Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientlagen 1 januari 2015

2 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande för landsting vid införandet av vårdval inom primärvården from 1 januari 2010 Utvecklas även inom specialistvård 2015 Ny patientlag från 1 januari skane.se/patientlagen

3 3 Utveckling Läkarfokus Kallelser Upptagningsområde Patient/invånarfokus Inbjudan/Dialog Valfrihet Ställer krav på information och nytt förhållningssätt! skane.se/patientlagen

4 4 Patientmaktsutredningen 1.Prop. 2013/14:106 Patientlag. Beslut i riksdagen före sommaruppehållet 2014. Träder ikraft 1 jan. 2015 2.Lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Socialdepartementet bereder. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upphör när både Patientlagen och organisationslagen trätt i kraft. ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas (…) förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård (…) skane.se/patientlagen

5 5 Syftet med patientlagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. En perspektivförskjutning. Makten förskjuts från den medicinska professionen till patienten. skane.se/patientlagen

6 6 Patientlagens innehåll Inledande bestämmelser (1 kap.) Tillgänglighet (2 kap.) Information (3 kap.) Samtycke (4 kap.) Delaktighet (5 kap.) Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.) Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.) Ny medicinsk bedömning (8 kap.) Val av utförare (9 kap.) Personuppgifter och intyg (10 kap.) Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)

7 7 Möjlighet att välja utförare i andra landsting Välja offentligt finansierad öppen vård i andra landsting Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti Följa hemlandstingets remisskrav I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare Lista sig i andra landsting Få ny medicinsk bedömning Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård Välja fast läkar- och vårdkontakt skane.se/patientlagen

8 8 Listning i andra landsting Möjlighet att välja vårdcentral ”lista sig i annat landsting” från 1 januari 2015. Kräver nationell samordning. Listning i annat län ger inte förtur till vård. Det medicinska behovet styr. Patienter från andra län bekostar själv resor. Patienten betalar vårdlandstingets taxa. Högkostnads- skydd gäller även i ett annat landsting eller region. Utomlänspatienter har samma rätt som inomlänspatienter att välja fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. E-tjänster i Mina vårdkontakter är knutna till hemlandstinget.*

9 9 Översyn av riksavtalet för utomlänsvård Fritt att söka öppen vård och välja utförare inom den offentligt finansierade vården i hela landet Vårdgaranti undantag Gäller även vaccination, intyg, hälsoundersökningar Tillämpningar ses över avtals- remiss- och fakturarutiner Medicinsk service även i annat landsting Lista sig på vårdcentral i annat landsting Sluten vård oförändrat, godkännande från hemlandsting Information kommer på Vårdgivarwebben skane.se/patientlagen

10 10 Förändrat befolkningsansvar Beskattningsrätt Länets befolkning Betalningsansvar Länets befolkning Vårdansvar De som söker öppen vård i länet Det medicinska behovet ska efter den 1 januari 2015 styra vilken patient som ska få öppen vård först. skane.se/patientlagen

11 11 Komplettering av HSL 4 § tredje stycket - betalningsansvar och remisskrav Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. Undantag i de fall vårdlandsting har krav på remiss och dessa inte remissregler inte följs. Inledningsvis har 5 landsting krav på remiss till läkarbesök. Se skl.seSe skl.se Patientens remiss ska, inom öppen vård, skickas direkt till privat vårdgivare. Betalning till privat vårdgivare ska gå direkt via vårdlandstinget. skane.se/patientlagen

12 12 Informationsplikten utvidgas och förtydligas

13 13 Förtydligat krav på information Patientlagen 3 kap. Information 1 § Patienten ska få information om: 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7. eftervård, och 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehåll och betydelse. Informationen ska anpassas efter individens förutsättningar. Ska vid behov kunna ges i skriftlig form.

14 14 2 § Patienten ska även få information om:* 1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, 3. vårdgarantin, och 4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz * När det är aktuellt i det enskilda fallet. skane.se/patientlagen

15 15 E-tjänster på 1177.se via Mina vårdkontakter Inloggning via e-legitimation eller lösenord krävs. Via tjänsten eJournal på nätet kan patienten få direkt åtkomst till delar av sina journalanteckningar. Läsa upprättad Vårdplan Se utskrivningsanteckning efter slutenvård Se uppgifter om vårdkontakter. 1177.se Vårdguiden Tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Visst material på andra språk Barnavdelningen – tecknade filmer för barn inför sjukhusbesök eller tandläkarbesök. Även Engelska, spanska och arabiska. Skriftlig information

16 16 Krav på samtycke förtydligas Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke. Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka. Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan utredas.

17 17 Ny medicinsk bedömning Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skane.se/patientlagen

18 18 Barn ska ges möjlighet till delaktighet Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas skane.se/patientlagen


Ladda ner ppt "1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande."

Liknande presentationer


Google-annonser