Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13."— Presentationens avskrift:

1 Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13

2 Innehåll Energimyndigheten Bakgrund energi och mål Så ska energikartläggning genomföras Energihushållning i miljötillsynen Lag om energikartläggning i stora företag Energikartläggningsstöd till små och medelstora företag

3 Energi- och klimatmål Trygg energiförsörjning Konkurrenskraft Vision: Ett hållbart energisystem Energimyndigheten

4 Energimyndighetens verksamhet Energikartläggningsstöd (EKS) Lag om energikartläggning i stora företag (EKL) Miljöbalken Program för energieffektivisering (PFE) Projektfinansiering –Nationella regionalfondsprogrammet Energi- och klimatrådgivare Energikontor EU-ETS Vindkraft Elcertifikat Forskning Ekodesign Hållbara bränslen m.m.

5 Tillförsel och användning av energi i Sverige

6 Systemperspektiv kring energianvändning i verksamheter

7 Energi- och klimatmål till år 2020 50 procent förnybar energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning (jämfört med år 2008)

8 Miljöbalken ställer krav Återvinning liksom annan hushållning med energi främjas så att ett kretslopp uppnås (1 kap. 1§) Hushålla med råvaror och energi, i första hand ska förnybara energikällor användas (2 kap. 5§) Kunskapskrav, krav på försiktighetsmått, Bästa möjliga teknik, rimlighetsavvägning (2 kap. 2, 3 och 7 §§) Martina Berg

9 Miljöbalken ställer krav Tillsynsmyndigheten kontrollerar: Kunskap, egenkontroll (energikartläggning, åtgärdsplan) Åtgärder genomförs som är miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga men behöver ej vara lönsamma (energihushållning) Martina Berg

10 Utformning av energitillsyn Energikartläggning Uppfyller kunskapskravet Åtgärdsplan Uppfyller hushållnings- principen genom att genomföra åtgärder. Tillsyn genom kontroll

11 Utformning energitillsyn Energihushållning genom egenkontrollen – erfarenheter från PFE, ISO 50 001, återbetalningstid åtgärder 3 år EKS – energikartläggning – manualer/handböcker Miljösamverkan Sveriges ”Tillsynsstrategi energitillsyn” –Löpande tillsyn –Kampanj

12 Prövning Här bör de stora frågorna avgöras val av energikälla, val av process, energirelaterade krav – BMT, BAT mm Prövningen ger ett rättsskydd för VU Prövningen bör även ange om mandat för beslut överlåts till tillsynsmyndigheten ”Vägledning – Energi i miljöprövning” (LEKS - Östergötland)

13 Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) Ökad energieffektivitet 2020-målen Energieffektiviseringsdirektivet Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas. Olika typer av verksamheter Olika erfarenheter av energi- kartläggning och energi- effektivisering. 5 dec 2015

14 Stora företag och miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet:  Miljöprövningsförordningen (stora företag, små- och medelstora)  länsstyrelser och kommuner Stora företag:  sysselsätter minst än 250 personer och  har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller  en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.  Energimyndigheten

15 Miljöbalken och lag om energikartläggning i stora företag MB Energihushållning Kunskapskravet Energikartläggning Rimliga åtgärder EKL Energieffektivisering Energikartläggning Kostnadseffektiva åtgärder Vart fjärde år Enligt standard Ej krav på åtgärder!

16 Tidplan EKL Rapportering 5 dec 2015 Att rapportera: om verksamheten omfattas av lagen Hur planerar verksamheten att genomföra kartläggningen: -Certifierad energikartläggare -Energiledningssystem -Miljöledningssystem -Motsvarande Q 1 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Detaljerad energi- kartläggning lagras i företaget

17 Vägledningar och branschvisa workshops 1.Så avgör du om verksamheten omfattas av lagen 2.Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Workshops: Industri – 28 april Bygg & Entreprenad – 17 september Handel – 22 september Kommun och Landsting – 7 oktober Transport – 15 oktober Industri 25 november Allmänna infoträffar (3, 19, 26 november)

18 Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning Ska hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra. Görs oftast av en energikonsult på plats i verksamheten.

19 Vem kan söka stödet? Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh eller lantbruk med mer än 100 djurenheter. Stödet gäller alla branscher

20 Vad kan en energikartläggning kosta? Energianvändning (MWh/år) Total kostnad för energikartläggning (kr) Stöd att söka från Energimyndigheten 300-49940 00020 000 500-199960 00030 000 2000-399980 00040 000 > 4000100 00050 000 Sök stödet innan du köper in energikonsult.

21 Från ansökan till utbetalning och fortsatt energiarbete Sök stödet hos Energimyndigheten Beställ energikart- läggning Gör energi- kartläggning Besluta om åtgärder som ska genomföras Lägesrapportera till Energimyndigheten. Stödet betalas ut. Genomför åtgärderna Slutrapportera till Energimyndigheten Fortsätt arbeta systematiskt med energin

22 Energitillsyn framöver Vägledning, material, utbildning Uppdatera vägledningar Utbildningstillfällen planeras Samarbete - regionala aktörer, andra statliga verk

23 Förslag till ansökan nationella regionalfonden hos Tillväxtverket Samverkansprojekt länsstyrelser Målgrupp små- och medelstora företag (SMF) 2016-2020 Använda tillsynskanalerna för energieffektivisering Andra projekt: Noder (Energikontoren) Energieffektiviseringsnätverk (Energikontor, Lst)

24 Kontakt Martina Berg 016-544 23 10 martina.berg@energimyndigheten.se Martina Berg


Ladda ner ppt "Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser