Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skicka frågor till Helena Orrevad 076-768 78 46. Hur kan man göra en analys och handlingsplan? Analysseminarium ÖK Psykisk hälsa 2016 29 februari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skicka frågor till Helena Orrevad 076-768 78 46. Hur kan man göra en analys och handlingsplan? Analysseminarium ÖK Psykisk hälsa 2016 29 februari 2016."— Presentationens avskrift:

1 Skicka frågor till Helena Orrevad 076-768 78 46

2 Hur kan man göra en analys och handlingsplan? Analysseminarium ÖK Psykisk hälsa 2016 29 februari 2016 www.uppdragpsykiskhälsa.se

3 Relation mellan fokusområden och insatsnivåer

4 Förslag på målområden och indikatorer Analys- och handlingsplansarbetet förutsätter att man i respektive län konkretiserar överenskommelsens fem fokusområden i olika delområden för vilka man kan 1) ställa upp mål, 2) beskriva aktiviteter 3) bestämma indikatorer som ska användas för att följa upp förändring i arbetssätt och resultat i befolkningen

5 Behovsanalys  Hitta möjliga behovsområden - vad indikerar data? - Placering i ranking - Variation  Vad säger ansvariga verksamheter?  Vad säger övrig expertis, brukare?  Använd så precis data som möjligt (helst individdata)  Iterativ process - konfrontera inblandade aktörers och beslutsfattares uppfattning med data och revidera behovsanalysen

6 InterventionslogikIndikatorerDatakällorAntaganden/Hot Vad förväntas satsningen uppnå på längre sikt? Hur kan det mätas?Vilken data kan användas för mätning? Vilka antaganden är en förutsättning för att satsningen ska uppnå de långsiktiga utfallen? Vilka resultat förväntas satsningen uppnå på kort sikt? Hur kan det mätas?Vilken data kan användas för mätning? Vilka antaganden är en förutsättning för att satsningens kortsiktiga utfall uppnås? Vilka aktiviteter ska genomföras i satsningen? Hur mäts aktiviteternas genomförande och att målgruppen nås? Vilken data kan användas för mätning? Vilka antaganden är en förutsättning för att satsningens aktiviteter kan genomföras? Vilka resurser, verktyg och strukturer behövs för att genomföra satsningens aktiviteter? Hur kan det mätas?Vilken data kan användas för mätning? Vilka antaganden är en förutsättning för satsningens insatta resurser? Övergripande syfte & mål Resultat & utfall Aktiviteter & processmått Resurser Logikmodell

7 Exempel 1: Nivå 1. Främjande och förebyggande insatser Delområde: Barn och ungas skolresultat  Eftersom det finns en vetenskapligt belagd koppling mellan skolresultat och psykisk hälsa ska länet arbeta systematiskt med att följa upp och förbättra skolresultat genom införande av Digilys, modell för kontinuerlig pedagogisk kartläggning, analys och genomförande av insatser.

8 Indikatorer för behovsanalys  Andel legitimerade lärare  Resultat på nationella prov, sv, ma i år 3, 6 och 9  Behörighet till gymnasiet efter avslutad grundskola  Andel elever som går ut gymnasiet  Skolfrånvaro  Ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansavaret (från fullgjord skolplikt tom 20 år)  Särskilda skolresultatsinsatser för familjehemsplacerade elever

9 Modell för handlingsplan: Digilys

10 Exempel 2: Ledning, styrning och organisation Delområde: Ta fram en strategi för ökad sysselsättning hos personer med psykisk funktionsnedsättning  De insatser som görs för målgruppen sker lokalt, utan samordning och med bristande utbyte av kunskap och erfarenheter om vad som ger bäst effekt. En länsgemensam strategi ger ökad resurseffektivitet men använder och utvecklar också organisationen för gemensam ledning och styrning.

11 Indikatorer för behovsanalys  Sysselsättning för målgruppen i länets kommuner  Insatser som görs i de olika kommunerna för målgruppen  Insatser som görs av landstinget/regionen för målgruppen  Resurser som läggs på målgruppen av respektive huvudman  Intervjuer med målgruppen  Översikt över evidens/best practise  Granskning av ansvariga chefers och politikers kunskap om insatser som görs för målgruppen samt befintliga system för uppföljning

12 Modell för handlingsplan: Strategi för ökad sysselsättning hos personer med psykisk funktionsnedsättning

13 Exempel 3: Nivå 3. Specialiserade insatser Delområde: Utsatta grupper - personer med allvarlig och komplex problematik  Personer med komplicerad eller allvarlig problematik är en särskilt utsatt grupp. Personerna är ofta är i behov av flera, samordnade insatser, och det är viktigt med flexibilitet, kontinuitet och uppföljning. För att individens sammantagna behov ska kunna tillgodoses, ställs stora krav på de olika huvudmännens arbetssätt och organisation.  Det är viktigt att för denna grupp belysa olika former av samsjuklighet, tex missbruk och olika somatiska tillstånd, då de personer som har det löper ökad risk för ett sämre sjukdomsförlopp. Samsjuklighet försvårar både bedömningar och behandlingsresultat.

14 Möjliga indikatorer för behovsanalys  Antal unika patienter i specialistsjukvården med diagnos F20, F22, F25, F29, F30-F31, F60.3 annan definition? Neuropsykiatri ökar… missbruk…  Andel i målgruppen med samtidig missbruksrelaterad diagnos  Andel i målgruppen med samtidig somatisk diagnos Boendeformer  Andel som bor i eget boende utan stöd  Andel som bor i eget boende med stöd  Andel som bor i korttidsboende eller får korttidsvård  Andel som får insats i form av bostad med särskild service Sysselsättning  Huvudsaklig inkomstkälla för målgruppen  Andel personer som uppbär sjukpenning som huvudsaklig inkomstkälla  Andel personer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla  Andel personer som har närståendepenning som huvudsaklig inkomstkälla  Andel personer som har arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla  Andel personer som har ett lönearbete  Andel personer som studerar Insatser som görs i de olika kommunerna respektive landstinget/regionen för målgruppen  Antal personer med en upprättad SIP - samordnad individuell plan  Andel med psykosocial behandling  Andel med arbetsinriktad rehabilitering  Andel med läkemedelsbehandling som fått en läkemedelsgenomgång  Andel som fått en somatisk hälsoundersökning  Antal personer som tvångsvårdats enligt LPT det senaste året  Antal personer som tvångsvårdats enligt LVM det senaste året  Antal tvångsåtgärder/unik individ/vårdtillfälle

15 Diskussion: Hur gå från listade indikatorer till identifierade behov och handlingsplan?


Ladda ner ppt "Skicka frågor till Helena Orrevad 076-768 78 46. Hur kan man göra en analys och handlingsplan? Analysseminarium ÖK Psykisk hälsa 2016 29 februari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser