Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helsingfors stadskoncernens interna kontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helsingfors stadskoncernens interna kontroll"— Presentationens avskrift:

1 Helsingfors stadskoncernens interna kontroll
29. Nordiska Kommunala Chefsrevisorkonferensen Revisionskontoret i Helsingfors stad Kirsi Sova

2 Redogörelse för hur Helsingfors stads interna kontroll har ordnats
Enligt stadsledningens redogörelse i verksamhetsberättelsen har inga väsentliga brister upptäckts under räkenskapsåret 2009. I revisionen har det inte framkommit några väsentliga brister på stadsnivå när det gäller interna kontrollen och riskhanteringen.

3 Exempel på de risker som nämnts i förvaltningarnas och affärsverkens redogörelser
Brist på tomter som kan bebyggas, (Bostadsprodukstionsbyrån). Anskaffningar och valet av leverantörer. Risken är att den valda leverantören inte kan producera eller leverera tjänsten eller varan. Det kan förekomma också risker om anbudsbegäran är bristfällig eller oklar och därför motsvarar den köpta varan eller tjänsten inte behoven (Anskaffningscentralen). Transporten av farliga ämnen (Helsingfors Hamn). Energihandel, fluktuationer på elbörsen, prisutveckling och tillgång på bränslen (Helsingfors Energi). Rykte- och imagerisker (Stadsmuseet och Helsingfors konstmuseum) Stadens ekonomiska situation (Utbildningsverket, Bibliotek, Ungdomscentralen, Räddningsverket, Socialverket, Hälsovårdscentralen) Skillnader i stadsplaneringen när det gäller kommuner i huvudstadsregionen och brist på ett gemensamt synsätt (Stadsplaneringskontoret) Oväntade situationer med naturkrafter, smittsamma animaliska sjukdomar och rymning av farliga djur (Högholmens djurgård) Nätet av skolor och läroanstalter kan inte justeras i enlighet med förändringar i antalet elever och studerande, vilket gör att resurser i allt högre grad används för lokaler. Antalet elever inom specialundervisningen fortsätter att öka, vilket betyder att resurserna inte räcker till för de växande behoven.(Utbildningscentralen) Staden växer och befolkningen blir äldre (Räddningsverket). Nyckelpersoners avgång och personalens åldersstruktur, pensionering Rekryteringssvårigheter när det gäller yrkeskunnig personal Miljörisker och miljöpolitik

4 Den interna kontrollen som revisionsobjekt
Under räkenskapsåret Revision baseras på COSO referensram. Revisors observationer presenteras enligt denna ram. I samband med bokslutsgranskningen Revisorn ber en redogörelse av ledande tjänsteinnehavare för att försäkra sig att all nögvändig information har fåtts. Dessa granskas och utvärderas. Om i verksamhetsberättelsen har getts rätta och tillräckliga uppgifter om risker och osäkra faktorer samt alla andra nödvändiga uppgifter.

5 Redogörelse för hur Helsingfors stadskoncernens interna kontroll har ordnats
Riskhanteringen och interna kontrollen har enligt dottersamfundens storlek och verksamhetens omfattning ordnats på det sätt som krävs enligt verksamheten och inga väsentliga brister har upptäckts.

6 fortsätts… Enligt revisionsberättelsen har Helsingfors stads interna kontroll och koncernövervakning ordnats i väsentliga delar ändamålsenligt. I slutrapporten rekommenderades det att försäkra sig att dottersamfundens ledning är medveten om att de måste skicka granskade bokslutsmaterial för Helsingfors stads koncernbokslut.

7 Kontaktuppgifter Revisionskontoret i Helsingfors stad Kirsi Sova
PB 400 00099 Helsingfors stad Finland


Ladda ner ppt "Helsingfors stadskoncernens interna kontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser