Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar."— Presentationens avskrift:

1 Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism Hösten 2012 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com  Alla grafer avser Malmö  Presentationen utkommer vår & höst  Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida  Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad områden (svensk resp. engelsk version)

2 Gästnatt = varje övernattande gäst MalmöLäget – hösten 2012  4% fler övernattningar gjordes på Malmös hotell och vandrarhem under första halvåret 2012. Antalet gästnätter uppgick till drygt 1/2 miljon (587 106 gästnätter)  71% av gästnätterna gjordes av svenska besökare och 29% av internationella gäster  I genomsnitt var 60% av Malmös hotellrum uthyrda mellan januari - juni 2012. En ökning jämfört med samma period 2011 (ca 57%)  Högst beläggning har Malmö mellan mån-tors då i genomsnitt ca 70% av hotellrummen var uthyrda medan weekendbeläggningen under första halvåret visar ett snitt på 48%  Logiintäkt för ett sålt hotellrum låg på 890 kr, vilket är en minskning med ca 4% jämfört med samma period 2011 då logiintäkten låg på 922 kr

3 MalmöLäget – hösten 2012  Vakansgraden har ökat något samtidigt som topphyran har sjunkit något. Stora ytor har tillkommit  Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen ökade från 5,9% till 6,9% under det första halvåret 2012. I Malmös mest centrala delar, CBD (Central Business District), har vakanserna ökat från 4,2% till 5,5% medan vakanserna i övriga innerstaden har minskat med måttliga 0,1% till 7,9%  De indikationer som fanns under våren 2012 på en topphyra runt 2 300 SEK/kvm/år för nya kontrakt som tecknades har uppenbarligen inte kunnat uppnås. Hyreshöjningar kan vara på gång, vilket bland annat nämnts i samband med Wihlborgs köp av Baltzar City, mitt i Malmös CBD  Nyproduktionen inom kontorsytor är omfattande under året, speciellt i Västra Hamnen med bl.a. tillkomsten av Media Evolution City, Fören, Bassängkajen II, Koggen II och Fullriggaren 4. Det ökade utbudet av lediga lokaler kommer sannolikt att begränsa hyrestillväxten den närmsta tiden

4 MalmöLäget – hösten 2012  Under 2012 (3 kvartal) har ca 729 bostäder påbörjats jämfört med ca 1 176 under 2011  Under första halvåret 2012 påbörjades ca 343 bostäder (337 flerbostadshus), jämfört med ca 420 bostäder under samma period 2011  Det finns 8 anmälda detaljplaner med bostadsändamål, samt 12 detaljplaner som vunnit laga kraft under 2012. Dessa avser totalt 1 539 lägenheter och 40 småhus  Beviljade bygglov för 2012 är 63, vilket innebär 513 lägenheter och 35 småhus Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat.

5 MalmöLäget – hösten 2012  Under de senaste 5 kvartalen har trenden pekat uppåt, efter 2,5 år på en oförändrad nivå  152 424 anställda i Malmö i augusti 2012 (+2,6% mot aug 2011)  Förändringen det senaste året i riket var +2,5%, Skåne +2,6%, Stockholm +3,4% och Göteborg +3,4%  Störst ökning kan noteras inom ’avfalls- och återvinningshantering’ och konsultverksamhet, men även inom branscherna bygg, reklam, samt transport. En minskning förekommer inom ’el, gas och värme’, samt inom partihandel  Gruppen privata svenska företag utan koncern visar störst ökning Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader Bruten skala

6 MalmöLäget – hösten 2012  Arbetslösheten ökar fortfarande i Malmö även om en viss stabilisering kan skönjas. Ökningstakten är måttlig jämfört med utvecklingen 2009 då effekterna av lågkonjunkturen fick fullt genomslag på den skånska arbetsmarknaden. En minskning förväntas tidigast under 2013  Andelen arbetslösa av arbetskraften, inskrivna på arbetsförmedlingen, de två första kvartalen 2012 (samma period år 2011 inom parentes), var i Malmö 13,7% (13,4), Stockholm 6,6% (6,8) och Göteborg 9,1% (9,3)  Antalet arbetslösa Malmöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen uppgick första halvåret 2012 till 18 741, dvs. 1 142 fler än motsvarande period fg. år. Kvinnorna utgjorde 43% och männen 57%. Ungdomsarbetslösheten är hög, samtidigt är rörligheten på arbetsmarknaden stor i denna grupp  Den viktiga danska arbetsmarknaden har bromsat in till följd av försämrad konjunkturer och har medfört en minskad arbetspendling från Sverige till Danmark. Minskningen är särskilt påtaglig för ungdomar, som ofta arbetat inom de konjunkturkänsliga sektorerna service och handel Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd, i relation till den registrerade arbetskraften (16-64 år) % %

7 MalmöLäget – hösten 2012  Efter finanskrisen ökade antalet nyanmälda platser igen under år 2010 och 2011. Utfallet Q2 2012 visade en minskning och den positiva trenden bröts  6 841 nyanmälda platser Q2 2012 (vilket innebar -13% mot föregående kvartal och -13% mot Q2 2011)  Under 2012 har efterfrågan inom ’Kultur, nöje, fritid, annan serviceverksamhet’ ökat markant. Handel, samt ’transport och magasinering’ visar också en viss ökning  Efterfrågan inom offentlig verksamhet minskade kraftigt under 2012 jmf. med föregående år. Även inom området ’finans och försäkring’, samt IT och inom industrin minskade efterfrågan något

8 MalmöLäget – hösten 2012  Antalet nystartade företag har ökar markant sedan Q3 2009, och har planat ut på denna höga nivå under 2011 och 2012. 704 nya företag under Q2 2012 (-18% mot fg kvartal och +1% mot Q2 2011)  3,5 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö under Q2. Jmf. Stockholm 3,9 och Göteborg 2,9 samt riket 2,7  Främst ökade antalet företag inom reklam och marknadsföring, följt av tillverkning, samt konsultverksamhet. Branscher som minskade var kommunikationsbranschen, följt av hotell och restaurang, samt bygg  Företagen som startade under Q2 sysselsatte 772 personer (ca 1,1 person/företag)  62% av de nya företagen var enskilda firmor och 30% var aktiebolag Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande. Beräkningar baseras på EUs riktlinjer.

9 MalmöLäget – hösten 2012  Antalet konkurser har minskat något under första halvåret 2012, men ligger fortfarande kvar på en något förhöjd nivå jämfört med före finanskrisen  102 konkurser registrerades under Q2 (+31% mot fg. kvartal och +10% mot Q2 2011). Under Q2 berördes 254 anställda  Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 86%. Andelen konkurser är störst i de små företagen (82%) dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda  Konkurser förekommer inom flertalet branscher. Bygg ligger kvar på en oförändrad, men hög nivå. Handel, samt hotell och restaurang ligger också på en relativt hög nivå  Antalet konkurser inom tillverkningsindustrin och inom företagstjänster har minskat

10 MalmöLäget – hösten 2012  Investringsnivån har återhämtat sig och låg på en hög nivå under 2011. Även prognosen för 2012 är positiv  171 mkr investerades under Q1 2012, vilket är en minskning med -39% mot Q1 2011 och en ökning med +36% mot Q1 2010  Industriföretagens prognos visar på optimism för resten av 2012. Dock går prognosen ner något för Q4. Enligt prognosen planerar företagen att åter igen investera i maskiner och inventarier  För riket ökade investeringarna med +6% Q1 2012 jmf. samma period föregående år. Även för riket visar prognosen på en återhämtning, men i en långsammare takt än Malmö  Transportmedels- samt gruvindustrin förväntas öka mest under 2012, medan den grafiska industrin, trävaru- samt stål- och metallindustrin förväntas minska investeringsvolymen Industrin = SNI kod B+C dvs. ”utvinning av mineral” och ”tillverkning”

11 MalmöLäget – hösten 2012  Omsättningen steg under många kvartal, t.o.m. Q3 2008 då nivån minskade. Under Q1 2010 började omsättningen öka igen och är nu tillbaka på samma höga nivå som före finanskrisen  66,2 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q1 2012  -3% mot föregående kvartal och +6% mot Q1 2011 (Q1 2010 mot Q1 2012 = +22%)  Branscher som visar en ökning mot förra året är t.ex. livsmedelsbranschen, byggentreprenörer, samt avfalls- och återvinningsanläggningar  En minskning noterades inom t.ex. pappersvaruindustrin, samt serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet Senaste kvartalet är preliminära siffror


Ladda ner ppt "Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar."

Liknande presentationer


Google-annonser