Kulturekonomiklinik G18 14.11.2007 Elizabeth Schauman uppdaterat 1.4.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser