Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet."— Presentationens avskrift:

1 Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet

2 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Verksamhetsidé

3 SLU är rikstäckande med sina största campus i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil inom strategiskt viktiga områden för samhället, nationellt som globalt. År 2011 övertogs personal och laboratorier från Fiskeriverket. SLU har nu landets största samlade kompetens inom såväl markens som akvatisk biologi. SLU i hela Sverige

4 Organisation Landsbygdsdepartementet Internrevision Styrelsen för SLU Institutioner och enheter Universitetsadministration Bibliotek Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Universitetsdjursjukhuset SLU Holding AB Rektor

5 Jord- och trädgårdsbruk Landskapsplanering Livsmedelsproduktion Naturvård Skogsbruk och vedråvarans förädling Fiske och vattenbruk Veterinärmedicin och husdjursskötsel ”Kombinationen av grundläggande forskning, utbildning och samhälls- relaterad verksamhet utgör SLU:s speciella styrka.” Ur Strategi för SLU 2013-2016 Styrkan är…

6 För att att angripa komplexa frågeställningar utifrån en helhetssyn kraftsamlar SLU i fyra ämnesövergripande, tvärvetenskapliga forskningsplattformar: Framtidens skogar Framtidens lantbruk Människan i framtidens miljöer Framtidens djurhälsa och djurvälfärd Fyra forskningsplattformar

7 Fördelning av intäkter Total omsättning 2 963 mnkr Källa: SLU:s Årsredovisning 2011 Finansiella >0% Bidrag 28% Statsanslag 54% Avgifter 17%

8 Fördelning av kostnader Källa: SLU:s Årsredovisning 2011 Fortlöpande miljöanalys 12% Grundutbildning 22% Forskning och forskarutbildning 66%

9 Fakulteternas omsättning Källa: SLU:s Årsredovisning 2011 534 mnkr VH LTJ NL S 342 mnkr 1 173 mnkr 613 mnkr

10 Största finansiärer utöver statsanslaget (tkr) Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

11 Vetenskaplig publicering Antal SLU-artiklar (diagram) och sampubliceringar (tabell) Källa: SLU:s Årsredovisning 2011 Uppsala universitet369 Umeå universitet274 SVA269 Lunds universitet178 Stockholms universitet130 Helsingfors universitet111 Karolinska institutet108 Köpenhamns universitet87 INRA81 Göteborgs universitet81 Århus universitet76 KTH67 Wageningen university66 Norwegian University of Life Science63 Skogforsk63 Max Planck Society57 Linköpings universitet57

12 Forskarutbildning Regeringens mål: 415 examina 2009–2012 Regeringens mål Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

13 24 program på grundnivå 19 program på avancerad nivå, de flesta på engelska Över 300 kurser 4 102 helårsstudenter (2011) 3,6 studenter per lärare! Bra utbytesavtal och internationella samarbeten Utbildningar 2012

14 24 program på grundnivå Kandidat/yrkesprogram Biologi och miljövetenskap Bioteknologi Djursjukskötare Ekonomi Etologi och djurskydd Hippolog Husdjursvetenskap Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Längre yrkesprogram Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Civilingenjör i energisystem (UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (UU) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsarkitekt – Ultuna Veterinär

15 Miljö- och hållbarhetsanalyser Bedrivs i 10 program Är målstyrd och långsiktig Fortlöpande miljöanalys

16 Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag (utökas 2012) Kust och hav (startar 2012) Bebyggd miljö Klimat Biologisk mångfald Övergödning Försurning Giftfri miljö Fortlöpande miljöanalys

17 Jämställdhet mål för SLU Lärare vid veterinär-, agronom- och lark-programmen lär sig könsmedveten pedagogik Studenter och lärare på jägmästarprogrammet reflekterar över genusfrågor Källa: SLU:s Årsredovisning 2011 Andel kvinnor per kategori (%)

18 Resultaträkning 2011Tkr% Intäkter Anslag1 601 03254 Avgifter och ersättningar517 61817 Bidrag830 75128 Finansiella intäkter13 962>0 Summa2 963 363 Kostnader Personal- 1 875 79762 Lokaler- 344 11711 Drift- 702 75923 Finansiella kostnader- 9 796>0 Avskrivningar och nedskrivningar- 91 4943 Summa- 3 023 963 Verksamhetsutfall- 66 600 SLU i siffror Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

19


Ladda ner ppt "Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet."

Liknande presentationer


Google-annonser