Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Triageringsmetoder 10 mars 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Triageringsmetoder 10 mars 2017."— Presentationens avskrift:

1 Triageringsmetoder 10 mars 2017

2 Vårdcentral: Rottne VC
Län: Kronoberg Privat/Offentlig: Offentlig Antal listade patienter: 4700 Antal listade patienter i arbetsför ålder: 2510 Beskriv er metod för triagering: Integrerad beteendehälsa Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA Skötare/leg.psykoterapeut 50% Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? TeleQ-sköterska och läkare har direkt tillgång till psykosocial resurs. Tider finns samma dag eller nära i tid enl. principerna för integrerad beteendehälsa. Resultat: Hög tillgänglighet Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? NEJ Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning?

3 Vårdcentral: Rosenhälsans VC Län: Region Jönköping
Privat/Offentlig: Offentlig Antal listade patienter: 11532 Antal listade patienter i arbetsför ålder: 7500 Beskriv er metod för triagering: Psykosocial ohälsa till rätt vårdgivare i rätt tid, Röda flaggor, vägledning för telefonsköterska. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA 2 psykologer 100% 1 kurator 100% Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Se flöde nedan Resultat: Tillgänglighet till kontakt och besök har ökat, underlättar för läkare, snabbare bedömning och insättande av behandling kan ge positiva effekter Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? JA. Målet med triageringen är att undvika sjukskrivningar och att på sikt förkorta och minska antalet sjukskrivna. Fortsättningen i förbättringsarbetet innebär att även ha direktflöden direkt från tfn-rådgivning eller PSE till rehab-samordnaren och att hon också är md i psykosociala teamet. Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? Utvärdering av effekter på sjukskrivnings- och läkemedelsbehandling.

4 Vårdcentral: Närhälsan Munkedal VC Län: VGR
Privat/Offentlig: Offentlig Antal listade patienter: 9100 Antal listade patienter i arbetsför ålder: 5100 Beskriv er metod för triagering: Bokningar sker via tfn, ej drop in. DSK gör bedömning av psykosocial resurs och när. Akuttider varje dag hos dsk, läkare och psykolog. Möjlighet att boka direkt hos fysioterapeut och arbetsterapeut. Dessa hör ej till VC. Rehabsam. ligger i samma hus men ej behörighet till varandras journalsystem. Webbokningsbara tider hos psykolog och kurator för att öka tillgängligheten. Om pat. kommer till VC utan att ha ringt triageras hen på samma sätt som i tfn. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA Leg. psykologer 150% Kurator 80% Periodvis PTP-psykolog 100% Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Via tfn-sköterska. Ledig tid bokas direkt, alt. tas kontakt med psykosocial resurs som ringer pat. Direktbokningar sker vid kriser, psykosociala problem, önskemål om neuropsykiatrisk utredning, sömnstörning, för inledande kontakt inför kommande läkarbesök vid ex ångest eller nedstämdhet, som stöd inför ställningstagande till sjukskrivning. Resultat: Snabbare tid till behandling hos rätt kompetens ger snabbare resultat, tror vi. Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? JA. Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? Metoder att mäta. Vägledning för att introducera nya sköterskor i triageringen.

5 Vårdcentral: Capio VC Hovshaga
Län: Kronoberg Privat/Offentlig: Privat Antal listade patienter: 11165 Antal listade patienter i arbetsför ålder: Beskriv er metod för triagering: Patienten ringer TeleQ. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA Psykosocial resurs 90% Sjukgymnast med steg 1 KBT Psykolog 20% PTP utbildningspsykolog 100% Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Triagering via tfn alt. läkar-dsk besök för annan diagnos att pat. mår dåligt. Resultat: Inga väntetider. PTP har någon/några veckor. Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? JA. Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? PTP kommer att göra en intern uppföljning både med patienter och personal. Bra med mer allmän info om IBH både i sjukvård och media.

6 Vårdcentral: Tranås VC Län: Jönköping Privat/Offentlig: Offentlig
Antal listade patienter: 14350 Antal listade patienter i arbetsför ålder: ? Beskriv er metod för triagering: Pat bokas direkt till psykolog eller kurator via sköterska. Ssk använder en handbok som stöd för triagering. Pat får en första bedömning och plan för fortsatt åtgärd läggs därefter. Psykolog/kurator kan direkt boka pt till läkare. (Finns reserverade tider för rehab.) Pt tas upp för vidare plan hos psykosocialt team. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA 2 Psykologer 1 Kurator Beteendevetare 25% (Rehabteam: läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, sköterska) Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Se ovan. Resultat: Utvärdering av pt upplevelse av att triageras direkt till psykosocial kompetens och att få en tidig bedömning visar positiva resultat. Kortare väntetider. Håller koll på flödet med mätningar och statistik. Försöker med hjälp av detta parera ojämna inflöden. Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? JA. Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? Jobbar med systematisk uppföljning. Jobbar i nuläget med en sammanfattande rapport över vår triagering. Önskvärt med hjälp utifrån. Övrigt: Jobbar med att erbjuda olika behandlingsalternativ utifrån evidensläget. Basen består av individuell KBT/IPT samt internet-KBT. Gruppbehandling inom mindfulness, MMR, fysiska aktiviteter, unified protocol, vardagsrevidering, (ReDo).

7 Vårdcentral: Wämö och Ronneby VC Län: Blekinge
Privat/Offentlig: Offentlig Antal listade patienter: 8000/10 000 Antal listade patienter i arbetsför ålder: ? Beskriv er metod för triagering: Psykolog gör en kort bedömning av vårdbehovet och därefter prioriteras vårdbehovet och vårdnivå. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA Psykolog Psykiatri ssk/leg. terapeut Psykiatri ssk/grundutbildad terapeut Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Pat söker VC via Callback. Besök hos ssk eller läkare, erbjuds tid till ett kort besök (triagering) 20 min av psykolog. Resultat: Ges möjlighet till egenvård, prioriteringar, eftersöka om pågående behandling finns samt motivering hos patienten. Detta leder till bedömning inom sju dagar. Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? NEJ Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? Uppföljning och utvärdering av modellen Övrigt: Vi har provat mall för triagering i telefon (Callback), utan större framgång.

8 Vårdcentral: Wisby Söder Län: Gotland Privat/Offentlig: Offentlig
Antal listade patienter: 11993 Antal listade patienter i arbetsför ålder: 5697 Beskriv er metod för triagering: Dsk triagerar i tfn-rådgivningen pat som söker för psykisk ohälsa enl. triageringsmall. De som uppfyller kraven bokas direkt för bedömning hos samtalsbehandlare. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA Kurator 50% Psykoterapeut 40% KBT-terapeut 80% Samtliga behandlare har en bedömningstid 20% tjänstgöringstid/v. Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Pat bokar tid i tfn-rådgivningen. Dsk ringer upp, använder sig av triageringsmall. Krissituationer, stress, lindrig dep, ångest utan suicid/självskadetankar bokas direkt till bedömningssamtal hos samtalsbehandlare. Detta besök ersätter läkarbesök. Dsk dokumenterar samtalet utförligt i journaltext. Resultat: Kortare väntetider till samtalsbehandling, frigörande av läkartider, förbättrad arbetsmiljö för personal. Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? JA. Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? Jmfr sjuktal och sjukskrivningsgrad för direktriagerande pat kontra pat som får remiss och står på väntelista. Även enkät avseende pat-tillfredställelse till de båda grupperna.

9 Vårdcentral: Skiftinge VC Län: Sörmland Privat/Offentlig: Offentlig
Antal listade patienter: 13000 Antal listade patienter i arbetsför ålder: 8208 Beskriv er metod för triagering: Tfn-rådgivningen använder rådgivningsstödet samt den rutin som psykosociala teamet arbetat fram. Pat får fylla i skattningsformulär innan bedömningssamtal. Samtalet ska leda till stegvis vård och prioritering till olika behandlingssteg. Fr.o.m. 11 jan bokas första samtal direkt i tidböckerna hos psykosociala teamet. Samtalen bokas för 30 min på röd tid i boken för resp. behandlare. Har ni psykosocial resurs? Finns den på VC? Professioner: JA Psykolog PTP Beteendevetare Fysioterapeut Beskriv flödet för triageringen till psykosocial resurs? Se flödesbild Resultat: Ingen väntelista. Nöjda patienter. Smidigt samarbete mellan psykosociala teamet och övriga personalkategorier på VC. Diskuteras sjukskrivning i samband med triageringen? Vilket stöd behöver ni för att utvecklas vidare, t.ex. stöd i systematisk uppföljning? Fördjupning i de transdiagnostiska behandlingsformerna t.ex. UP.


Ladda ner ppt "Triageringsmetoder 10 mars 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser