Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1

2 Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!
2

3 Dagens agenda Fokus & mål 2012 Diabetes i Stockholms län
Nationella riktlinjer för diabetes Regionala vårdprogram Uppföljning av diabetesvården Dokumentation i journalen Kommunikation med andra vårdgivare Kommunikation med patienten

4 Verksamhetsplan 2012 Fokus & mål
SLSO ska vidareutveckla metoder för att mäta patientupplevd kvalitet och medicinska resultat. SLSO ska vara drivande av utvecklingen av strukturerad vårddokumentation som stöd för vårdprocesser utifrån vårdprogram och evidens. Den strukturerade vårddokumentationen möjliggör också kvalitetssäkrad uppföljning av medicinska resultat. Fokus & mål tre vårdprocesser per vårduppdrag KÄLLA:

5 Vårdprocesser för Husläkaruppdraget
KOL Demens Levnadsvanor Vårdprocesser för Rehabuppdraget Artros INKA:

6 Din möjlighet att påverka
INKA Samordna & prioritera behov av uppföljning ARBETSGRUPP (medarbetare från verksamheten) Beskriva nyttan för patient & medarbetare Definiera kvalitetsindikatorer Ta fram dokumentationsstruktur, t.ex. sökord & mallar i TC Ta fram skriftlig rutin för dokumentation Testa nya sökord & mallar Kravställa uppföljningsrapport Testa & validera uppföljningsrapport KOMPETENSLYFTET Implementera i berörda verksamheter

7 Fokus på diabetes

8 Diabetes i Stockholms län – år 2010
5,7 % av vuxna män och 4,5 % av kvinnorna har känd diabetes mellitus, 17 % av män >64 år och 13 % av kvinnorna har känd diabetes mellitus, ytterligare ca 3% av den vuxna befolkningen antas ha odiagnostiserad diabetes, dubbelt så vanligt med diabetes bland lågutbildade som bland högutbildade, två till tre gånger så vanligt bland personer födda utanför Europa än bland svenskfödda. Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig? 8

9 Vårdprogram och evidens

10 Vårdprogram och evidens

11 Uppföljningsplan enligt Regelboken 2011, husläkarmottagning med basal hemsjukvård 2. Diabetesvård 2a. Andel av samtliga diabetespatienter registrerade i nationella diabetesregistret NDR Ökad rapportering ger vårdgivaren möjlighet till uppföljning av egna patienter, av jämförelser mellan olika vårdgivare, samt ger underlag för forskning runt behandling av diabetes. Årligen NDR/ WIM 90% Vite vid resultat 89% och lägre Vite 15 % 2b. Andel patienter med diabetes mellitus typ II där HbA1c mätts. Provet HbA1c har hög relevans för sjukdomens aggressivitet samt för effekten av behandlingsinsatser. WIM/ Minst 70 % 2c. Andel patienter med diabetes mellitus typ II som enbart har kost-behandling och där senaste HbA1c var högre än 6,0. Har relevans för effekterna av behandlingsinsatser. WIM Högst 20% 2d. Andel patienter med diabetes mellitus typ II med genomförd undersökning av fotstatus Allvarliga fotbesvär kan minskas genom noggrann uppföljning och riktade insatser vid behov. Minst 85% 9 . Hälsofrämjande 9c. Andel patienter med diabetes där det finns uppgift om längd och vikt eller BMI i journalen Det är viktigt att förebygga resp. behandla övervikt och fetma hos diabetespatienter.Patientgruppen tas upp särskilt i SLLs överviktsprogram. Minst 90%

12 SLSOs kvalitetsbokslut 2011
12

13 m4 (f.d. Rave3) Data/information från TakeCare samt historik från Profdoc, Medidoc & Swedestar Alla medarbetare kan få inloggning Medarbetare som sätter diabetesdiagnos som besöksdiagnos kan se sina ”egna” patienter Inloggning m4 via insidan

14

15 Fika

16

17

18

19

20 Hur dokumenteras diabetes i journalen?
Diagnossättning diabetes E10* = typ1 E11* = typ2 Fotstatus och riskkategori enligt VISS

21 Hur hittar man information i journalen?

22 Exempel på innehåll i fraslexikon

23 Bensträckare Pausövningar

24 Kommunikation med andra vårdgivare?

25 Kommunikation med patienten?

26 Vad har vi gått igenom idag?
Fokus & mål 2012 Diabetes i Stockholms län Nationella riktlinjer Regionala vårdprogram Uppföljning av diabetesvården Dokumentation i journalen Kommunikation med andra vårdgivare Kommunikation med patienten

27 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya eller reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT?

28 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser