Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor."— Presentationens avskrift:

1

2 Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

3 Godmanskap Förvaltarskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken (hjälp)
enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (skydd)

4 Godmanskap Vid sjukdom, psykisk störning eller annat försvagat hälsotillstånd Kan inte få hjälp på annat sätt, till exempel genom fullmakt

5 Frivillighet och samtycke
Godmanskap kräver huvudmannens samtycke om det kan lämnas Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga kan själv ta ut pengar på bank, ingå avtal, neka insatser med mera

6 God mans behörighet Huvudregel – samtycke från huvudmannen Undantag: Regelbundna åtgärder, t ex betala hyra och mediciner Huvudmannen saknar förmåga att samtycka Åtgärder utanför uppdraget eller utan samtycke blir inte bindande för huvudmannen

7 Då saknas förutsättningar för godmanskap
Huvudmannen följer inte överenskommelser, t ex budget samtycker inte (uttryckligen eller genom sitt agerande) är hotfull (eller någon i dennes omgivning) Behovet kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder

8 Förvaltarskap ”Ur stånd” att vårda sig själv eller sin egendom
Skydd mot egna eller andras åtgärder som förstör nödvändiga förutsättningar Huvudmannen förlorar rätten att bestämma i de delar som omfattas av förvaltarskapet

9 Förvaltarskap Tvångsåtgärd, stort ingrepp i den personliga integriteten Inget krav på huvudmannens samtycke Förvaltaren bestämmer ensam hur egendomen ska användas tar över huvudmannens rättshandlingsförmåga

10 Då saknas förutsättningar för förvaltarskap
inga eller små skulder inga påtagliga skadeverkningar ingen är beredd att ta uppdraget som förvaltare behovet kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder

11 Uppdraget som god man och förvaltare
Sörja för person Bevaka rätt Förvalta egendom

12 Bevaka rätt Företräda huvudmannen vid: Ansökan om bidrag och insatser
Kontakt med myndigheter Bouppteckningar - arvskiften Försäljning av bostad Tvister Överklagande av myndighetsbeslut

13 Förvalta egendom Betala räkningar Förmedla fickpengar
Sköta placeringar av kapital Övergripande ansvar för ekonomin Budget

14 Sörja för person Kontrollera att
omvårdnadsbehov tillgodoses och är av bra kvalitet, t ex rätt vårdinsatser materiella behov tillgodoses, t ex mat, möbler och kläder Bevaka personliga intressen, t ex daglig verksamhet, bostad, fritid och hälsovård

15 Sörja för person Kontrollera att omvårdnadsbehov tillgodoses och är av bra kvalitet, t ex rätt vårdinsatser materiella behov tillgodoses, t ex mat, möbler och kläder Bevaka personliga intressen, t ex daglig verksamhet, bostad, fritid och hälsovård Gode mannen och förvaltaren ska inte själv tillgodose huvudmannens behov utan se till att de blir tillgodosedda

16 Uppdraget som god man och förvaltare
Sörja för person Bevaka rätt Förvalta egendom

17 Ställföreträdarens skyldigheter
Alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen I skälig omfattning använda huvudmannens medel för dennes nytta Löpande föra räkenskaper och redovisa ekonomi Skilja på huvudmannens och sin egen ekonomi Hålla sig informerad om huvudmannens situation

18 Sekretess och tystnadsplikt
Gode män och förvaltare är inte anställda och omfattas därför inte av sekretesslagstiftningen (omfattas däremot av mut-regler i BrB) Hur gode män och förvaltare hanterar känsliga uppgifter är en lämplighetsfråga Överförmyndaren får som huvudregel inte lämna ut uppgifter Undantag: huvudmannen och de närmast anhöriga Undantag: uppgift om att någon har god man eller förvaltare och vem denne är

19 Arvode och ersättning Gode män och förvaltare har rätt till arvode och ersättning för utgifter Överförmyndaren fattar beslut Huvudregel: huvudmannen betalar om den beskattningsbara inkomsten överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp Prisbasbelopp 2014: kr

20 Vem kan bli god man och förvaltare?
Rättrådig (ingen kriminell belastning och inga ekonomiska problem) Erfaren (livserfarenhet, kunskap om samhället) I övrigt lämplig (ingen intressemotsättning, ev. krav på utbildning) Myndig Inte ha förvaltare

21 Överförmyndarens funktion
Tillsyn över gode män, förvaltare och vissa förmyndare Bedömer behov av godman- och förvaltarskap och ansöker till tingsrätt Informerar ställföreträdare, banker, socialförvaltning m.fl.

22 Hur sker tillsynen? Ekonomiska och andra redovisningar granskas
Samtycker till vissa åtgärder (t ex försäljning av fastighet) Klagomål mot ställföreträdare utreds

23 Socialtjänstens roll Anmälan till överförmyndaren:
När någon bedöms behöva god man eller förvaltare När någon inte längre bedöms behöva god man eller förvaltare 5 kap 3 § socialtjänstförordningen och 14 § LSS

24 Socialtjänstens roll Cirkulär 11:35 SKL
Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor Skyldig att på begäran lämna de uppgifter som överförmyndaren behöver 16 kap 10 § föräldrabalken

25 Anmälan eller ansökan Huvudmannen, dennes anhöriga och överförmyndaren kan ansöka om god man / förvaltare Skickas till tingsrätten Socialtjänsten (eller t.ex. vården) kan anmäla om behov av god man / förvaltare Skickas till överförmyndaren Notera att huvudmannens samtycke till godmanskap på anmälningsblanketten inte är detsamma som att huvudmannen ansöker om god man.

26 Handläggning, inledande bedömning
Anmälan från socialtjänsten Tingsrätten fattar beslut, uppdraget startar God man eller förvaltare tillfrågas Överförmyndaren bedömer behov Åtagande och ev. samtycke Utan åtgärd

27 Frågor?

28 Kontakt www.of.goteborg.se 031-368 09 00 of@of.goteborg.se
Besök: Folkungagatan 16, 3 tr., Göteborg Box 2385, Göteborg Fax: Foton: Colourbox.com


Ladda ner ppt "Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser