Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4 Songdynastin (960-1279).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4 Songdynastin (960-1279)."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 4 Songdynastin ( )

2 Norra Song (960-1126) Södra Song (1127-1279)
Kinas renässans

3 Norra Song, Liao och Xixia

4 - Som har sitt ursprung under den senare delen av Tang-dynastin
Gernet använder ordet renässans när han beskriver de förändringar som Kina genomgår under denna period - Som har sitt ursprung under den senare delen av Tang-dynastin

5 Kinas renässans? Den kaotiska perioden efter Han-dynastins fall brukar betecknas som Kinas medeltid - buddhismens guldålder - en tid då de antika idealen hamnade i skymundan

6 Vad menar Gernet med renässans?
Återgång till den klassiska traditionen - på bekostnad av buddhismen. Konfucianismen åter i fokus – i form av neokonfucianismen Framsteg inom vetenskap och teknologi - boktrycket, krutet, kompassen, skeppsbygge (rodret), snabbmognande ris En förnyelse av kulturlivet - den nya jordägande eliten - ofta bosatt i städerna - intresserar sig för poesi, musik, mat, dryck, antikviteter (i synnerhet bronser från ”antiken”)

7 Buddhismens nedgång Processen påbörjas redan några decennier efter An Lushan-upproret år 755 De kosmopolitiska inslagen svagare (An Lushan, uighurer): förbudet 836 mot kontakter med ”färgade”. Buddhismen dubbel måltavla (utländskt/rika kloster) ”Inlaga rörande Buddhans ben” (från 819) av Han Yu markerar förändringen

8 I mitten av 800-talet hade strömningen fått bredare genomslag
Mellan stängdes 4600 kloster - munkar och nunnor tvingades ut i samhället och att betala skatt

9 Före och efter An Lushan
Expansivt Tolerans Kosmopolitiskt NV Centralasien Landbygden Defensivt Intolerans? Introvert SO Indiska oceanen Staden

10 Eliten under de två perioderna
Militär aristokrati ”Gränspoesin” Aristokrater- lång cykel Storgods på landet Militära ideal: Hästar, polo, vapenlekar Jordägande utbildad elit - ”gentry” ”Inga spikar av prima järn” Ämbetsmän - kort cykel Storgodsägare i staden Urbana ideal: poesi, musik, epigrafi, antikviteter

11 Hur skedde detta? Landet i spillror efter An Lushan (icke-kines); uighurer Kina avskuret från Centralasien och hästarna - nytt fokus Icke-kinesiska folkgrupper i större federationer under Song Bort från värnplikt/arbetsplikt mot ”professionella” grupper Ny konfuciansk elit har sakta vuxit fram under Tang med statens stöd. Detta märks nu tydligt under Song

12 Song Taizu (Zhao Kuangyin) (r. 960-976)

13 Zhao Kuangyins analys Största hoten mot dynastin interna - de kom från ambitiösa generaler. Precis som under slutet av Tang och under de fem dynastierna som följde i norr. Generalen Zhao Kuangyin grundar Song efter statskupp mot Yngre Zhou

14 Vad göra? Pensionering av generaler mot generösa förläningar/civila ämbeten Omplaceringar av styrkor till huvudstaden (Kaifeng) - ersätts av civila ämbetsmän Styrkor direkt under centralregeringen (+säkerhet; -initiativ) Nedrustning (under slutet av 900-talet) Koncentration av de bästa trupperna till Kaifeng Detta får både positiva och negativa konsekvenser

15 Konsekvenserna + Under Song lyckas man undvika de problem med militära styrkor som plågat landet sedan sen Tang. - Kina militärt försvagat - oförmöget att på ett effektivt sätt möta hoten från icke-kinesiska folk i norr, trots en befolkning på drygt 100 miljoner

16 Omgivningen under Norra Song
Liao-riket i norr ( ) Xixia i nordväst ( ) Tibetaner i sydväst

17 Norra Song

18 Liao-riket Liao-riket hade sitt ursprung i det stamförbund som bildades år 907 mellan Khitan-stammar (Khitai – Cathay!), turkiska stammar och tungusstammar Området som behärskades av Liao kom att omfatta de odlade delarna av nordöstra Kina och södra Manchuriet, grässtäpper i västra Manchuriet och Mongoliet samt skogslandet i norra och östra manchuriet

19 Liao-rikets ekonomi I riket fanns jordbrukande Han-kineser, khitanfolket som hade en blandekonomi – man bedrev boskapsskötsel och jordbruk. I väster fanns turkiska stammar inom federationen som helt livnärde sig på boskapsskötsel; och slutligen, i de övre delarna av Manchuriet fanns tungusfolk som liksom khitan-folket hade en blandekonomi.

20 Befolkning och administration
Befolkningen i Liaoriket var minst fyra miljoner, varav khitanerna själva utgjorde sjuhundrafemtiotusen Liaoriket hade en dubbel administration: Den södra delen, det vill säga regionen runt det nuvarande Peking, hade en administration som liknade Tangs med sex ministerier (Liubu) och med en övervakning av censorer

21 Den norra delen Men i den norra zonen försökte folken att behålla sina seder och sin traditionella administration. Det var också främst från det norra området som soldaterna till Liaos kavalleri rekryterades. En styrka som kan ha uppgått till 600 tusen ryttare. Kallades ”ordo” – hord.

22 Exempel på sinifiering i Liao-riket
Konfucius utsågs till statshelgon Offrandet till förfäderna skedde enligt konfuciansk ritual Monarkin gjordes ärftlig År 988 började examineringssystemet att användas för rekrytering av personal till administrationen

23 Xixia ( ) Riket grundas år 1038 vid Yinchuan - federation mellan tanguter, kineser, tibetaner och turkar’ Federationen leddes av tanguterna (tibetanskt herdefolk) som anlände till regionen i början av tiohundratalet I Xixia rådde en blandekonomi: boskapsskötsel (främst hästar och kameler), jordbruk och inte minst handel

24 Tributen från Kina Song-kina tvingas till att ge tribut till Xixia och Song efter militära nederlag: Liao - från och med år hundratusen enheter silver+ tvåhundratusen rullar siden (höjs senare) (notera: befolkning endast 1/20 av Song) Xixia - från sjuttiotvå tusen enheter silver; etthundratrettiofemtusen rullar siden Tributen endast några få procent av statsbudgeten

25 Den växande ekonomin Utvecklingen av ekonomin underlättades stort av att skatter större utsträckning betalas i reda pengar Jordbruket utvecklades (snabbmognande ris, bevattningssytem, specialiseringar) De gamla restriktionerna mot handeln lättades Fler stora städer (52 städer med fler än hushåll i början av 1100-talet; antalet var 26 i mitten av 700-talet Användningen av sedlar underlättar handeln

26 Huizi 会子 (1160)

27 Skatteintäkter Skatt på jord Skatt på kommers
Monopolen (salt, te, alkohol) Personlig skatt + arbetsplikter (som ofta betalas i reda pengar) Finanskommission etableras med huvuduppgift att kontrollera statens finanser Intäkterna från skatt på kommers störst av alla poster under Södra Song

28 Utrikeshandel Österled: Export - (från Shandong+Liaodong): siden, böcker, konst, keramik. Import: bl a träprodukter Västerled: Export (från bl a Quanzhou och Guangzhou): Siden, keramik och porslin. Import: textilier som bomull, kryddor, råvaror för kinesisk med. Ädelstenar, elfenben (araber+kineser)

29 Problemen och reformerna
Stor ekonomisk tillväxt under tidig Song Vändpunkt kring mitten av tiohundratalet då statens intäkter minskade påtagligt. 1021: 151 milj enheter minskning m 25% Försvarsanslagen tidvis 80% av statsbudgeten (i mitten av 1000-talet – 1, 25 miljoner i hären)

30 Fler problem Enligt många berodde landets svaga försvar i stor utsträckning på att fel typ av människor tjänstgjorde i armé. Su Shi skriver om detta …

31 Su Shi ( )

32 Wang Anshi och reformrörelsen
Ekonomisk makt koncentrerad till de rika jordägarna och köpmännen Småbönder blev allt mer marginaliserade och axlar större del av skattebördan Kartellbildningar ger höga priser för konsumenterna och konkurrerar ut småhandlare

33 Wang Anshi ( )

34 Shenzong (r )

35 Reformerna Wang Anshi chefsminister 1069
De gröna skottens politik: staten lånar ut pengar till jordbrukare och statsbor till den för tiden låga räntan av 20% Baojia systemet återintroduceras: hushållen indelas: tio –femtio – femhundra. ömsesidig övervakning militär träning

36 Fler reformer Staten går in på marknaden och köper överskott för distribution i andra delar där skörden varit mindre god Reformering av examinationerna. Mer praktiska kunskaper eftersträvas. Staten köper in hästar som föds upp via baojia grupperna. Detta som en åtgärd för att förbättra tillgången på hästar för det kinesiska kavalleriet

37 Ännu fler reformer Inrättande av fler statliga akademier i konkurrens med de privata. (finansieras genom allokering av jord) Inrättande av sjukhus etc för nödlidande. (finansieras genom allokering av jord)

38 De konservativa 1085 Kejsaren dör och Wang Anshi avsätts. Den konservativa fraktionen tar makten och börjar angripa och avskaffa de reformer som setts som alltför omvälvande Situationen förvärras under de två första decennierna av 1100-talet.

39 Sima Guang ( )

40 Su Shi ( )

41 Slutet på Norra Song År 1120 ingår Song en allians med det nybildade Jin-riket (金) och tillsammans börjar man ett krig mot khitanerna som varar fram till 1125, då Liao-riket utplånas. Redan efter ett år (1126) har huvudstaden Kaifeng och hela norra Kina fallit i händerna på jürchen Huvudstaden flyttas till Hangzhou - Södra Song inleds

42 Song Huizong Regerar Konstnär, kalligraf och främjare av konsten under Song. Skapar egen kalligrafistil – Shoujinti Abdikerar 1126 när huvudstaden omringas av jurchen. Tas tillfånga med sina söner och sänds till manchuriet Dör i fångenskap 1135.

43 Shoujinti 瘦金体

44 Tranor över palatset

45 En blick söderut - Södra Song
Huvudstaden flyttas 1138 till Hangzhou, som blir jordens största stad Ekonomisk tillväxt igen - Speciellt inom handelssektorn. Skatteintäkterna från denna sektor störst, för första gången i Kinas historia. Fredsparti – krigsparti:Yue Fei ( ) och Qin Gui, Tempel till Yues ära i Hangzhou.

46

47 Haltande karriär som ämbetsman Kommenterar klassikerna
Zhu Xi Från Fujian Jinshi vid 19 års ålder Haltande karriär som ämbetsman Kommenterar klassikerna Lyfter fram Si shu – de fyra böckerna som de viktigaste ie Lunyu, Mengzi, Zhongyong och Daxue (ur Liji) Li och Qi Dominerande från 1313 Zhu Xi ( )

48

49 Södra Song 1141 Fred. Gränsen dras ungefär vid Huai-floden. 500 tusen uns silver årligen. Song vasallstat till Jin. Jin-dynastin faller 1234 besegrat av mongolerna Södra Song faller besegrat av mongolerna

50


Ladda ner ppt "Föreläsning 4 Songdynastin (960-1279)."

Liknande presentationer


Google-annonser