Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematisk litteraturstudie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematisk litteraturstudie"— Presentationens avskrift:

1 Systematisk litteraturstudie
Dagens tema, , Förnamn Efternamn

2 Vad är en litteraturstudie
En granskning och sammanställning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Svarar på frågor som ”finns det vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller behandling?” ”vad fungerar bäst, behandling x eller behandling y?” ”hur effektiva är interventioner mot…?”

3 Olika typer av litteraturstudier
Litteraturöversikt (literature review ) Kritisk översiktsstudie (critical review) Scoping review Systematisk översikt (systematic review) Meta analys (meta analysis) Umbrella review

4 Sytematisk översikt • En preciserad fråga/problem. • Reproducerbarhet • Systematisk sökning efter all relevant litteratur • Kvalitetsgranskning av studier som uppfyller urvalskriterierna. • Extraktion av data och tabellering • Sammanvägning av resultaten (i till exempel en metaanalys). • En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering). Från SBU – utvärdering av metoder i hälso- och sjukvård

5 Processen Formulera frågan Fastställ inklusionskriterier
Litteratursökning Granskning av studier Dataextraktion Resultat och slutsatser

6 Formulera frågan PICO (för interventionsstudier) SPICE (kvalitativa)
P – Population S - Setting I – Intervention P - Perspective C – Comparison/control I - Intervention O – Outcome C – Comparison E – Evaluation Finns även andra såsom PIRO, välj beroende på vilken typ av studier du är intresserad av.

7 Exempel PICO P = Vuxen (≥18 år) som har ett riskbruk av alkohol och som ska genomgå en operation I = Rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal om riskabla alkoholvanor C = Ingen åtgärd/annan åtgärd/annan samtalstyp/sedvanlig behandling O = (Beteendeförändring avseende) alkoholvanor

8 Fastställ inklusionskriterier
Utöver det du formulerat i frågan kan det var t.ex. Årtal Språk Definition av ex. riskbruk

9 Litteratursökning All litteratur Bred sökning Smal sökning
Relevant litteratur

10 Exempel bred sökning (P) (Risk)bruk av alkohol: Alcohol use, Alcoholics [Mesh], alcohol-related disorders [MeSH], Alcohol Drinking [Mesh], National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (U.S.) [MeSH], alcoholism, Problem* drink*[tiab] OR binge drink*[tiab] OR excessive alcohol*[tiab] OR risky drink*[tiab] OR harmful drink*[tiab] OR hazardous drink*[tiab] OR heavy drink*[tiab] OR Heavy episodic drink*[tiab], alcohol use, alcohol consumption, high alcohol consumption[tiab], Alcohol abuse[tiab] OR alcohol misuse[tiab], Alcohol problem*”, risk drink*, risky drink*, drinking behavio*, alcoholic beverage*, alcoholic beverages [MeSH] (I) Samtal (Enkla råd, rådgivande samtal, kvalificerat rådgivande samtal) Modeller och metoder: alcohol misuse prevention, alcohol abuse prevention, alcohol cessation, alcohol reduction, alcohol therapy, alcohol treatment*, treatment program, harm reduction, alcohol withdrawal Brief intervention, brief advice, brief cognitive therapy, motivational interview*, motivational enhancement, Motivation* Training, behavio* therapy, Behavior therapy [MesH], behavio* modification, behavio* program* cognitive therapy, cognitive analytic therapy, psychotherapy, psychotherapy [MeSH], “Readiness to Change", "Stages of Change", Theory of Planned Behavio*[tiab], Health Belief Model[tiab], Transtheoretical Model[tiab], social cognitive theory, social learning theory, behavio* change*, Lifestyle Change*, intensive interventions[tiab], minimal interventions[tiab], Intervention study[tiab], Intervention Studies[MeSH], patient education, Client Education, Health Education, Health Education [MeSH], health screening, health promotion [MeSH], health knowledge, attitudes, practice [MeSH] preventive health services [MeSH], preventive medicine [MeSH], primary prevention [MeSH], prevention program*, extended intervention, intensive intervention, motivational intervention, motivational psychology , skills training, feedback, reinforcement, reinforcement [MeSH], Self help, Self Help Technique*, group therapy, sociotherapy, family therapy, Self-Help Groups,[leaflet*, brochure*, pamphlet*, Pamphlets [MeSH], written information Övriga samtalssökord: cessation, counselling, counseling [MeSH], conversati*, motivati*, motivation [MeSH] advice

11 Gordon M, et al. (2016) Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 8.

12 Granskning av studier Olika granskningsmallar för olika typer av studier Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för intressekonflikter.

13 Granskning av observationsstudier
Mall från SBU

14 Granskning av observationsstudier forts.

15 Dataextraktion Data extraheras ur studier och sammanställs (ofta i tabell) Författare, år, land Syfte Deltagare Studiedesign Metod Resultat Kvalitet Efternamn Årtal Land där studien genomfördes Studiens syfte T.ex. Antal, kön, ålder. T.ex. RCT, kohort, fall-kontroll, tvärsnitt, grounded theory, fenomenologi Beskriv metod (tillvägagångssätt, datainsamling, intervention) Beskriv huvudsakligt resultat Utifrån din kvalitetsbedömning

16 Quanbeck et al. (2014). Mobile Delivery of Treatment for Alcohol Use Disorders - A Review of the Literature. Alcohol Res. 2014; 36(1): 111–122.

17 Resultat och slutsatser
Beskriv resultatet i löpande text. Använd en tydlig struktur för att underlätta läsning. Syntes av resultatet från de inkluderade studierna. Slutsatserna ska grunda sig på resultaten.

18 Tips vid genomförande av litteraturstudie
Formulera en tydlig fråga Använd dig gärna av format som PICO, PIRO eller SPICE Definiera syftet eller frågeställningen -väl avgränsat och tydligt Fundera på om du ska avgränsa till en viss typ av studier (SÖ, kvalitativa, RCT…)

19 Tips vid genomförande av litteraturstudie
Ta hjälp av bibliotekarie Dokumentera sökningen databasens namn datum när sökningen gjordes exakta söktermer och vilken typ av term det är (indexeringsord eller fritext) eventuella begränsningar (årtal, studiedesign, språk) hur termerna kombinerats

20 Förslag på litteratur Forsberg & Wengström (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys och presentation. Natur & Kultur akademisk. SBU. Utvardering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. Stockholm: Statens beredning for medicinsk utvardering (SBU); 2014.

21 Metaanalys Räknar fram ett genomsnitt av flera studiers resultat för att skatta sammanlagd effekt. Gestaltas ofta med forest plot som ger en sammanvägd effekt av de ingående studierna. Underlättar tolkning av resultaten.

22 Exempel forest plot Gordon M et al. (2016) Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 8.


Ladda ner ppt "Systematisk litteraturstudie"

Liknande presentationer


Google-annonser