Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsbeskrivning diabetesteam vuxenkliniker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsbeskrivning diabetesteam vuxenkliniker"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsbeskrivning diabetesteam vuxenkliniker
Inledning: Efter önskemål från diabetessjuksköterskor på länets vuxenkliniker har denna arbetsbeskrivning tagits fram av diabetessamordnarna i länet Innehåll: Övergripande mål för diabetesvården i Sörmland Vägledande dokument i patientarbetet Rekommenderat Grundläggande förutsättningar Diabetesteamens uppdrag på den egna mottagningen Samverkan andra sjukhuskliniker, primärvård och kommuner Övergripande mål för diabetesvården i Sörmland: En god och likvärdig personcentrerad diabetesvård utifrån Nationella riktlinjer till länets alla diabetiker Vägledande dokument i patientarbete: Sörmlands riktlinjer för handläggning av diabetes ”Fickkortet” Länsgemensam vårdöverenskommelse Diabetes Primärvård och Medicinkliniker Länsgemensamma riktlinjer för Insulinpump, CGM och FGM Vårdprogram för landstinget Sörmland ”Diabetes och graviditet” ”Reklistan” Rekommenderade läkemedel fastställda av Läkemedelskommittén Behandlingsrekommendationer ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre” Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel Information om Sörmlands diabetesvård, riktlinjer, patientinformation, kontaktuppgifter, externa länkar mm. finns på Landstingets Sörmlands intranät under Diabetesprocessen Rekommenderat: Medlemskap i SFD Svensk förening för diabetologi. Medlemskap i SFSD Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård. uppdateras varje dag med senaste forskning och kliniska data inom diabetesområdet. (Finns också som app till smartphones.) Alla diabetesteam är välkomna att vid behov kontakta diabetessamordnarna i länet. Vi stödjer er gärna vid frågor, förbättringsarbete eller annat ni vill få hjälp med på er diabetesmottagning!

2 Grundläggande förutsättningar
Diabetesansvarig läkare på kliniken Diabetsansvarig sjuksköterska med diabetesutbildning minst 15 hp. Enligt framtagna ledtal av SFSD SFD och diabetsförbundet ska en heltids diabetessjuksköter finnas på klinik för 200 diabetiker Telefonframkomlighet till diabetessjuksköterskan alla vardagar Möjlighet att förmedla kontakt med rökavvänjare, dietist, fotterapeut, beteendevetare och sjukgymnast inom Landstinget Diabetespatienterna kallas till årliga besök hos läkare. Besöksfrekvens efter patientens behov är överordnat Diabetespatienterna kallas till minst ett, oftast flera besök/år hos diabetssjuksköterska, patientens behov avgör antal besök Följsamhet till vårdöverenskommelse ”Diabetes Primärvård och Medicinkliniker” Följsamhet till upphandlingar av diabetestekniska hjälpmedel Följsamhet till nationella och länsgemensamma diabetesriktlinjer Diabetesteamen på varje klinik deltar vid Landstinget Sörmlands årliga Diabetesforum Diabetessjuksköterskor på medicinklinikerna deltar i diabetesvårdens nätverksträffar med primärvårdens diabetessjuksköterskor. Samt nätverksträffar med barnklinikens diabetessjuksköterskor En läkare och en diabetessjuksköterska från varje klinik och länsdel deltar i Diabetesrådets möten två ggr/år. Alla i diabetesteamet tar del av diabetesrådets minnesanteckningar Alla i diabetesteamet ska hålla sig uppdaterade på nyheter inom diabetesvården och vb. fortbilda sig

3 Diabetesteamens uppdrag på mottagningen
Skapa forum där enskilda patientärenden kan diskuteras vid behov mellan olika professioner. Likvärdigt personcentrerat förhållningssätt från alla i diabetesteamet till patienten. Regelbundna teamträffar för: Resultatgenomgång av mottagningens NDR resultat Planering/riktade åtgärder utifrån NDR resultat Kunskapsöverföring Rapportera resultat till klinikledningen Fokusera på patientens målvärden: Målinriktad läkemedelsbehandling Vården ska bedrivas personcentrerad Dokumentera patientens målvärden i journalen Riktade insatser till patienter med sämre värden: Tidig identifiering av patienter med sämre värden Besöksfrekvens och stöd som anpassas till patientens behov Gör patienten delaktig Diabetesteknik: Patienterna ska efter behov och länsgemensamma riktlinjer få tillgång till insulinpumpbehandling, CGM och FGM Bruk av all diabetesteknik ska registreras i NDR Insulinpumparnas serienummer ska registreras i NDR Glooko-Diasend ska finnas på kliniken Patienterna ska informeras om möjlighet till eget Glooko-Diasend konto för analyser av sina glukosvärden, samt att det kan kopplas till mottagningens konto Insulinpump- CGM- och FGM- överenskommelse/patientinformation ska lämnas om patienten brukar något av ovanstående

4 Samverkan med andra sjukhuskliniker Primärvård och kommuner
Övergång från barn till vuxenklinik: Rutiner ska finnas vid övertag av patienter från barnklinik Samverkan Akutvårdsmottagningar och vårdavdelningar: Diabetessjuksköterskan på klinik ska vara tillgänglig vb. för information om egenvård till inneliggande diabetiker. Läkarna ansvarar för den medicinska behandlingen Fotsårsmottagningar för diabetiker på sjukhus: Diabetesfotsår är en allvarlig komplikation som vid utebliven läkning ska handhas av Diabetesfotsårsteam på sjukhus. Patienten fortsätter sina diabeteskontroller hos ordinarie vårdgivare under perioder med fotsår Specialistmödravården: Diabetesläkare och diabetessjuksköterskor på klinik samverkar tillsammans med specialistmödravården i vården av gravida diabetiker och graviditetsdiabetiker. Årliga möten sker för revidering av vårdprogrammet ”Diabetes och graviditet” Samordnande barnmorska är sammankallande Paramedicin: Remiss till dietist, fotvårdsspecialist och kurator skrivs vb. av läkare eller diabetessjuksköterska på klinik Primärvård: Diabetessjuksköterska på klinik kan i förekommande fall vara rådgivande till diabetessjuksköterska i primärvården Samverkan med länets kommuner: Om diabetiker på särskilt boende, i omsorg eller i hemsjukvård önskar och klarar fortsätta komma till kliniken på regelbundna diabetessjuksköterskebesök ska det möjliggöras Behandlingsmeddelande ska i så fall skickas till patientansvarig kommunsjuksköterska efter besöket Diabetesprocessen/Diabetessamordnare Rev


Ladda ner ppt "Arbetsbeskrivning diabetesteam vuxenkliniker"

Liknande presentationer


Google-annonser