Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mångfald inom en art  Population och art. Vad är skillnaden?  Vad är en art?  Genetisk variation  Genetiskt olika populationer  Tillämpningar av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mångfald inom en art  Population och art. Vad är skillnaden?  Vad är en art?  Genetisk variation  Genetiskt olika populationer  Tillämpningar av."— Presentationens avskrift:

1 1 Mångfald inom en art  Population och art. Vad är skillnaden?  Vad är en art?  Genetisk variation  Genetiskt olika populationer  Tillämpningar av genetisk variation  Etiska problem

2 2 En art…  En art definieras som  Population och art. Vad är skillnaden?

3 3 Genotyp  Varje enskild individ har en genuppsättning  Varje genuppsättning är en specifik genotyp, specifik kombination av gener  Obs flera individer kan ha samma genuppsättning, dvs vara av samma genotyp ( t ex enäggs tvillingar)

4 4 Genpool  En grupp av genotyper har tillsammans en genpool.  Man brukar använda hela arten som grupp när man använder begreppet genpool.  En mindre population har oftast färre gener än en stor population

5 5 Fig. 11.2

6 6 Olika populationer  Kan ha både: –Olika frekvens av de olika generna  Många båögongener eller få blåögongener) –Olika genetisk diversitet  Genetisk diversitet – mängden olika gener –Kan också vara mer specifikt  För en specifik karaktär är det hög eller låg genetisk diversitet (låg om alla har samma allel – gen)  Allel – när man studerar/jämför förekomsten av gener för en specifik karaktär

7 7 Fig. 11.3

8 8

9 9 Genetiskt olika populationer- genförekomst och genfrekvens  olika selektionstryck –miljöer- för olika populationerna  Founder effect- etableringseffekt- populationen bildas utifrån en liten grupp individer (t ex koloniserat en ö)  Genetisk flaskhals-population har reducerats till få individer (kan därefter blivit många igen)  Spridningshinder – inget eller litet genetiskt utbyte mellan populationer

10 10 Men hur kan det bli genetisk diversitet?  Borde inte selektionen, det naturliga urvalet, medföra att det bara blir en genotyp kvar till slut??? –Spridning mellan genetiskt olika populationer är liten –Sexuell reproduktion (blandar om) –mutationer

11 11 Sickle cell anemi - gener som medför förvrängda röda blodkroppar, dålig syresättning

12 12 Polymorfism – hurdå?  Selektion mot homozygoter dvs heterozygoten har högst fitness  Sickle cell anemi - heterozygoten är resistent mot malaria… Lite överkurs jmf med boken

13 13 Fitness och naturligt urval  Urvalet medför att en fenotyp lämnar relativt sett fler avkomma i nästa generation än andra fenotyper  Fitness för en genotyp beror av hur mycket avkomma och hur väl de överlever  Mäts alltid relativt de andra i populationen och i den specifika miljön  Ju högre fitness en fenotyp har desto högre selektion för den/de genotyperna som finns representerade av fenotypen  Fenotyp beskriver de karaktärerna som selektionen verkar på, t ex halslängd hos giraffer

14 14 Fenotyp - genotyp hur väl kopplade hos människan?  Översättning till människan är svår – de genetiska kontrollen av vårat beteende står mot miljöns och kulturens kontroll av vårat beteende t ex under uppväxten  Vad vi tror påverkar våra attityder kring rasism, jämställdhet, lika värde, homosexualitet osv  Kunskaper är bristfälliga

15 15 Tvillingstudier, svåra att analysera. En vetenskaplig debatt pågår. Hypotes: Om skillnaden mellan tvillingar är större för tvåäggstvillingar av samma kön jmf med enäggstvillingar så skall denna skillnad i skillnad bero på att per definition så tvåäggstvillingar är mer genetiskt olika än enäggstvillingar. –Är alltså ett sätt att mäta ev effekt av gener t ex på lön, intelligens etc  Ett dolt antagande är att man antar att man hanterar (socialt) tvillingpar på samma sätt oavsett om de är tvåäggs eller enäggs…..  Ett annat problem är att man inte vet vilken morfologisk el dyl effekt man mäter, t ex gen för synfel/glasögon som medför uppfattas intelligent som..

16 16 Evolution och naturligt urval  Koncept och hur kunskapen/teorin utvecklats  Naturligt urval som motor i evolutionen  Typiska missförstånd  Vad påverkar naturligt urval  Vilka är bakomliggande processerna  Olika former av selektion  Genetisk drift kontra naturligt urval  ID vs evolution (något kort om detta)

17 17 Koncept och hur kunskapen/teorin utvecklats  Evolution allmänt – –förändring/utveckling (över tid)  Biologi Evolution – –förändring/utveckling av genetiskt bestämda egenskaper hos population  Microevolution – inom population  Macroevolution – under så lång tid och länge att nya arter bildas

18 18  Innan kunskap om genetik, populations genetik, DNA, meiosis. –Hur betrakta världen? Arterna alltid funnits i nuvarande form. Skapelse  Idag har vi kunskaperna men under en livstid är det svårt att se spåren av evolution. Kort tidsintervall (dock exempel för kortlivade organismer, t ex bananflugor på lab)

19 19 Naturligt urval Darwin och Wallace 1858  Antaganden –Alla organismer har överflöd av avkomma –Två organismer kan ej vara lika –Individer kämpar för sin överlevnad –De individer som har ‘bäst’ egenskaper får fler avkomma som överlever –Bra egenskaper blir mer och mer vanliga i populationen, ‘dåliga’ blir mindre förekommande

20 20 Naturligt urval i kombination med genetik  Idag kombinerar vi evolution och naturligt urval med genetik och DNA och kan beskriva hur de ‘bra’ egenskaperna kan överföras från föräldrar till avkomma.  Allel frekvenser

21 21 Naturligt urval som motor i evolutionen  Genotyp vs fenotyp  Tre faktorer bestämmer, i en mix, evolution/förändring –Omvärldsfaktorer (yttre förutsättningar) –Sexuell reproduktion (på vilket sätt, internt urval) –Genetisk diversitet (utgångsmaterial)

22 22 Typiska missförstånd  Survival of the fittest – Nej, det är avkomma som räknas  Struggel for life – inget slagsmål, gradvis skillnad  Genotyp vs fenotyp – måste vara genetisk bestämda egenskaper, ej inlärda  Sker på individ nivå men resultat ses på populations nivå

23 23 Vad påverkar naturligt urval/selektion  Omvärld –selektionstryck  Genetisk diversitet – utgångsmaterial  Mutation och migration  Sexuell reproduktion och genetisk rekombination –sex, rep vilka gener går vidare –Gen rekomb, ny kombination hona hane  OBS! Om selektion skall ske på en gen måste det finnas koppling till/uttryck i/ fenotyp  OBS! Selektion sker på hela fenotypen

24 24 Vilka är bakomliggande processerna  Överlevnad  Reproduktion  Sexuellt urval

25 25 Olika former av selektion  Stabiliserande  Riktad  Splittrande, uppdelande

26 26 Genetisk drift kontra naturligt urval  Vad händer med gener där ingen selektion sker?  Vad händer i mycket små populationer? –Slumpen kan slå ut eller gynna gener  Mer än själva selektionen

27 27 ID vs evolution (något kort om detta)  Pseudovetenskap ? Vetenskap?  Intelligent design –Vad –När –Hur –Varför  Vad är problemet?


Ladda ner ppt "1 Mångfald inom en art  Population och art. Vad är skillnaden?  Vad är en art?  Genetisk variation  Genetiskt olika populationer  Tillämpningar av."

Liknande presentationer


Google-annonser