Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobeldagarna 2014 Vägledning till fällor & fel i samhällsekonomiska miljöanalyser … Stefan Jendteg Länsstyrelsen Skåne & RUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobeldagarna 2014 Vägledning till fällor & fel i samhällsekonomiska miljöanalyser … Stefan Jendteg Länsstyrelsen Skåne & RUS."— Presentationens avskrift:

1 Nobeldagarna 2014 Vägledning till fällor & fel i samhällsekonomiska miljöanalyser … Stefan Jendteg Länsstyrelsen Skåne & RUS

2 Vägledningen Inspiration, kompetensstöd, nätverk, databaser NV & RUS & VISS seminarier, RUS och NV hemsidor, uppdatera vägledningen Fällor & Fel i samhällsekonomiska analyser Syftet klart? Privat/kommunal/samhällsekonomisk analys? Fördelningsanalys? Definieras kostnadseffektivitet? Åtgärd identifierad, kvantifierad, värderad? Nollalternativ eller alternativ åtgärd? Diskontering vid långa tidsperspektiv? Känslighetsanalys av osäkra data? Används schablonvärden och/eller värdetransfereringar? Praktikfall 2&2 i 15 minuter, besvara Fyra Mycket Viktiga Frågor

3 Kriterier för kostnadseffektivitet Måluppfyllelse & resursanvändning (kostnad) måste kunna mätas Måluppfyllelse/Nytta ↔ Kostnad för resursinsatser Åtgärder som till en given kostnad ger störst miljöeffekt Åtgärder som till lägst kostnad når önskad miljöeffekt Åtgärder som ger störst miljöeffekt till lägsta kostnad

4 Metoder för ekonomisk miljövärdering: Marknadsvärden Priser på ekosystemvaror och ‐ tjänster som handlas på marknader och som kan överföras till samma typ av varor och ‐ tjänster i andra sammanhang utan pris. Försörjningstjänster: mat, vatten, trä etc Ersättningskostnader Kostnader för att ersätta ekosystemtjänster med artificiell teknik. Reglerande tjänster: Pollinering, luft ‐ och vattenrening Undvikna skadekostnader Hur stora kostnader kan/kunde undvikas genom ekosystemtjänstens existens? Reglerande tjänster: Översvämningsskydd, kolupptag Resekostnadsmetoden Kostnaden för att besöka en plats i form av resekostnader eller inträde men också värdet av förbrukad fritid. Scenariovärderingsmetoden Enkätundersökning; hur mycket är den svarande beredd att betala för att få mer, eller mindre, av en viss ekosystemtjänst?

5 Ekosystemtjänster, rekreation & ekonomiska värden Trelleborg Ekonomiskt värde av strandrelaterad turism: 130 mkr/år (Sweco, 2012) Hanöbukten Värdet av tillgång till rekreationsområden med ekosystem- tjänster som stränder, god vattenkvalitet, strand- & kustängar med biomångfald : 470 mkr/år (HaV, 2013) Ystad Omsättning som kan knytas till användningen av rekreations- möjligheter, miljö och turism vid och kring stadens stränder: 450 mkr/år (Sweco, 2014)

6 Ystad 2014: Väntar på sand, förbannar havet…

7 Samhällsekonomisk konsekvensanalys Bikupa kring praktikfall i samhällsekonomisk analys i arbetet kring miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv Du är ekonom med ansvar för samhällsekonomisk analys på din länsstyrelse. Behovet av sådana analyser ökar hos kollegor och beslutsfattare, och du har nu fått uppdraget att med hjälp av fyra frågor avgöra om följande studie är användbar i miljömålsarbetet: Miljöförbättrande åtgärder för att öka fiskvandringen i Mörrumsån - En samhälls-ekonomisk lönsamhetsberäkning (analys utförd av Mittuniversitetet, 2013)

8 Fyra Mycket Viktiga Frågor… 1. Kan man kontrollräkna studien? 2. Hämta uppgifter från andra studier (värdetransferering)? 3. Utelämnas viktiga kostnadsslag och/eller nyttor i beräkningen? 4. Hur användbar är studien och dess resultat ?

9 Samhällsekonomisk analys för döva öron, eller?


Ladda ner ppt "Nobeldagarna 2014 Vägledning till fällor & fel i samhällsekonomiska miljöanalyser … Stefan Jendteg Länsstyrelsen Skåne & RUS."

Liknande presentationer


Google-annonser