Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut"— Presentationens avskrift:

1 Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut
Barn & Våld Anna Norlén BUP Grinden Enhetschef Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

2 BUP Grindens målgrupper
Barn som utsatts för våld i familjen (eller när det finns uppgifter om detta) Barn som utsatts för sexuella övergrepp (bekräftade eller obekräftade) Barn som agerar sexuellt mot andra

3 BUP Grindens uppdrag Traumafokuserad behandling
Gruppbehandling Individuell behandling: TF-KBT, EMDR, Barnterapi (PDT) Anknytningsorienterad behandling Kunskapscentrum för Barn & Trauma konsultation & utbildning metodutveckling

4 Förekomst av barnmisshandel
% i normalpopulation 3 - 4 % allvarlig aga (Allmänna Barnhuset 2000; 2007, Annerbäck et al 2010) Förekomsten har ökat mellan kartläggningar 2000 & 2007 Ökad risk: barn med funktionshinder, kroniska somatiska sjukdom/tillstånd, låg inkomst & migrationsbakgrund (Svensson et al, 2011) Både män & kvinnor förövare

5 Förekomst av sexuella övergrepp
% av flickorna & % av pojkarna berättar om utsatthet för sexuella övergrepp som de mått dåligt av Ovanligt att berätta för någon vuxen % av förövarna under 18 år (Kjellgren, 2009) 90% av förövarna är män

6 Förekomst av våld i familjen
10 % i normalpopulation (Rädda Barnen, Brå & SCB mfl) % i kliniska populationer (Broberg et al, 2009, 2011) 80 % av misshandlade mammor uppger att våldet började under graviditet – första levnadsmånaderna (SoS) 95% av förövarna är män

7 Var finns barnen när våld i familjen pågår?
95% vid minst ett tillfälle befunnit sig i lägenheten 77% vid minst ett tillfälle varit i samma rum 45% vid minst ett tillfälle varit i direkt fysisk kontakt med ena/båda föräldrarna 62% av barnen själva utsatta för misshandel av pappa (Almqvist & Broberg, studie av barn 80 barn, 0-6 år på kvinnojour, 2004) Pontus Endast höra behöver inte vara bättre än att också se. Barn exponeras för våldet på olika sätt. Direkt eller indirekt.

8 Anknytning - centralt vid trauma hos barn
Rädsla aktiverar anknytningsbeteende hos barn Anknytningsrelationen - barns enda alternativ till reglering av svåra känslor Barnet förlorar båda sina anknytningspersoner vid våld mellan föräldrar Möjligheten till återhämtning störs 8 8 8

9 Trauma Extremt påfrestande händelse som varken kan undflys eller bekämpas kan orsaka skada Biologiska, kognitiva och känslomässiga reaktioner aktiveras (fight/flight & freeze) Typer av händelser: misshandel, sexuella övergrepp, bevittnat våld, omsorgssvikt & försummelse, olyckor & katastrofer, dödsfall & separationer

10 Barn & Trauma Effekter av potententiell traumatisk händelse
beroende av - Personlighet, ålder, utvecklingsnivå - Grad av exponering - Tolkning av egen roll - Föräldrars stöd & reaktioner - Övrigt socialt stöd

11 Symtom efter våld & övergrepp
Dålig självkänsla Somatiska krämpor Tillbakadragenhet Skol-/inlärningssvårigheter Hyperaktivitet Ångest/oro Depression Aggressiva beteenden Missbruk Ätstörningar Självskadebeteende Självmordsbenägenhet Sexualiserat beteende Dåligt uppförande Trots Fobier Sömnsvårigheter Traumasymtom/PTSD

12 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) enl DSM-IV
Återupplevande påträngande minnesbilder/tankar, mardrömmar, posttraumatisk lek Undvikande av känslor/tankar, platser, personer etc begränsade affekter, nedstämdhet Överspändhet sömnstörningar, irritabilitet, vredesutbrott, koncentrationssvårigheter, vaksamhet, lättskrämdhet,

13 Barns behov efter trauma/påfrestning
Skydd mot ytterligare, upprepade & orimliga påfrestningar Delaktighet möjlighet att ha insyn i & påverka processer/beslut Resurser rätt stöd/behandling, trygghet, information & ledning

14 Akut bemötande vid utsatthet
Reaktioner = signaler. ”Normalisera” - psykoedukation Skydd & socialt stöd - viktigaste åtgärden Information, problemlösning & skapa sammanhang Stöd barnets egna förmågor Följ upp & bedöm reaktioner löpande Komplex traumatisering – särskilda åtgärder

15 Behandling: forsknings- och kunskapsläget
Forskningsevidens för barn/ungdomar: TF-KBT och EMDR (PTSD), Psykodynamisk föräldra-barn terapi (små barn), (Foa et al. 2009) Beprövad erfarenhet: Traumafokuserad behandling i grupp, utryckande/skapande terapier Läkemedelsbehandling: Ej förstaval. Behandling av symtom som stöd till övrig behandling i vissa fall (ångest, sömn, etc) (BUP Stockholms riktlinjer) Konsolidering förstärkning : (av ngt)HIST.: SEDAN 1534 2 KONSOLIDERING av ett beteende genom att det belönas ⟨PSYKOL konsolidera : KONSOLIDERANDE, KONSOLIDERING• förstärka genom att förbättra den inre strukturen MEST ABSTRAKT: utnyttja segern och ställningarna; sin makt; deras ställning har tsBET konsolidering, (av konsolidera, av lat. conso´lido 'göra fast', 'göra tät', 'konsolidera') inom medicinen förtätning, förhärdning (konsistensökning) av en vävnad. Vid läkningen av ett benbrott konsolideras den först bildade mjukvävnaden genom successiv nybildning av brosk- och benvävnad (kallus). 15 15

16 Bedömning av skydd & stabilitet
Kartläggning av aktuell situation mellan barnet & förövande förälder avseende: boende, kontakt, umgänge, syskons & andra barns kontakt, situation i förskola-/skola, föräldrarnas kontakt med varandra… Upplever barnet sig tryggt och skyddat? Bred kartläggning av barnets vardag

17 Viktiga principer i stödet
Stärka barnets upplevelse av kontroll Undvika tvång, hot, manipulation & skuld Erbjuda varierade vägar till kommunikation & kontakt mellan barn & föräldrar Kortsiktiga & långsiktiga lösningar Flexibilitet & tålamod Uppehåll i umgänge kan behövas!

18 Traumafokuserad behandling
Bedömning av skydd och stabilitet situation, system & individ Stabilisering (nutidsfokus) psykoedukation om reaktioner, symtom & hur hantera dessa Traumabearbetning (dåtidsfokus) exponering rekonstruktion: berätta om, visa, leka… Skapa ett narrativ Konsolidering (framtidsfokus) Framtidsperspektiv, hopp, stärka nyutvecklade strukturer 18

19 Hinder för att berätta om traumatiska upplevelser
Minnessvårigheter Smärtsamt att berätta Skuld & skam Relationen till förövare Inte rätt läge Konsekvenser om jag berättar

20 Samtal med utsatta barn
Utgå från konkret händelse Individuella & gemensamma fokuserade samtal Olika uttrycksmedel Aktivt & fokuserat Ej manipulation När- / var- / hur-frågor


Ladda ner ppt "Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut"

Liknande presentationer


Google-annonser