Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportskrivning Filmprojekt TNKA40.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportskrivning Filmprojekt TNKA40."— Presentationens avskrift:

1 Rapportskrivning Filmprojekt TNKA40

2 Magnus Merkel, Rapportskrivning: en lathund för studenter (2002)
Rapportmall kan laddas ner via: [http://www.isv.liu.se/sprakverkstader]

3 För en bra rapport, viktigt att följa:
Rapportmallen Kravspecifikationens innehållsliga delar Skrivregler

4 Rapportens delar, i rätt ordning
Titelsida Sammanfattning Ev. förord Innehållsförteckning Ev. Figur- och tabellförteckning Inledning Huvuddel Avslutning Källförteckning Bilagor

5 Titelsidan På titelsidan ska framgå: Rapportens titel samt projekt
Universitet, institution, kurs, termin Gruppmedlemmars namn med adress

6 Sammanfattning Direkt efter titelsidan skrivs en sammanfattning av hela rapporten, på ca ½ A4. Berör kort rapportens olika delar.

7 Innehållsförteckning
Rubriceras Innehållsförteckning Alla rubriker som finns i rapporten ska tas med här. Använd samma typsnitt och rubriksättning som i själva rapporten. Ange kapitelnumrering samt sidhänvisningar Referenslistan och bilagor ska finnas med men kapitelnumreras ej.

8 1. Inledning 1. Inledning- Introducera rapporten för läsaren:
1.1 Bakgrund- Beskriv bakgrunden till projektet 1.2 Syfte- Beskriv vad som ska göras i rapporten: dvs. att redogöra för filmprojektet 1.3 Metod och ev. källor- beskriv och motivera hur ni gått tillväga i arbetet/projektet och vilket material som använts 1.4 Struktur- Beskriv hur rapporten är upplagd, de olika delarna

9 2. Huvuddel I detta kapitel ligger tyngdpunkten och själva redogörelsen av de olika delarna av projektet, enligt kravspecifikationen. Obs! Bör döpas till egen rubrik och delas i underrubriker (2.1, 2.2. etc.)! Om det är motiverat (mycket text) kan huvuddelen bestå av flera huvudkapitel (3., etc).

10 3. Avslutning I detta kapitel återknyts till inledningen och syftet med rapporten. Skilj på resultat och diskussion! Redogör först för slutresultatet, ev. slutsatser och diskutera sedan dess betydelse; ev. problem, möjligheter samt rekommendation till fortsatt arbete.

11 Källförteckning Listan ska ej förses med kapitelnummer.
Skrivs i alfabetisk ordning med efternamn först: Olovsson, Albert (2007), Konsten att göra film. Liber. Kursivera boktitel samt ange år och förlag. Internetkällor ska anges med titel, ev. författare, angivelse var den är hämtad samt full adress och datum för hämtning.

12 Bilagor Ska ej kapitelnumreras men förses med rubrik och numreras
Varje bilaga ska anges i innehållsförteckningen men ej vara sidnumrerad Här placeras dokument som producerats under projektet och som inte behöver finnas inne i rapporten, t.ex. mötesprotokoll, mejl, avtal, tidplan, loggbok. OBS! Hänvisningar inne i rapporten till bilagorna krävs.


Ladda ner ppt "Rapportskrivning Filmprojekt TNKA40."

Liknande presentationer


Google-annonser