Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning."— Presentationens avskrift:

1

2 Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

3 SLU har ett unikt, nationellt uppdrag inom t.ex. veterinärmedicin, jord- och skogsbruk, trädgård samt landskapsplanering. Huvudorter är Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp SLU i Sverige

4 Vision SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, som är: »Eftertraktat för sin höga kvalitet och kreativitet »Nyskapande och tongivande inom miljöanalys »Efterfrågat som innovativ partner för den gröna sektorn

5 En förändrad omvärld behöver nya kunskaper »Klimatförändringar – växthusgaser, fossila bränslen, markanvändning, vatten »Globala hållbarhetsfrågor – folkhälsa och smittskydd »Areella näringar på den internationella marknaden – befolkningstillväxt och stigande levnadsstandard leder till ökad efterfrågan på livsmedel och förändrade konsumtionsmönster – nya kretsloppsbaserade klimatneutrala produkter, specialiserad råvaru- och livsmedelsproduktion »Urbanisering – relationen stad och land – djur, natur och landskap för rekreation, rehabilitering och upplevelseturism – landsbygdsutveckling

6 SLU:s styrke- och profilområden »Djurs och människors hälsa » Genresurser och bioteknik » Hållbar produktion och naturresursförvaltning » Klimat och ekosystemförändringar » Livsmedelskedjan » Samhällsplanering

7 Genresurser och bioteknik Djurs och människors hälsa

8 Klimat och ekosystemförändringar Hållbar produktion och naturresursförvaltning

9 Livsmedelskedjan Samhällsplanering

10 Strategiska forskningssatsningar 2009–2012 »Konsekvenser av klimatförändringar för miljö och produktion »Jord- och skogsbrukets möjligheter att bidra till att bromsa växthuseffekten »Genresurser och bioteknik »Djurhälsa och djurskydd »Naturresursförvaltning »Landsbygd, areella näringar och industriell utveckling »Landskapsarkitektur

11 Organisation

12 SLU:s verksamhet i procent Fortlöpande miljöanalys 11% Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Forskning och forskarutbildning 67% Grundutbildning 22%

13 Intäkter Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 17,4% Avgifter 28,1% Bidrag54,2% Statsanslag 0,3% Finansiella Total omsättning 2 691 mnkr

14 Kostnader 24,9% Drift 10,0% Lokaler 3% Avskrivningar 0,1% Finansiella 62% Personal Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Totala kostnader 2 676 mnkr

15 Personal Doktorander 12% Undervisande och forskande personal 38% Teknisk/ administrativ personal 50% Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Totalt cirka 2 824 årsarbetare

16 Forskning Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Utvecklingen av de strategiska områdena och SLU:s sektorsroll bygger på en kunskapsbas inom grundvetenskaper såsom biologi, markvetenskap, teknik och ekonomi. » 218 professorer » 712 forskarstuderande

17 Utbildning Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 SLU har 3 793 helårsstudenter och 712 forskarstuderande SLU erbjuder »yrkesprogram »kandidatprogram »basår/bastermin »master- och magisterprogram »påbyggnadsprogram »kursblock »fristående kurser »forskarutbildning »fortbildning

18 Strategiska utbildningssatsningar 2009-2012 »Utökning av agronomprogrammet till 5 år »Utökning av tvååriga utbildningsprogram till tre år »Vidareutveckla utbudet av masterprogram »Pedagogisk utbildning för lärare och handledare »Stärka meritvärderingen för pedagogisk kompetens »Förbättra systemen för uppföljning av kvaliteten »Utveckla karriärvägledning »Förbättra stödet till utländska studenter »Satsningar på breddad rekrytering

19 Master- och magisterprogram »Agricultural Economics and Management »Agroecology »Animal Science »Biotechnology »Ecology »EnvEuro »Environmental Communication and Management »Environmental Economics and Management »Environmental Monitoring and Assessment »Environmental Pollution and Risk Assessment »Euroforester »Food – Innovation and Market »Forests as a Natural Resource »Hållbar stadsutveckling

20 Master- och magisterprogram »Integrated Water Resource Management (IWRM) »Livsmedelstillsyn »Management of Fish and Wildlife Population »Natur, hälsa och trädgård »Plant and Forest Biotechnology »Plant Biology »Rural Development and Natural Resource Management »Skogsindustriell ekonomi »Soil and Water Management »Sustainable Development »Urban Landscape Dynamics

21 Påbyggnadsprogram »Affärsledarskap, 60 hp (40 p) (kandidatprogram) Kursblock »Byggnadsvetenskap, 60 hp »Fastighetsmäklarkurser, 60 hp »Forest Production and Environment, 30 hp »Golfbanemanagement, 55-60 hp »Global development, natural resources and livelihoods, 60 hp »Hippologiskt påbyggnadsår i ridkonst och hästutbildning - ridhäst, 60 hp »Hippologiskt påbyggnadsår i travhästens friskvård, 60 hp »Miljömanagement, 60 hp »Renewable Resource Engineering, 30 hp »Trädgårdsdesign, 60 hp

22 Kurser SLU erbjuder över 300 fristående kurser inom följande huvudämnen: »biologi »datavetenskap »djuromvårdnad »företagsekonomi »hippologi »historia »husdjursvetenskap »juridik »kemi »landsbygdsutveckling »landskapsarkitektur »landskapsplanering »lantbruksvetenskap »ledarskap och organisation »livsmedelsvetenskap »markvetenskap »matematik/tillämpad matematik »matematik/statistik »miljövetenskap »nationalekonomi »pedagogik »samhällsvetenskap »skogshushållning »skogsvetenskap »statistik »teknik »teknologi »trädgårdsvetenskap »veterinärmedicin

23 Fortbildning och uppdragsutbildning Områden »veterinärmedicin »livsmedel, jordbruk och agrarhistoria »djurhållning, etologi, vilt och fisk »skogsbruk och biobränsle »park, landskap och trädgård »ekonomi och företagande »miljö, miljöinformation och pedagogik

24 Fortlöpande miljöanalys

25 SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Det innebär att SLU övervakar landets skogar, jordbruksmark, sjöar och vattendrag och arter, analyserar miljöutvecklingen och ger underlag för beslut på en rad områden.

26 Strategiska satsningar inom fortlöpande miljöanalys 2009–2012 Satsningar inom fortlöpande miljöanalys ska bl.a. bidra till Fördjupade analyser, synteser och prognoser Profilering av SLU:s utbildningar Förstärka områden som är särskilt angelägna för miljö- och samhällsutvecklingen

27 Internationalisering SLU välkomnar »fler utländska forskare och lärare vid SLU »fler samarbetsprojekt med utländska institutioner och universitet inom gemensamma intresseområden »ökat studentutbyte på både grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå »bättre möjligheter för SLU-forskare och lärare att vistas vid utländska institutioner.

28 Studentutbyte SLU har samarbetsavtal med 120 utländska universitet. SLU har ett stort utbud av kurser på engelska och många utländska studenter väljer att studera vid SLU. Källa: SLU:s Årsredovisning 2008

29 Fyra fakulteter Umeå Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Alnarp Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

30 »555 mnkr i omsättning »529 anställda »50 professorer »160 forskarstuderande »750 studenter »8 institutioner »7 utbildningsprogram Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Fakulteten för Skogsvetenskap Fakulteten för Skogsvetenskap

31 Forskningsområden »Skog, skogsskötsel och skogshushållning »Skogsbioteknik »Fjällmiljöns brukande och förvaltning »Skogsekologi och miljö »Skogsekonomi »Vilt och fisk

32 Institutioner/enheter Umeå »Enheten för skoglig fältforskning » Skogens ekologi och skötsel » Skoglig genetik och växtfysiologi » Skoglig resurshushållning » Skogsekonomi » Vilt, fisk och miljö Uppsala » Skogens produkter Alnarp » Sydsvensk skogsvetenskap Skinnskatteberg » Skogsmästarskolan

33 Institutioner/enheter Centrumbildningar »Biostokastikum »Centrum för bildalanys (CBA) »Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) »Umeå Centre for Tropical Research and Education (UCTREE) »Umeå Plant Science Centre (UPSC) »UPSC Centre for Forest Biotechnology (UCFB)

34 Utbildning Yrkesprogram »Jägmästare/skogsvetare 5 resp. 4,5 år, 300/270 hp, 80 platser »Skogsmästare 3 år, 180 hp, 45 platser Masterprogram, 2 år, 120 hp »Euroforester, 30 platser »Environmental Monitoring and Assessment, 30 platser »Management of Fish and Wildlife Population, 30 platser »Plant and Forest Biotechnology, 30 platser »Skogsindustriell ekonomi, 30 platser

35 Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Fakulteten för Naturresurser och Lantbruksvetenskap Fakulteten för Naturresurser och Lantbruksvetenskap »1 075 mnkr i omsättning »1 015 anställda »106 professorer »305 forskarstuderande »1 278 studenter »14 institutioner »27 utbildningsprogram

36 Forskningsområden »Ekologi och växtproduktion »Mark, vatten och miljö »Landskap och samhälle »Biocentrum

37 Institutioner/enheter »Ekologi »Växtproduktionsekologi »Norrländsk jordbruksvetenskap »Energi och teknik »Mark och miljö »Vatten och miljö »Stad och land »Ekonomi »Kemi »Livsmedelsvetenskap »Mikrobiologi »Molekylärbiologi »Skoglig mykologi och patologi »Växtbiologi och skogsgenetik

38 Institutioner/enheter Centrumbildningar »ArtDatabanken »Centrum för biologisk mångfald (CBM) »Centrum för miljökonsekvensbeskrivningar »Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) »Centrum för naturvägledning (CNV) »Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) »KompetensCentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) »Uppsala livsmedelscentrum (ULC) »Uppsala vattencentrum (UVC) »Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) »Fytotronen »LivsmedelsSverige

39 Utbildningar Yrkesprogram »Agronom, 4,5 år, 270 hp, 130 platser inriktning ekonomi, landsbygdsutveckling, livsmedel, mark/växt »Landskapsarkitekt, 5 år, 300 hp, 60 platser I samarbete med Uppsala universitet: »Civilingenjör – energisystem, 5 år, 300 hp, 60 platser »Civilingenjör – miljö- och vattenteknik, 5 år, 300 hp, 60 platser Kandidatprogram, 3 år, 180 hp »Biologi och miljövetenskap, 45 platser »Bioteknologi, 30 platser »Ekonomi, 45 platser »Mat & hälsa, 30 platser

40 Utbildningar Masterprogram, 2 år, 120 hp »Agricultural Economics and Management, 15 platser »Biotechnology, 30 platser »Ecology, 30 platser »Environmental Economics and Management, 30 platser »Environmental Monitoring and Assessment »Environmental Pollution and Risk Assessment, 30 platser »Forests as a Natural Resource, 30 platser »Integrated Water Resource Management, 30 platser »Landscape planning – Development and Protection of Environmental Resources, 30 platser »Plant Biology, 30 platser »Rural Development and Natural Resource Management, 30 platser »Soil and Water Management, 30 platser »Sustainable Development, 15 platser Magisterprogram, 1 år, 60 hp »Environmental Communication and Management, 30 platser »Livsmedelstillsyn, 30 platser

41 »500 mnkr i omsättning »520 anställda »50 professorer »180 forskarstuderande »1 000 studenter »6 institutioner »9 utbildningsprogram Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap

42 Forskningsområden »Djurhållning »Djurhälsa »Djurskydd »Livsmedelssäkerhet »Folkhälsa

43 Institutioner/enheter » Anatomi, fysiologi och biokemi » Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap » Hippologutbildning » Husdjurens miljö och hälsa – Skara » Husdjurens utfodring och vård » Husdjursgenetik » Kliniska vetenskaper Centrumbildningar » Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) » Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU) » Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW)

44 Utbildning Yrkesprogram »Agronom, inriktning husdjur, 4,5 år, 270 hp, 80 platser »Djursjukskötare, 2 år, 120 hp, 40 platser »Hippolog, inriktning stallchef, ridlärare eller trav- och galopp, 2 år, 120 hp, 55 platser »Veterinär, 5,5 år, 330 hp, 100 platser Kandidatprogram, 3 år, 180 hp »Etologi och djurskydd, 40 platser »Husdjursvetenskap, 40 platser Masterprogram, 2 år, 120 hp »Husdjursvetenskap Animal Science, 50 platser »Masterprogram i infektionsbiologi »European Master in Animal Breeding and Genetics »Food of Life – Erasmus Mundus Master's Programme

45 Källa: SLU:s Årsredovisning 2009 Fakulteten för Landskapsplanering, Trädgårds- och Jordbruksvetenskap Fakulteten för Landskapsplanering, Trädgårds- och Jordbruksvetenskap »320 mnkr i omsättning »350 anställda »23 professorer »38 forskarstuderande »800 studenter »8 områden »13 utbildningsprogram

46 Forskningsområden »Trädgård »Landskap »Jordbruk

47 Områden/enheter »Växtförädling och bioteknik »Växtskyddsbiologi »Hortikultur »Jordbrukets odlingssystem, teknik och produktkvalitet »Lantbrukets byggnadsteknik »Landskapsarkitektur »Landskapsutveckling »Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Omvärld Alnarp med »Movium »Partnerskap Alnarp »Uppdragsutbildning »Innovationer m m

48 Utbildning Kandidat- och yrkesprogram »Hortonom 5 år, 300 hp, 25 platser »Landskapsarkitekt 5 år, 300 hp, 50 platser »Landskapsingenjör 3 år, 180 hp, 45 platser »Lantmästare 3 år, 180 hp, 60 platser »Trädgårdsingenjör odling 3 år, 180 hp, 25 platser »Trädgårdsingenjör marknad 3 år, 180 hp, 25 platser »Trädgårdsingenjör design 3 år, 180 hp, 25 platser

49 Utbildning Masterprogram, 2 år, 120 hp, »Agroecology, 30 platser »Landscape Architecture, 20 platser »Urban Landscape Dynamics, 20 platser Magisterprogram, 1-2 år, 60 hp »Natur, hälsa och trädgård (50%), 30 platser

50 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se


Ladda ner ppt "Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser