Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källor: SCB, Tillväxtanalys, Bolagsverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källor: SCB, Tillväxtanalys, Bolagsverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med."— Presentationens avskrift:

1 Källor: SCB, Tillväxtanalys, Bolagsverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad områden (svensk resp. engelsk version)

2 Två nya hotell öppnade i Malmö 2010. Rumskapaciteten ökade med ca 300 nya hotellrum, +9% jmf. med 2009 1 122 590 gästnätter på Malmös hotell under 2010 (ca -2 000 gästnätter alt +/-0% jmf. med 2009) Svenska resenärer svarade för 75% av övernattningarna och de internationella för 25%, varav Danmark och Tyskland är de största besöksgrupperna 63% beläggningsgrad i genomsnitt på Malmös hotell under 2010 (jmf. med 66% 2009). Mån – tors hade Malmö en rumsbeläggning på 71,9%, och fred – sön var beläggningen 52.4% Snittpriset var 860 kr för ett belagt hotellrum under 2010 (-2,2% mot 2009) Gästnatt = varje övernattande gäst MalmöLäget – våren 2011

3 Malmö är den storstad som klarat den ekonomiska nedgången bäst. Analyser pekar på en stabilisering och en förväntad hyrestillväxt till ca 2 200 SEK/kvm/år i Malmö i slutet av 2011 Under Q4 2010 låg Prime Rent på 2 050 SEK/kvm/år. Vakansgraden är i stort sett oförändrad för kontorsytor och uppskattas till 6,8% IKEA har tagit beslut att uppföra ett nytt kontorshus för sina globala funktioner som ska byggas nära Ikeavaruhuset på Svågertorp på en tomt om 15 000 kvm Hemfosa har förvärvat kontorsfastigheten Byrådirektören 3, (Tre Skåne-huset) på Rosengård av Lantmännen Fastigheter och Skånemejerier samt fastigheten Fornminnet 6 i Fosie (huvudkontor för bilreservdelsföretaget Meca) av Sjätte AP-fonden Thule expanderar och flyttar sitt huvudkontor till den s k Strumpfabriken vid Mobilia där de även startar en butik. Carl Zeiss Vision Sweden etablerar sig på Boplatsen i Fosie hos Wihlborgs SEK MalmöLäget – våren 2011

4 Under 2010 har ca 1 650 bostäder påbörjats jämfört med ca 300 under 2009 Under andra halvåret 2010 påbörjades ca 650 bostäder (71% flerbostadshus), jämfört med 190 bostäder under samma period 2009 Det finns 22 anmälda detaljplaner med bostadsändamål, samt 14 detaljplaner som vunnit laga kraft under 2010. Dessa avser totalt 6 546 lägenheter och 524 småhus Beviljade bygglov för 2010 är 150, vilket innebär 1 257 lägenheter och 309 småhus. Eftersom beviljade bygglov ökat så kommer troligtvis kontrollplanerna åter öka under första halvåret 2011, vilket också oftast medför fler byggstartade bostäder Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat. MalmöLäget – våren 2011

5 Under 2010 har antal anställda återhämtat sig efter en viss nedgång under 2009 147 452 anställda i Malmö i nov 2010 (+1,6% mot nov 2009 och 0,2% mot aug 2010) Förändringen det senaste året i riket var -0,7%, Skåne +0,1%, Stockholm +1,1% och Göteborg -1,9% En ökning inom ett flertal branscher. Störst ökning inom fastighetsservice, vårdhem och bostäder med omsorg, transportbranschen samt inom kontor och service. En minskning inom resebyråer/arrangörer, industrin, samt inom förlagsbranschen Störst ökning visar kommunal sektor, samt privata aktiebolag med koncern Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader Bruten skala Rättelse på -1 600 i mars 2009 MalmöLäget – våren 2011

6 Arbetsmarknaden i Skåne blev allt bättre de två sista kvartalen 2010. Färre nya arbetslösa, fler fick arbete, antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen ökade och antalet varsel minskade Trots färre nya arbetslösa låg arbetslösheten under fjärde kvartalet 2010 kvar på en hög nivå eftersom många var kvar i sin arbetslöshet. Andelen arbetslösa av befolkningen, inskrivna på arbetsförmedlingen Q4 2010 var i Malmö 8,8 %, Stockholm 5,4 % och Göteborg 7,2 % Antalet arbetslösa Malmöbor uppgick i december 2010 till 17 588, dvs. 1 314 fler än för ett år sedan. 10 420 var öppet arbetslösa och 7 168 deltog i program med aktivitetsstöd Den danska arbetsmarknaden bromsades upp under lågkonjunkturen men är fortfarande en stor tillgång för Malmö. Omkring 12 000 malmöbor beräknas dagligen pendla till arbete i Danmark Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd % MalmöLäget – våren 2011

7 Antalet nyanmälda platser ökar igen, efter 2 år av minskande utbud 6 191 nyanmälda platser Q4 2010 (vilket innebar +5% mot föregående kvartal och +66% mot Q4 2009) Under 2010 har efterfrågan inom byggsektorn ökat markant. Energi och miljö, telekom, samt företagstjänster visar också en stor ökning Efterfrågan inom hotell och restaurang, samt handel minskade under 2010 jmf. med föregående år. Även inom finans och försäkring minskade efterfrågan MalmöLäget – våren 2011

8 Rekordmånga nyregistrerade företag. Enligt Bolagsverket nyregistrerades 751 företag under Q4 2010 (+45% mot fg kvartal och +30% mot Q4 2009) Det rullande genomsnittet har pekat uppåt under det senaste året och ligger nu på 637 nyregistrerade företag 63% av företagen som registrerades var aktiebolag och 29% enskild firma. Antalet registrerade aktiebolag har ökat markant, speciellt under Q4, bl.a. tillföljd av att nivån för aktiekapitalet sänktes under våren 2010 Tillväxtanalys/SCB (som är den källa vi använder gällande nystartade företag) kommer att ha tillgång till data för 2010 först senare i år. Tillsvidare har vi valt att visa nyregistrerade företag hos Bolagsverket. Analysen är kortare då endast ett begränsat antal variabler finns tillgängliga Nystartat företag (SCB) = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande Gns. 2004-2006: 433 MalmöLäget – våren 2011

9 Antalet konkurser har minskat något under 2010, men ligger fortfarande på en hög nivå. Under Q4 2010 ökade antalet konkurser igen 104 konkurser registrerades under Q4 (+44% mot fg kvartal och +21% mot Q4 2009) Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 80%. Andelen konkurser är störst i de små företagen dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda Konkurser förekommer inom flertalet branscher. En ökning kan noteras inom fastighets- branschen, uthyrning/rekrytering, samt inom transport. Antalet konkurser inom bygg och inom handel har minskat jämfört med 2009, men ligger fortfarande på en hög nivå MalmöLäget – våren 2011

10 Stark ökning av investeringar under Q4. Det rullande genomsnittet är nästan tillbaka på samma nivå som före finanskrisen 306 mkr investerades under Q4 2010, vilket är en ökning med hela 87% jämfört med Q4 2009 Industriföretagens prognos i Malmö visar på stor optimism och de beräknar att investera en miljard kronor under 2011, vilket är den högsta nivån på mer än 10 år. Enligt prognosen planerar företagen framför allt att öka sina investeringar i maskiner och inventarier För riket ökade investeringarna med 8% Q4 2010 jmf. samma period fg. år. Även för riket visar prognosen för 2011 på en återhämtning, men i en långsammare takt än Malmö. Prognosen för riket för 2011 ligger i samma nivå som utfallet i början av högkonjunkturen Majoriteten av industribranscherna förväntas öka sina investeringar, medan den kemiska industrin och trävaruindustrin förväntas minska investeringsvolymen Industrin = SNI kod B+C dvs. ”utvinning av mineral” och ”tillverkning” MalmöLäget – våren 2011

11 Under 2010 ökade omsättningen igen. Det rullande genomsnittet ligger nu på samma nivå som för fyra år sedan. Den högsta nivån noterades för 2 år sedan dvs. Q3 2008 55,8 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q3 2010 -9% mot föregående kvartal och +6% mot Q3 2009 (Q3 2008 mot Q3 2010 = -2%) Branscher som visar en ökning mot förra året är t.ex. utbildning, elektroindustri, ’el- gas- och värmeverk’, samt uthyrningsfirmor En minskning noterades inom t.ex. ’försäkringsbolag och service till finansiell verksamhet’, ’rekreation, kultur och sport’, transportmedelsindustrin, samt industri för metallvaror Senaste kvartalet är preliminära siffror MalmöLäget – våren 2011


Ladda ner ppt "Källor: SCB, Tillväxtanalys, Bolagsverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med."

Liknande presentationer


Google-annonser