Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åsa Olli Segendorf KONJUNKTURINSTITUTET 7 oktober 2015 Lönebildningsrapporten 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åsa Olli Segendorf KONJUNKTURINSTITUTET 7 oktober 2015 Lönebildningsrapporten 2015."— Presentationens avskrift:

1 Åsa Olli Segendorf KONJUNKTURINSTITUTET 7 oktober 2015 Lönebildningsrapporten 2015

2 Konjunkturinstitutets uppdrag Konjunkturinstitutet ska analysera sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner i Lönebildningsrapporten som analyserar de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Av särskild vikt är att analysera såväl lönenivåns som lönestrukturens samband med arbetslöshet och sysselsättning.

3 Dagens presentation 2. Strukturell utveckling av arbetskostnaden i näringslivet 1. Obalanser i ekonomin Arbetskostnadsutveckling i näringslivet 3. Parternas ambition om jämviktsarbetslöshet

4 Återhämtning i OECD-länderna men mera osäkert i tillväxtekonomierna BNP- tillväxt, procentuell förändring

5 Prognosen i sammandrag 20152016201720182019 BNP 1 2,9 2,72,11,6 Arbetslöshet 2 7,57,46,96,66,8 Timlön 3 2,53,13,2 3,3 KPIF0,91,51,72,12,3 BNP-gap 4 -1,4-0,60,10,40,1 Procentuell förändring om inget annat anges 1 Kalenderkorrigerade värden 2 Procent av arbetskraften 3 Enligt konjunkturlönestatistiken 4 Procent av potentiell BNP

6 Efterfrågeläget i näringslivet på genomsnittlig nivå Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade kvartalsvärden

7 Lönsamheten i näringslivet nära normalt enligt Konjunkturbarometern Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Lönsamheten mätt med kapitalavkastning har fallit men det har även riskfri räntan Procent, nettodriftsöverskott som andel av realkapitalstocken samt 10- årig statsobligation minus samtida KPIF-inflation

9 Hög sysselsättningsgrad men även hög arbetslöshet Procent av arbetskraften respektive procent av befolkningen, 15–74 år

10 Produktiviteten i näringslivet ökar långsammare än normalt Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

11 Inflationen mätt med KPI och KPIF kommer att uppnå 2 procent under perioden Procentuell förändring

12 Uppsummering så här långt…. Ekonomin nära konjunkturell balans Produktivitetstillväxten lägre än normalt Inflationen nära 2 procent under den kommande treårsperioden

13 Samband mellan löneökningar och arbetslöshet Riksbankens agerande givet olika scenarier Utgångspunkt för simuleringarna är Konjunkturinstitutets prognos

14 Simuleringar ned en procentenhets lägre respektive högre årlig tillväxt i löneökningar

15 Riksbanken sänker reporäntan (scenario 1) Reporänta, procent

16 Vilket ger lägre arbetslöshet (scenario 1) Arbetslöshet, 15–74 år, procent av arbetskraften

17 Riksbanken kan inte sänka reporäntan (scenario 3) Reporänta, procent

18 Mycket lägre löneökningar utan mer expansiv penningpolitik kan ge högre arbetslöshet (scenario 3) Arbetslöshet, 15–74 år, procent av arbetskraften

19 Vid högre löneökningstakt höjer Riksbanken räntan (scenario 2) Reporänta, procent

20 Vilket ger högre arbetslöshet (scenario 2) Arbetslöshet, 15–74 år, procent av arbetskraften

21 Om Riksbanken inte stramar åt lika mycket (scenario 4) Reporänta, procent

22 Trots högre löner inte så stor påverkan på arbetslösheten (scenario 4) Arbetslöshet, 15–74 år, procent av arbetskraften

23 Men inflationen skjuter rejält över 2 procent (scenario 2 och 4) KPIF, årlig procentuell förändring

24 Uppsummering så här långt… Ekonomin nära konjunkturell balans Det begränsade penningpolitiska utrymmet medför risker med både för låga och för höga löneökningar

25 2. Strukturell utveckling av arbetskostnaden i näringslivet 1. Obalanser i ekonomin Arbetskostnadsutveckling i näringslivet 3. Parternas ambition om jämviktsarbetslöshet

26 Utfall tom 2014 och strukturell utveckling 2016-2019 Genomsnittlig tillväxt per år, procent 1 Exkl. vissa brancher. För hela näringslivet motsvarar detta 2,1 på lång sikt. 1997- 2014 2016- 2019 Strukturell utveckling lång sikt KPIF1,52,0 Produktivitet i näringslivet 1 2,51,72,2 Förädlingsvärdepris 1 1,01,61,4 Arbetskostnad per timme3,53,23,6

27 2. Strukturell utveckling av arbetskostnaden i näringslivet 1. Obalanser i ekonomin Arbetskostnadsutveckling i näringslivet 3. Parternas ambition om jämviktsarbetslöshet - lönestrukturen

28 Sysselsättningsgraden i Sverige är högt i ett internationellt perspektiv Sysselsättningsgraden i EU och Norge 2014, 20-64 år Procent av befolkningen

29 Även arbetskraftsdeltagandet är högt Arbetskraftsdeltagande i EU och Norge 2014, 20-64 år Procent av befolkningen

30 Arbetslösheten är på en relativt hög nivå Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

31 Hög andel arbetslösa som har liten jobbchans Procent av arbetslösa, 15–74 år

32 Arbetsmarknadspolitiska program på en hög nivå Tusental, säsongsrensade kvartalsvärden

33 Liten skillnad i lön mellan dem som har förgymnasial och gymnasial nivå Medianlön, tusental kronor per månad före skatt respektive sysselsättningsgrad i åldersgruppen 30–54 år 2014, procent av befolkningen

34 Viktiga slutsatser i årets rapport Ekonomin nära konjunkturell balans – Lönsamhet är normal enligt företagen – Produktivitetstillväxten blir jämförelsevis svag 2016-2019 – Inflationen blir i genomsnitt 2 procent 2016-2019 Risker med både för låga och för höga löneökningar Arbetsmarknaden är tudelad – parterna kan bidra genom att anpassa lägstalönerna


Ladda ner ppt "Åsa Olli Segendorf KONJUNKTURINSTITUTET 7 oktober 2015 Lönebildningsrapporten 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser