Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler och riktlinjer för salstentamen Gäller från och med 2015-01-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: FS 1.1.2-784-14 Se dokumentet på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler och riktlinjer för salstentamen Gäller från och med 2015-01-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: FS 1.1.2-784-14 Se dokumentet på"— Presentationens avskrift:

1 Regler och riktlinjer för salstentamen Gäller från och med 2015-01-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: FS 1.1.2-784-14 Se dokumentet på http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa- grund--och-avancerad-niva 1

2 Om tentamensreglerna Detta är endast ett utdrag! Både studenter och lärare förväntas ha läst hela dokumentet Betyg och examination på grund- och avancerad nivå. –Finns på alla kurshemsidor och på adress http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa- grund--och-avancerad-niva 2

3 Anmälan till tentamensskrivning Tentand måste anmäla sig för att garanteras en skrivplats. Anmälan ska göras senast tio dagar före provtillfället. –På CS ska anmälan ske till ALLA tentor via sidan https://webapps.cs.umu.se/exam/ –Institutionen skickar listan med anmälda studenter till skrivningsbevakningen 9 dagar före provtillfället –Ingen idé försöka anmäla sig ”för sent”. Tentand som inte har anmält sig får skriva endast om det finns lediga skrivplatser (enligt skrivvakts anvisningar) och extra kopior av tentamensformuläret. Behövs särskilda hjälpmedel/särskilda villkor pga funktionsnedsättning ska detta anmälas till berörd institution senast i samband med anmälan. 3

4 Glöm inte att… Regler för examination på annan ort återfinns i rektors beslut ”Policy för kombinationen mellan elitidrott och studier” Ref. no. 102-329-07 och ”Inrättande av idrottshögskolan” Ref. no. 103-2905-12. Ta med dig godkänd id-handling –körkort, pass, id-handling – INTE UmU-kortet Komma senast 15 minuter innan skrivstart –kommer man senare kan man få vänta upp till 30 minuter efter skrivstart innan man blir insläppt –efter 30 minuter släpps ingen in Man måste sitta kvar i salen de första 30 min av skrivningen –Vid särskilda skäl, exempelvis när en tentamensskrivning ges på flera orter samtidigt, kan det bli mer än 30 min Starka dofter, jordnötter och citrusfrukter bör undvikas pga allergier 4

5 Om fusk och andra disciplinärenden Enbart hjälpmedel tillåtna av läraren får användas vid tentamen. Man ska skriva tentan på papper som delas ut av skrivvakt (ta inte med eget). Disciplinära åtgärder får enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen vidtas mot studenter som –1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, –2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, –3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller –4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). –Grundad misstanke om sådan förseelse skall enligt 10 kap. 9 § högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor, som skall låta utreda ärendet. 5

6 Till administratörer Ordinarie prov ska ligga 8-17 mån-fre. Ordinarie prov och om/uppsamlingsprov ska ligga på olika veckodagar. Tentor börjar normalt 8.00 eller 13.00 Obligatoriskt ange minst ett alternativt datum. Definitivt antal skrivande ska anges senast en vecka innan bokad tentamen. –Om avbeställning sker senare än detta debiteras full kostnad. –En digital lista alt. två utskrifter med namn i bokstavsordning samt personnummer på de anmälda ska skickas in senast en vecka innan tentamen. –Om det finns studenter som ska skriva med särskilda hjälpmedel/på särskilda villkor på grund av funktionsnedsättning ska detta också anges nu. 6

7 Till lärare: Alla skriftliga tentamina måste vara kodade. –För mer information se http://www.cs.umu.se/anstalld/grundutbildning/examination /coded-exams/ Studenter som glömt anmäla sig får bara skriva om det finns tentaformulär till dem. –Misstänker/vet du att det finns studenter som glömt anmäla sig så tryck upp några extra formulär. Om ni besöker skrivsalen under skrivtiden och/eller hämtar ut tentamen kan ni bli ombedda att legitimera er och måste då kunna visa giltig id-handling. Inför varje tentamen ska studenterna informeras om gällande regler och man ska särskilt påpeka att de ska vara på plats 15 min innan skrivningens start. 7

8 Till lärare: Tentamensformulär tillsammans med försättsblad ska finnas på plats senast kl 12 dagen före skrivningen. –Man kan lämna in och hämta tentorna hos husservice. Leverans till skrivsalar sker 9.30 dagligen. –Ska hjälpmedel skickas med ska dessa skickas tillsammans med formulären. –Ett försättsblad ska finnas. Mall för detta finns på https://www.aurora.umu.se/Stod-och- service/fordjupningar/fordjupningsomrade/fordjupning- utbildningsadministration/tentamensskrivningar/ Ansvarig lärare ska finnas tillgänglig första timmen av skrivtiden för att bistå skrivvakter och studenter. –Telefonnummer till denne ska meddelas i samband med leverans av skrivningarna. –Man rekommenderar att man närvarar i skrivlokalen för att hjälpa till med bedömning av hjälpmedel som studenter har med. 8


Ladda ner ppt "Regler och riktlinjer för salstentamen Gäller från och med 2015-01-19 tills vidare. Rektorsbeslut Dnr: FS 1.1.2-784-14 Se dokumentet på"

Liknande presentationer


Google-annonser