Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet."— Presentationens avskrift:

1 Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet

2 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Verksamhetsidé

3 SLU är rikstäckande med sina största campus i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil inom strategiskt viktiga områden för samhället, nationellt som globalt. År 2011 övertogs personal och laboratorier från Fiskeriverket. SLU har nu landets största samlade kompetens inom såväl markens som akvatisk biologi. SLU i hela Sverige

4 Organisation Landsbygdsdepartementet Internrevision Styrelsen för SLU Institutioner och enheter Universitetsadministration Bibliotek Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Universitetsdjursjukhuset SLU Holding AB Rektor

5 Jord- och trädgårdsbruk Landskapsplanering Livsmedelsproduktion Naturvård Skogsbruk och vedråvarans förädling Fiske och vattenbruk Veterinärmedicin och husdjursskötsel ”Kombinationen av grundläggande forskning, utbildning och samhälls- relaterad verksamhet utgör SLU:s speciella styrka.” Ur Strategi för SLU 2013-2016 Styrkan är…

6 För att att angripa komplexa frågeställningar utifrån en helhetssyn kraftsamlar SLU i fyra ämnesövergripande, tvärvetenskapliga forskningsplattformar: Framtidens skogar Framtidens lantbruk Människan i framtidens miljöer Framtidens djurhälsa och djurvälfärd Fyra forskningsplattformar

7 Fördelning av intäkter Total omsättning 3 059 mnkr Källa: SLU:s Årsredovisning 2012 Finansiella >0% Bidrag 30% Statsanslag 51% Avgifter 18%

8 Fördelning av kostnader Källa: SLU:s Årsredovisning 2012 Fortlöpande miljöanalys 13% Grundutbildning 20% Forskning och forskarutbildning 67%

9 Fakulteternas omsättning Källa: SLU:s Årsredovisning 2012 541 mnkr VH LTJ NL S 355 mnkr 1 320 mnkr 632 mnkr

10 Största finansiärer utöver statsanslaget (tkr) Källa: SLU:s Årsredovisning 2012

11 Vetenskaplig publicering Antal SLU-artiklar (diagram) och sampubliceringar (tabell) Källa: SLU:s Årsredovisning 2012 Uppsala universitet400 Umeå universitet302 SVA285 Lunds universitet194 Stockholms universitet145 Karolinska institutet122 Köpenhamns universitet115 Helsingfors universitet112 Århus universitet97 INRA87 Göteborgs universitet85 Norwegian University of Life Science79 Skogforsk79 Wageningen university76 Max Planck Society70 Linköpings universitet69

12 Forskarutbildning Regeringens mål: 415 examina 2009–2012 Regeringens mål Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

13 24 program på grundnivå 15 program på avancerad nivå, alla på engelska Över 300 kurser 3 935 helårsstudenter (2012) 3,6 studenter per lärare! Bra utbytesavtal och internationella samarbeten Utbildningar 2013

14 24 program på grundnivå Kandidat/yrkesprogram Biologi - bioteknik Biologi och miljövetenskap Djursjukskötare Ekonomi Etologi och djurskydd Hippolog Husdjursvetenskap Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Längre yrkesprogram Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Civilingenjör i energisystem (UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (UU) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsarkitekt – Ultuna Veterinär

15 Miljö- och hållbarhetsanalyser Bedrivs i 10 program Är målstyrd och långsiktig Fortlöpande miljöanalys

16 Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Kust och hav Bebyggd miljö Klimat Biologisk mångfald Övergödning Försurning Giftfri miljö Fortlöpande miljöanalys

17 Jämställdhet mål för SLU Lärare vid veterinär-, agronom- och lark-programmen lär sig könsmedveten pedagogik Studenter och lärare på jägmästarprogrammet reflekterar över genusfrågor Källa: SLU:s Årsredovisning 2011 Andel kvinnor per kategori (%)

18 Resultaträkning 2012Tkr% Intäkter Anslag1 572 91251 Avgifter och ersättningar551 04418 Bidrag920 72830 Finansiella intäkter14 093>0 Summa3 058 777 Kostnader Personal- 1 957 53362 Lokaler- 333 93911 Drift- 725 97823 Finansiella kostnader- 14 839>0 Avskrivningar och nedskrivningar- 118 0573 Summa- 3 150 346 Verksamhetsutfall- 91 569 SLU i siffror Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

19


Ladda ner ppt "Siffror och fakta 2012 Sveriges lantbruksuniversitet."

Liknande presentationer


Google-annonser